Бухгалтерський облік
Аудит дочірніх підприємств
Особливості аудиту внутрішньогрупових операцій дочірнього підприємства.Загальний план аудиту дочірніх підприємств.Особливості проведення аудиту дочірніх підприємств...
Судова бухгалтерія
Правові підстави призначення і проведення судових експертиз.Особливості призначення судово-бухгалтерської експертизи у справах про адміністративні правопорушення.Предмет...
Бухгалтерський облік
Собівартість готової продукції.Рахунки аналітичного обліку.Основні засоби та їх класифікація...
Фінансовий аналіз активів і пасивів в бухгалтерському обліку
Значення фінансової стійкості. Аналіз рівня виробничого, фінансового та виробничо-фінансового левериджу. Загальна оцінка капіталу...
Бухгалтерський облік
Поняття аудиту та його предмет. Негативний аудиторський висновок (поняття, умови надання).3а даними балансу визначити коефіцієнт швидкої ліквідності.Аудит малоцінних та швидкозношуваних...
Історія розвитку та становлення бухгалтерського обліку
Розвиток плану рахунків як облікової категорії.Характеристика підходів створення теорії бухгалтерського обліку...
Аудит
Мета та завдання аудиту виробництва. Нормативно-законодавче та інформаційне його забезпечення. Особливості аудиту коштів на валютних рахунках в банку. Застосування міжнародних стандартів...
Організація застосування інформаційної системи 1С Бухгалтерія
Принципи функціонування системи. Типи даних.Структура системи 1С: Бухгалтерія та характеристика її компонентів...
Методика обліку розрахунків з замовниками
Особливості та методика обліку розрахунків з замовником. Розрахунки за виконані роботи, порядок здійснення. Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків з покупцями та...
Аналітичний процес як складова бухгалтерського обліку
Організація матеріальних носіїв аналітичного процесу. Організаційна побудова аналітичного процесу...
Складання балансу та його використання (теорія)
Господарські операції та їх вплив на статті Балансу. Бухгалтерський баланс та основи його побудови. Структура та групування статей в балансі...
Історія бухгалтерського обліку
Зародження бухгалтерського обліку й контролю в країнах Древнього Сходу, Греції та Римі. Внесок вчених епохи Середньовіччя і часі Відродження у розвиток обліку господарської діяльності...
Аудиторство
Аудит договірної дисципліни та правильності встановлення цін на реалізовану продукцію. Аудит правильності визначення та обліку витрат майбутніх періодів, резервів та незавершеного...
Характеристика розподілу балансу бюджетної установи (оборотні активи) та метод його заповнення
Бухгалтерський баланс бюджетної установи. Баланс бюджетної установи: особливості складання та розподілу. Бухгалтерський облік в бюджетних установах ведеться методом подвійного...
Історія розвитку бухгалтерського обліку
Становлення французької школи бухгалтерського обліку. Розвиток ідей синтетичного і аналітичного обліку. Бухгалтерський облік у Франції: економічний і юридичний...
Управлінський облік
Облік витрат, пов'язаних з нарахуванням амортизації основних засобів виробничого призначення.Калькулювання методом однорідних секцій.Прямі та непрямі витрати...
Первинний ринок цінних паперів
Розміщення цінних паперів на первинному ринку.Становлення ринку цінних паперів на Україні. Первинний ринок цінних паперів в Україні.Сутність первинного ринку цінних паперів...
Аналіз прибутку
Банківська система - одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно...
Облік витрат на збут
Методологічні аспекти обліку витрат на збут та відображення їх у фінансовій звітності.Основи побудови обліку витрат на збут. Визнання витрат. Облік готової продукції та її витрати на її...
Бухгалтерія як наука
Невід'ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватна система бухгалтерського обліку, що забезпечує всіх членів суспільства надійною, своєчасною та корисною інформацією...
Положення про стандарт бухгалтерського обліку
Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності...
Управлінський облік
Головною метою управлінського обліку є допомогти компанії досягти ЇЇ стратегічних цілей. Досягнення стратегічних цілей означає задоволення потреб клієнтів, акціонерів та інших учасників...
Бюджетне призначення бюджетної установи
 Характеристика діяльності бюджетних установ та правові засади їх діяльності. Поняття про бюджетне призначення та кошторис. Види кошторисів. Бюджетний процес — це регламентована...
Мотиви і цілі прихованого, фіктивного та умисного банкрутства
Вирішення питання та необхідність удосконалення вітчизняного законодавства щодо прихованого, фіктивного та умисного банкрутства. Мотиви та цілі приховання банкрутства. Сутність...
Форми використання бухгалтерських знань на попередньому слідстві та в судовому процесі
Порядок призначення ревізії, що проводиться за вимогою слідчого; розробка завдання ревізору. Ревізія як засіб збору доказів з карної справи. Фактичні основи для проведення первинної,...
Організація обліку і аудиту грошових коштів і аналіз грошових потоків підприємства
Характеристика  вихідної  інформації. Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів. Економіко-правовий аналіз  нормативної бази з  обліку грошових коштів...
Анализ движения потока денежных средств в системе
Полная оценка финансового состояния предприятия невозможна без анализа потоков денежных средств...
Організація і ведення бухгалтерського обліку готової продукції, робіт, послуг
Економічна сутність та трактування поняття „товарні запаси”.  Порівняльна характеристика національних та міжнародних стандартів з обліку товарних запасів. Організація і...
Особливості формування облікової політики з питань,що не регламентовані централізованому порядку
Проблеми формування облікової політики та шляхи їх вирішення.Облікова політика підприємства: суть та значення.Під обліковою політикою розуміють сукупність принципів, методів і процедур, що...
Облік у бюджетних установах
Видатки бюджетних установ та їх облік. Порядок та облік розрахунків з підзвітними особами за витратами на відрядження. Облік витрат на науково-дослідні роботи...