Документознавство, діловодство
Оптимізація системи управління документообігу ЗНЗ

Сутність та особливості документування діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Структура і функції служби діловодства умови для видання та зберігання документації, автоматизація діловодства. Виділення критеріїв ефективності системи управління ЗНЗ. Практичне дослідження системи документообігу ЗНЗ № 282

Архівознавство
Опишіть централізацію архівної справи в Україні в умовах радянської влади.Назвіть принципи і методи складання архівних списків.Форми і функції існування джерел.Методи архівознавчих...
Історія виникнення та особливості складання наказу
Складання та оформлення наказів.Історія виникнення наказів...
Архівне зберігання документів, номенклатура справ
Техніка безпеки секретаря на робочому місці.Зразки документів.Складання номенклатур та формування справ.Теоретичні основи архівного зберігання документів...
Статистика
Поняття вибіркового спостереження. Помилки вибіркового спостереження. Ряди розподілу, їх сутність, види техніку будови, графічне зображення...
Новітні технології у керуванні документації
Культура організування роботи з документами. Дотримання основних принципів роботи.Побудова електронної канцелярії.Структура інформаційних технологій...
Фондодокументи в контексті документознавства
Фонодокументи в контексті документознавства. Використання нових технологій для збереження інформації на фонодокументах. Фонодокументи – складова частина бібліографічного фонду...
Питання діловодства на сторінках журналу "Секретарское дело"
Керування службою діловодства. Основні вимоги та обов’язки керівника служби діловодства.Раціональна організація праці персоналу служби діловодства.Поняття діловодства та...
Методи, використовувані міжнародною статистикою
Методологія міжнародної статистики.Характеристика міжнародної статистики та її основних методів...
Теоретичні засади керування документацією
Призначення окремих груп та класів документів.Процес управління документацією в організації.Понятійний апарат керування документацією...
Діловодство
Зазначте порядок підписання, погодження та затвердження описів справ.Підготуйте лист-запрошення на наукову конференцію “Відкриття виставки, Презентація книги”.Підготуйте довідку, що...
Документознавство
Законодавчо-нормативна база діяльності служб документаційного забезпечення.Законодавчо-нормативне регулювання діяльності архівних установ України.Класифікація архівних документів...
Проблеми класифікації документа
Теоретико-методологічні аспекти розвитку класифікації документів.Класифікація документів за характером соціальної інформації.Класифікація документів за матеріальною складовою...
Архівознавство
Поняття архівної системи, її основні види та структура. Проблеми повернення архівної україніки. Особливості функціонування західних архівів...
Загальні вимоги до документів: достовірність, відповідність чинному законодавству, дотримання формуляру, бездоганність оформлення
Вид документа в багатьох випадках передбачає його стиль, характер викладу тексту. Однак у практиці документування існують загальні вимоги, які ставляться до всіх документів...
Архівознавство
Облік надходжень архівних документів.Архівна справа в Україні у XVIII-XIX століттях.Архівна справа в Галицько-Волинській державі...
Неопубліковані документи як об’єкт документологічних досліджень
Покажчики та списки літератури. Переклади іноземної літератури. Характеристика основних видів неопублікованих документів. Поняття «неопублікований документ», його ознаки та функції...
Документознавство і комунікації
Архів у системі документальних комунікацій.Основні поняття теорії соціальних комунікацій...
Науково-дослідна робота архівних установ
Аналіз науково-дослідної роботи архівів.Поняття про науково-дослідну роботу архівних установ...
Анотування наукових документів
Особливості складання видавничих та книготорговельних анотацій.Основні етапи розвитку теорії та методики анотування.Аналіз методики анотування документів...
Документ як знакова система
Специфіка мовного знака. Своєрідність документу як знакової системи.Визначення документа в стандартах з діловодства та архівної справи.Різні значення поняття "документ"...
Електронно-обчислювальна машина як помічник в організації роботи з документальним забезпеченням
Шляхи розвитку та вдосконалення інформаційного забезпечення документознавства та діловодства.Розвиток забезпечення діловодства в Україні.Сучасні комп’ютерні технології діловодства...
Централізована каталогізація документів в Україні
Перспективи розвитку централізованої каталогізації в світі.Сучасні проблеми каталогізації: традиції і вплив інформаційних технологій.Централізована кооперативна каталогізація...
Поняття "документ" в сучасній документології
Сфера використання терміна. Сучасні погляди на структуру науки про документ. Сучасні концепції науки про документ...
Резюме: основні розділи та мовні особливості
Зразок оформлення резюме.Основні помилки при складанні резюме.Характеристика та основні реквізити резюме...
Особливості роботи з документами які містять конфіденційну інформацію
Зберігання документів, що містять комерційну таємницю.Заходи щодо захисту комерційної таємниці. Особливості діловодства з документами, що містять комерційну таємницю...
Керування документацією Росії
Застосування міжнародних стандартів в керування документацією в Росії.Роль керування документацією в управлінському процесі.Теоретико-методологічні основу управління документацією...
Підготовка та оформлення наказів про заохочення і стягнення
Особливості складання наказів.Основні етапи підготовки та оформлення наказів про заохочення і стягнення...
Бухгалтерська обробка документів. Методичні прийоми перевірки бухгалтерських документів
Методичні прийоми перевірки бухгалтерських документів.Порядок прийняття, перевірки та обробки документів...
Інформаційні технології документознавства
Інформаційні технології в документознавстві.Функції та класифікація текстових редакторів.Безпека інформації, її рівні...