Документознавство, діловодство
Оптимізація системи управління документообігу ЗНЗ
Структура і функції служби діловодства умови для видання та зберігання документації, автоматизація діловодства.Сутність та особливості документування діяльності загальноосвітнього...
Бібліографія як галузь діяльності
Сучасні визначення бібліографії і бібліографознавства.Суб’єкти, об’єкти бібліографії.Поняття про бібліографію як системне утворення...
Використання спеціалізованих бібліографічних програм у процесі пошуку інформації
Реферативна база даних "Україніка наукова": стан, перспективи використання.Використання бібліографічної програми "Ірбіс"...
Використання інформаційних технологій в підготовці фахівців в галузі документознавства
Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми професійної підготовки документознавців.Значення підготовки документознавців для інформаційного суспільства...
Сучасні концепції документознавства
Особливості та структура сучасного документознавства. Сучасні концепції науки про документознавство. Розгляд сучасних концепцій щодо структури документознавства...
Діловодство
Скласти договір оренди, враховуючи вимоги для названого виду договору.Наукова організація управління виробництвом, її зміст і структура. Загальна характеристика управлінських документів...
Документознавство
Бібліографічний опис документа під заголовком, що містить назву організації (ім'я колективного автора).Видавничо-книготорговельна бібліографія: визначене поняття, зміст, види, система...
Патентознавство
В яких випадках винахід визнають таким, що не відповідає умові новизни?Що запитується в відмінній частині формул винаходу?З яких етапів складається реєстраційна система експертизи...
Документи з особового складу
Правила та вимоги оформлення документів особового складу.Види та форми документації особового складу...
Сучасне діловодство на підприємстві та його нормативне забезпечення
Основні вимоги до організації сучасного діловодства.Складання та оформлення службових документів.Порядок ведення ділової документації на підприємствах України та його нормативне...
Перспективи розвитку документознавства, як науки
Перспективні напрями досліджень загального документознавства.Сучасні погляди на визначення сутності документознавства як наукової дисципліни.Поняття та оформлення документознавства як...
Загальна і спеціальна методика бібліографічного опису
Методика створення бібліографічних описів. Структура та елементи бібліографічного опису. Поняття та основні функції бібліографічного опису...
Бібліотечно-біографічна класифікація
Тенденції розвитку використання бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні.Теоретико-методологічні основи дослідження бібліотечно-бібліографічної класифікації.Використання...
Прийняття документів, попередній розгляд та реєстрація документів
Поняття та етапи прийняття документів в організації. Процес попереднього розгляду документів. Основні вимоги до реєстрації документів...
Судове діловодство
Судові повістки і виклики учасникам процесу. Обов’язки голови суду, заступників голів...
Архівознавство
Поняття експертизи цінності документів та  її завдання. Формування національного  архівного фонду. Принципи  експертизи  і критерії цінності документів. Організація і...
Папка документів
Розпорядчі документи. Довідково-інформаційні. Організаційні документи. Зразок кутового листа бланка установи...
Організація контролю за виконанням документів
Завдання і порядок контролю за виконанням документів. Строки виконання документів. Організація контролю за розглядом звернень громадян. Складання номенклатури і формування...
Діловий протокол
Етикет керівника. Національні особливості спілкування в США. Планування переговорів...
Класифікація документів
Інтегруючий підхід до класифікації документів, що враховував би особливості змісту й форми, було започатковано у ХІХ столітті одночасно з уведенням у науковий обіг понять "документ" та...
Документації та заяви
Указати, що належить до документації щодо особового складу. Що таке заява? Види заяв, їх реквізити. Пояснити, що таке адреса;   які основні правила, встановлені Міністерством зв'язку,...
Управління бізнесом
Сутність бізнесу. Бізнес і підприємництво. Ознаки бізнесу. Головні умови функціонування бізнесу. Розкрийте зміст корпоративного управління. Розробіть модель корпоративної культури...
Архівознавство як наука
Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. Предмет, об'єкт і методи архівознавства.Зв'язок архівознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами...
Організація сучасного діловодства
Уніфіковані системи документації: мета створення, склад, тех-нологія впровадження.Функції керівника служби діловодства.Реквізит-резолюція як один з видів оформлення управлінського рішення...
Документування діяльності господарських товариств
Теоретично-методологічні аспекти документування в установах. Організація документування в господарських товариствах на прикладі банківської установи. Основні форми документів, що...
Особливості використання офіційно-ділового стилю при оформленні різного виду ділових документів
Теоретико-методологічні аспекти використання офіційно-ділового стилю.Критерії виділення та специфіка дипломатичного підстилю офіційно-ділового стилю.Офіційно-діловий стиль — мова...
Теоретичні аспекти розсекречування документів державних архівів
Теоретичні аспекти свободи інформації і засекречування, доступ до архівів.Процес розсекречування архівних матеріалів на сучасному етапі.Особливості інформаційного потенціалу документів...
Організація зберігання документів
Зберігання документів в структурних підрозділах установи.Мета і основні етапи підготовки документів до зберігання і використання...
Зберігання документів. Складання номенклатури
Зберігання документів в структурних підрозділах установи. Скласти номенклатуру справ канцелярії (служби документації)...
Інструменти ринку цінних паперів: вітчизняний та зарубіжний досвід
Перспективи розвитку інструментів ринку цінних паперів.Особливості використання інструментів ринку цінних паперів в Україні та світі.Поняття ринку цінних паперів та його фінансових...