Мовознавство
Сучасна українська мова
Дослідити значення наукових топонімів (назви районів; назви вулиць). Дослідити значення і походження імені та прізвища – Наталія Чикало (походження (словарі), звідки пішло)...
Риторика у зв´язках з іншими науками
Зв'язок риторики з іншими науками. Риторика як наука і навчальна дисципліна...
Мова як найважливіший засіб людського спілкування. Функції мови
Українська мова є ключовим фактором національного державотворення, провідним чинником консолідації України...
Мовленеві комунікації
Культура мовлення, ознака внутрішньої культури. Ділова доповідь, звітна доповідь. Види усного спілкування...
Культура наукової мови
Роль словників у формуванні мовної і професійної компетенції майбутнього науковця.Поняття "текст". Мовні та позамовні складові тексту. Основні ознаки тексту...
Статус державної мови як фактор міжетнічної злагоди і проблемності на прикладі функціонування державної української мови
Нові реалії мовної політики в Україні.Права та статус української мови...
Неологізми в сучасній українській мові
Використання неологізмів у сучасному житті.Поняття неологізмів в мові...
Історія лінгвоциту в Україні
Основні проблеми формування, становлення і розвиток української мови. Стан і становище української літературної мови у ХІХ – на початку ХХ століття. Лінгвоцит мови...
Техніка мовлення оратора
Стилістичні фігури в риториці. Високий, середній і низький стилі. Пряма та непряма тактики мовленнєвого впливу...
Історія ораторського мистецтва в давній Україні
Історія розвитку ораторського мистецтва на Україні в дофеодальний період.Подальший розвиток ораторського мистецтва на Україні...
Терміни та абревіатури
Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові. Складноскорочені слова та абревіатури в українській мові...
Значення мови в житті суспільства та людини. Мова як основний засіб спілкування та вираз особистості в суспільному житті та професійній діяльності
Мова як основний засіб спілкування та вираз особистості в суспільному житті та професійній діяльності.  Значення мови в житті суспільства та людини...
Особливості перекладу невербальних форм дієслів з англійської на українську мову в економічній галузі
Граматичні труднощі перекладу текстів в галузі економіки. Переклад як комунікативний акт. Особливості перекладу невербальних форм дієслів в економічній галузі...
Принципи класифікації англійських питальних речень в порівнянні з українськими та основні проблеми їх перекладу
Проблема взаємодії слова і речення в процесі перекладу. Структурно-семантичні особливості простого речення. Інтерпретація англійських інтерогативів під час перекладу українською...
Мова нашого народу
Мова теж створена людиною для потреб спілкування і для утворення в пам’яті людства банку даних колективного досвіду у пізнанні світу...
Основні вимоги до оратора і аудиторії
Талант оратора — це велика праця над удосконаленням свого власного мовлення, це постійний пошук чогось нового у сфері риторики, адже яким би майстерним не був оратор, кожна проголошена...
Риторика – наука переконувати
Риторика як наука. Риторика - мистецтво переконувати. Історія риторики та основні етапи її розвитку...
Офіційно - діловий стиль
Підстилі та жанри офіційно ділового мовлення. Специфіка дипломатичного підстилю. Проблеми офіційно-ділового тексту...
Індивідуальні особливості мовлення
Індивідуальні особливості мовлення.Психологічні особливості сприймання мовлення...
Культура і мова як духовні вартості
Серед багатьох визначень мови - і строгих науково - термінологічних, і художньо - образних, емоційних - проступає спільна ідея : нерозривна єдність людини і мови...
Запозичені слова та їх класифікація
Роль та класифікація запозичень. Джерела запозичень. Роль запозичень (borrowings, loan-words) у різних мовами неоднакова, і залежить від конкретно-історичних умов розвитку кожної мови...
Сучасні нетрадиційні методи вивчення іноземних мов
Методи вивчення іноземних мов. Класифікація та характеристика методів вивчення іноземних мов. Усний метод Гарольда Пальмера. Сучасні нетрадиційні методи вивчення іноземних...
Особистісно орієнтований підхід у вивченні іноземної мови (англійської)
Теоретичні аспекти вивчення особистісно-орієнтованого підходу до навчання. Особистісно-орієнтований підхід до навчання в сучасних умовах. Оновлення змісту  в умовах особистісно...
Роль мови в процесі відродження української державності
Важливу роль у державі відіграє мова корінного населення. Зрештою, з мови починається сама держава. У мові - важлива суть існування держави, її сила і могутність...
Розвиток інтересу учнів до вивчення іноземних мов
Розвиток пізнавальних інтересів учнів  до вивчення іноземних мов.Активні методи навчання. Комунікативно-орієнтоване викладання іноземної мови...
Семантико-стилістичні особливості суфіксальних та без суфіксальних прислівників та їх переклад (на матеріалі текстів різних жанрів)
Клас прислівників в українській мові.Клас прислівників в англійській мові.Семантико-стилістичні особливості прислівників.Особливості суфіксальних та без суфіксальних прислівників та їх...
Флективний спосіб словотворення в українській мові
Словотвір. Загальні відомості. Флективний спосіб словотворення. Флективний спосіб словотворення на матеріалі роману І.Нечуй -  Левицького ”Микола Джеря”...
Фонеми
Фонема. Зміст і обсяг поняття. Диференційні та інтегральні ознаки фонем...
Ділове мовлення
Офіційно-діловий стиль (ОДС) - функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, у сфері управління...
Часові форми в праслов´янській мові
Часові форми в праслов’янській мові: аорист, імперфект, перфект, плюсквамперфект. Форми минулого часу в різні історичні періоди розвитку української мови. Спостереження за вживанням...