Банківська і біржова справа
Стратегія антикризової програми СВУ

1. СВУ захищає інтереси виборців України, а це регулярні опитування виборців.

Думка більше ніж 50% - це закон для влади.

2. Шлях до миру СВУ бачить у переговорному процесі, включаючи народ.

3. СВУ визнає, що є зовнішніми і внутрішніми причини конфлікту, які необхідно виявити і звести до нуля.

Доходність, ризик та ковариація акцій на основі історичних даних

Дохідність та ризиковість ринку акцій нових європейських країн. Індекси нових ринків акцій та їхні характеристики. Розрахунки дохідності ринку акцій в нових європейських країнах

Формування портфелю та галузевий аналіз

Оцінка динаміки цінової ситуації на ринку цінних паперів. Методи економічного аналізу цінних паперів для формування інвестиційного портфеля на фінансовому ринку України. Використання методів аналізу цінних паперів для формування інвестиційного портфеля

Гончар Т.О. Основні проблеми побудови системи покарань щодо неповнолітніх

На підставі дослідження норм міжнародно-правових актів про кримінальну відповідальність неповнолітніх, норм Конституції України та чинного Кримінального кодексу України, розглянуто основні проблеми побудови системи покарань щодо неповнолітніх.

Хряпінський П.В. Застосування спеціального звільнення від кримінальної відповідальності

В статье рассматриваются вопросы применения норм закона об уголовной ответственности Украины о специальном освобождении от уголовной ответственности.

Тютюгин В. И. К вопросу о реформировании института амнистии в Украине

В докладе рассматриваются вопросы об основаниях и порядке применения амнистии в законодательстве и правоприменительной практике Украины; высказываются предложения о реформировании (совершенствовании) этого межотраслевого правового института.

Послуги банків з фінансового лізингу

Актуальність розвитку лізингу в Україні зумовлена насамперед несприятливим станом парку устаткування (значна питома вага морально застарілого обладнання, низька ефективність його використання, великий обсяг демонтованого обладнання, незабезпеченість запасними частинами й т. ін.).

Овсянецька Л.П. Мотиваційна основа творчості

У статті піднімається проблема мотивації особистості у творчому процесі. Досліджуються процесуальний та результативний компоненти мотивації, зокрема, впливи екстринсивних (зовнішніх) та інтринсивних (внутрішніх) мотивів на творчу активність особистості

ХІМЧЕНКО О.Г. Політична реформа та політичні партії України

Вибори є важливою складовою частиною політичного процесу в сучасних демократичних суспільствах. Вони дають змогу громадянам вибирати і усувати державних діячів

ПОЛЯНСЬКА В.І. Деякі аспекти антисенціалістичної теорії мистецтва Моріса Вейца

Основні аспекти антисенціалістичної теорії мистецтва Моріса Вейца. Вейц чималою мірою обґрунтував критику традиційної філософської теорії мистецтв за спекулятивізм, зайву абстрактність, незрозумілість мови. Антиесенціалізм Вейца стимулював ряд дискусій, у результаті чого зросла логічна культура естетичних міркувань

Зміна ролі золота в сучасних умовах
Роль золота у формування золотовалютних резервів центральних банків.Значення золота у валютній сфері. Ринки золота.Історичні етапи зміни ролі золота...
Засоби захисту від ризиків біржової діяльності
Особливості застосування біржових інструментів хеджування ризиків. Основні види та класифікація біржових ризиків. Сутність ризиків у біржовій діяльності...
Економіка підприємства: підвищення ефективності роботи
Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства. Шляхи підвищення продуктивності праці на промисловому підприємстві....
Экономическая теория - ответы к экзамену
Функции экономической теории. Место экономической теории в системе общественных наук...
Литовсько-Руська держава
Прилучення Давньоруських земель до Великого Литовського князівства. Суспільний лад і державний устрій Литовсько-Руської держави. Джерела та основні риси права...
Галицько-Волинські землі в XII-XIV ст.
Особливості політичного становища Галицьких і Волинських земель. Відокремлення від давньоруської держави. Держава Данила Галицького. Місце та роль Галицько-Волинського князівства в...
Операційний менеджмент: теоретичні питання
Види ремонтів. Основні поняття і показники якості, система показників якості продукції...
Економіка і побут Київської русі
Соціальна структура давньоруського суспільства та її еволюція протягом ІХ-ХІІ ст. Особливості господарювання у Київській Русі. Побут та культура русичів...
Біржові індекси
Біржові індекси для характеристики ситуації на ринку цінних паперів.Індекси, що розраховуються на фондовому ринку України.Характеристика та класифікація біржових індексів...
Культурологія
Проаналізувати мистецтво доби еллінізму.Дати оцінку ролі козацтва у розвитку української культури...
Виды и средства гимнастики
Основные виды и средства гимнастики. Гимнастика — один из наиболее популярных видов спорта...
Обґрунтування державних цільових програм економічними ресурсами
Особливості можливості ресурсного забезпечення виконання програми. Характеристика економічних ресурсів для виконання державних цільових програм. Оцінка ресурсозабезпеченості державних...
Світовий банк
Результати діяльності.Країни-члени організації.Мета організації.Час та дата заснування...
Розвиток цивільної авіації України в роки десятої п’ятирічки 1976-1980 роках
Розвиток цивільної авіації в 1976-1980 рр. Досягнення АНТК ім. Антонова.О.К. Антонов та його вклад в розвиток цивільної авіації...
Законодавча база застосування векселів
Шляхи вдосконалення вексельного законодавства України.Удосконалення вексельного обігу на фондовому ринку України.Вексельний обіг на фондовому ринку України...
Біржові операції, їх види та значення
Поняття та зміст біржової операції. Класифікація біржових угод та операцій.Мета і особливості здійснення біржових операцій...
Операційний менеджмент: проблеми та перспективи
Склад інструментального господарства підприємства. Політика підприємств у сфері якості на сучасному етапі...
Політичний режим як функціональна характеристика політичної системи суспільства
Поняття, сутність політичного режиму. Типологія політичних режимів. Характеристика автократичних (тоталітарного і авторитарного) політичних режимів. Перехід до демократії як напрям...
Банківська система та її роль в економіці
Основні шляхи забезпечення стабільного та ефективного розвитку банківської системи України.Структуру та функції банківської системи в економіці ринкового типу.Сутність банківської...
Види бізнесу
Інноваційне підприємництво й особливості його організації.Комерційне посередництво (брокер, дилер та дистриб’ютор).Агробізнес як перспективний вид підприємництва...