Економічна історія
Історія економіки
Предмет, методи та завдання курсу «Історії економіки та економічної думки". Етапи розвитку економічної історії як наукової дисципліни. Підходи та критерії до проблеми періодизації...
Економіка України під час Першої світової війни
Перша світова війна та її вплив на економіку України. Економічне становище України в 1914 — 1918 роках...
Аграрний розвиток провідних країн світу в період їх індустріалізації кін. ХІХ – поч. ХХ століття
Аграрний розвиток у США. Особливості європейських аграрних відносин у XIX — на початку XX століття...
Економіка господарства Китаю
Експортно-імпортний потенціал Китаю в галузі сільського господарства.Загальна природно-економічна характеристика Китаю.Економіка галузі технічної культури...
Історія економіки
Європейські прагнення України та теоретичне обґрунтування європейської інтеграції.Основні положення вчення Дж.М.Кейнса. Мультиплікатор Дж.М.Кейнса та його значення для прогнозування...
Історія економіки і економічних вчень
Економічне вчення К. Родбертуса.Економічні ідеї П. Буагільбера.Загальна характеристика меркантилізму...
Лозаннська школа і математичні концепції економічної рівноваги
Теорія економічної взаємозалежності. Концепція економічної рівноваги...
А. Сміт як засновник цілісної системи економічної науки
Вплив теоретичної спадщини А. Сміта на еволюцію світової економічної думки.Особливості економічної теорії Адама Сміта.А. Сміт про сутність і джерела багатства...
Давня Греція та її структура господарства. Економічні ідеї Аристотеля
Формування античної системи господарства у Стародавній Греції. Палацове господарство. Формування полісів. Торгівля. Економічні концепції Аристотеля. Господарський розвиток Стародавньої...
Теорія народонаселення Т. Мальтуса
Основні постулати теорії народонаселення Мальтуса. Економічні ідеї та теорія народонаселення Мальтуса...
Економічна історія
Форми рабовласництва в країнах Стародавнього Сходу та Античного світу.Нова економічна політика та її здійснення в Україні...
Політична економія А. Маршала
Політична економія А. Маршала. С.А. Подолинський – представник революційно-демократичного напряму суспільно-економічної думки...
Історія економічних вчень
Економічна суть сучасного монетаризму. Економічні погляди М. Фрідмена.Етапи розвитку класичної школи (Петті, Сміт, Рікардо)...
Економічні причини другої світової війни у 1941-1945 рр.
Причини другої світової війни у 1941-1945 рр. Повоєнна відбудова народного господарства. Голод 1946-1947 рр. Грошова реформа 1947 року...
Криза радянської економічної науки на рубежі 80 та 90 рр.
Тенденції розвитку радянської економіки на рубежі 80-90–х років.Основні тенденції економічної науки наприкінці 80 - поч. 90-х років...
Економічна криза 90-х років в Україні
Посилення державного регулювання та шляхи виходу з кризи. Зростання обсягів національного виробництва після завершення перехідного періоду...
Історія економіки та економічної думки
Зміна галузевої структури виробництва та встановлення і розвиток теорії постіндустріального суспільства.Характерні особливості розвитку економіки України в пореформений період (60-70-ті...
Економічний розвиток стародавньої Індії в VІ-ІІ столітті до н.е.
Особливості економічного життя та господарства Стародавньої Індії. Економічний зміст староіндійської «Артхашастри»...
Подолання у США повоєнної кризи 1920-21р.і закладення підвалин "епохи процвітання"
Конверсія та її наслідки. Економічний розвиток та підйом США після Першої світової війни. Періоди процесу етатизації...
Предмет і методологія економічної історії, критерії періодизації економічної історії
Вивчення предмету та мети економічної історії. Періодизація економічної історії...
Економічна таблиця Франсуа Кене та її значення
Основні постулати "Економічної таблиці" Кене. Науково-критичний аналіз економічних поглядів Ф. Кене. Особливості економічних ідей Ф.Кене...
А.Сен-Сімон, сенсімоністи й походження колективізму
Сенсімоністи й походження колективізму.Економічні погляди А.Сен-Сімона...
Історія економічних учень
Економічні погляди М.Туган-Барановського. Теорія економічного пропонування. Історичні умови виникнення та загальна характеристика класичної буржуазної політології...
Наслідки Другої Світової війни для економіки України
Відбудова та перебудова народного господарства в західних областях України.Основні напрями повоєнної відбудови народного господарства України.Альтернативи повоєнного економічного...
Розвиток України у ХХ столітті
Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ століття. Аграрна реформа П. Столипіна. Західноукраїнські землі на початку ХХ століття. Українська промисловість формувалась як...
Особливості розвитку ідей меркантилізму в різних країнах
Особливості розвитку меркантилізму в західноєвропейських країнах. Передумови виникнення меркантилізму, його етапи і роль у розвитку економічної теорії...
Економічні напрямки економічної думки після Другої світової війни
Економіка пропозиції. Неоінституціоналізм пошуки альтернативи пануючої ортодоксії. Розвиток радянської економічної науки в 30-90 роках...
Стан ринкової конкуренції в Україні
Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу. Аналіз законодавчої бази щодо розвитку конкурентного середовища та обмеження монополій. Зміст та умови розвитку...
Індустріальна історія України
Особливості процесу індустріалізації в Україні. Індустріалізація: завдання, труднощі та характерні риси...
Основні риси та напрямки формування господарства суспільств західної цивілізації та відображення цих процесів в економічній думці
Особливості формування і розвитку економічної думки раннього західноєвропейського середньовіччя. Особливості розвитку меркантилізму в західноєвропейський країнах. Основні аспекти...