Біологія, природознавство
Вклад Вернадського в розвиток науки ноосфери
Погляди В.І.Вернадського щодо ноосфери. Вчення В.І.Вернадського про ноосферу...
Мікробіологія
Розклад азотовмісних сполук (амоніфікація, нітрифікація, денітрифікація, азотфіксація).Модифікаційна мінливість та її значення. Поверхневі структури бактеріальної клітини, їх організація...
Ріст і регулювання чисельності популяцій
Розподіл особин популяції в межах ареалу: рівномірний тип; груповий тип; випадковий тип. Чисельність, густота та ріст популяцій. Просторова, статева, вікова і етологічна (ієрархічна)...
Вивчення популяції
Популяція - структурна одиниця виду. Основні характеристики популяцій. Основні властивості популяцій...
Антропологія як наука. Предмет дослідження
Антропологія як наука. Розвиток антропології як науки та предмет її дослідження...
Взаємодія неалельних генів. Охарактеризувати домінантній і рецесивний епістаз
Переважна більшість ознак організму є результатом взаємодії декількох неалельних генів...
Отруйні рослини України
Профілактика отруєнь отруйними рослинами.Системи класифікації отруйних рослин.Загальна характеристика рослинних отрут...
Архантропи — найдавніші люди
Основні осередки формування людини сучасного фізичного типу.Місцезнаходження архантропів...
Дарвінізм і його вплив на розвиток антропологічної роботи
Особливості дарвінізму. Дарвінізм та його вплив на розвиток антропологічної науки...
Вид-основний етап еволюційного процесу
Критерії виду та граничні ситуації. Диференціація поняття «вид». Вид як систематична категорія. Поняття та класифікація видів...
Вид - основний етап еволюційного процесу
Поняття та класифікація видів. Вид як систематична категорія. Диференціація поняття «вид». Критерії виду та граничні ситуації...
Теоретичні питання астрономії
Небесні координати. Сонячний газ. Сонце - найближча зоря. Планети - гіганти. Місяць - планети земної групи. Зорі. Еволюція зір. Наша галактика, або світ галактик. Еволюція всесвіту. Життя у...
Природні та антропогенні екосистеми. Наслідки порушень в екосистемах. Стійкість і стабільність екосистем
Сутність та види екосистем. Природні та антропогенні екосистеми. Антропогенний вплив на природні екосистеми. Стійкість та стабільність екосистеми...
Піст і голодування, культура харчування
Особливості культури харчування. Сутність та особливості посту...
Рослина та тварина в Червоній книзі
Тюльпан дібровний (Tulipa quercetorum Klok. et Zoz).Журавель сірий (журавль серый)...
Життя і наукове досягнення Чарльза Дарвіна
Дарвінівський принцип природного добору випадкових, невизначених спадкоємних змін дотепер служить єдино науковим поясненням законів еволюції...
Генетична мінливість - матеріал для еволюції
Основні поняття і типи мінливості.Генетична мінливість - матеріал для еволюції. Поняття мінливості як загальної властивості живих істот...
Амітотичний поділ клітини
Рослинні організми можуть бути одно- і багатоклітинними. Тіло одноклітинної рослини складається лише з однієї клітини, яка і здійснює всі необхідні життєві функції та процеси (живлення,...
Розсудок і розум як способи мисленєвої діяльності людини
Антропологічний зміст розсудку і розуму. Інтелектуальні властивості особистості. Поділ на розум і розсудок намітився в Арістотеля (пасивний і активний розум), М. Кубанського...