Бухгалтерський облік
Характеристика елементів методу управлінського обліку
Загальна характеристика класифікації методів управлінського обліку. Методи обліку по ступеню нормування та повноті відображення затрат. Сутність позамовного та попердіального...
Бухгалтерський облік та інвестування
Аналіз міжнародного досвіду стандартизації та гармонізації бухгалтерського обліку. Облік короткострокових фінансових інвестицій...
Методика і організація аудиту готової продукції підприємства
Дотримання професійної етики аудитором.Вимоги до складання аудиторського звіту та аудиторськоговисновку.Методи збирання аудиторських доказів, що застосовуються при перевірці.Предметна...
Бухгалтерські розрахунки
Бухгалтерські розрахунки та їх побудова. Бухгалтерська звітність, її необхідність і склад...
Теорії походження документів
Співвідношення понять "документ", "інформація" і "матеріальний носій".Еволюція виникнення та теорії трактування терміна “документ”. Властивості, ознаки і функції...
Облік розрахунків з підзвітними особами
Облік розрахунків з підзвітними особами. Завдання обліку, загальні положення. Документування  розрахунків  з підзвітними особами.  Облікові регістри. Синтетичний і аналітичний...
Облік і аналіз фінансових результатів та використання прибутку
Процес переходу економіки України на ринкові відносини відбувається у складних умовах спаду виробництва та інформації, що негативно впливає на фінанси підприємств, спрямовує їх на...
Облік витрат на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування
Управління виробничими запасами. Підприємство вправі самостійно визначити порядок відбиття на рахунках бухгалтерського обліку видатків, пов'язаних з гарантійним ремонтом. Їх можна...
Контрольно-ревізійна робота
Особливості та основні напрямки розвитку контрольно-ревізійної роботи на сучасному етапі розвитку економіки України. Напрямки контролю за дохідною і видатковою частинами бюджету....
Предмет і метод бухгалтерського обліку
Предмет бухгалтерського обліку. Класифікація господарських засобів і джерел їх формування. Господарські процеси як об'єкт бухгалтерського обліку. Базові принципи бухгалтерського обліку....
Особливості проведення аудиторської перевірки сільськогосподарських підприємств
Специфіка галузі аудиту сільськогосподарських підприємств. Основні джерела аудиту. Завдання аудитора також набувають специфічного спрямування, зумовленого особливостями галузі, АПК...
Облік бюджетних установ
Облік асигнувань бюджетних установ. Порядок та облік розрахунків з підзвітними особами за витратами на господарські потреби. Облік спеціальних коштів...
Управлінський облік та контролінг в бюджетній установі
Сутність управлінського обліку та контролінгу. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу...
Облік інших необоротних активів
Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів.Облік необоротних малоцінних та швидкозношуваних предметів.Синтетичний облік інших необоротних матеріальних активів...
Бухгалтерський облік в у правлінні установами
Контрольна функція обліку потребує такої його побудови, яка б забезпечувала отримання різнобічної інформації про видатки залежно від місця й часу їх виникнення...
Облік товарно-матеріальних запасів
Основи побудови обліку товарно-матеріальних запасів. Сутність операцій з товарно-матеріальних запасів. Бухгалтерський облік і аналіз товарно-матеріальних запасів. Облік...
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. Структурно-логічна модель управління дебіторською заборгованістю підприємства. Визначення оптимального розміру дебіторської...
Подвійний облік та бухгалтерія
До кінця 19 ст. система бухгалтерського обліку, основи якої були закладені Лукою Пачолі, зазнала певних змін, що були пов’язані із специфікою господарської діяльності великих промислових...
Сучасний підхід до складання звітності в бюджетних установах
Поняття про звітність бюджетних установ. Сучасні підходи до складання бухгалтерської звітності. Види звітності...
Облік витрат на ремонт і модернізацію основних засобів
Облік амортизації основних засобів. Облік витрат на поліпшення, ремонт і утримання основних засобів. Організаційно-економічна характеристика ВАТ „Київміськбуд-1”...
Управлінський облік - методи та елементи
Метод управлінського обліку та його елементи. Калькулювання за методом директ-костинг. Облік фінансових витрат...
Паливно - мастильні матеріали
Більшість підприємств мають у власності чи орендують автомобілі. Витрати, пов’язані з експлуатацією автомобіля на підприємстві, нерідко складають значну частку у валових витратах...
Облік в зарубіжних країнах
Облік нематеріальних активів в зарубіжних країнах. Склад і форми фінансової звітності західних компаній...
Бухгалтерський баланс
Перш ніж приступити до вивчення бухгалтерського обліку, необхідно ознайомитися в загальних рисах з господарським обліком. Це дасть змогу краще зрозуміти особливості обліку, повніше й...
Рахунок і баланс: взаємозв´язок між ними
Взаємозв'язок між рахунками і балансом. Оборотні відомості по синтетичних рахунках. При відкритті рахунків у них записують початкові сальдо на підставі даних статей балансу...
Міжнародні стандарти обліку
Утвердження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Міжнародні стандарти обліку: розвиток, практика і використання в Україні...
Бухгалтерський облік. Предмет та його ведення
Бухгалтерський облік, як і будь-яка інша економічна наука, має свої предмет, об'єкти, суб'єкти і метод. Предмет бухгалтерського обліку в широкому розумінні — все те, що відображається...
Аудит податків, які включаються до ціни реалізації
Аудити розрахунків з податку на додану вартість. Аудит податку на додану вартість (ПДВ). Аудит акцизного збору...
Облік товарно-матеріальних запасів
Основи побудови обліку товарно-матеріальних запасів. Сутність операцій з товарно-матеріальних запасів. Бухгалтерський облік і аналіз товарно-матеріальних запасів. Порівняльна...
Учет бартерных операций предприятия
Осуществления бартерных операций в пределах Украины. Обмен активами различной стоимости (с денежной доплатой). Порядок заключения и Переоформления бартерных договоров. Контроль за...