Економічна теорія
Рынок и социальная защищенность

Понятие и значение социальной защищенности. Роль социальной защищенности населения в рыночной экономике

Економічні наслідки тінізації економічної системи
У статті розглянуто останні дослідження природи та функціонування тіньової економіки. Запропоновано підхід щодо аналізу напрямків впливу тіньового сектора на розвиток економічної системи....
Використання зарубіжного досвіду державного регулювання економіки АПК в Україні
Economic problems of AIC development are exposed, practice of the state adjusting of agrarian Ukrainian sector and in countries with the developed relations of markets is explored. Modern state of influencing of separate factors is analysed on food strength of country security...
Современное состояние черной металлургии Украины: инновационный аспект
В статье дан анализ современного состояния производства в черной металлургии Украины как объекта инновационно-инвестиционной деятельности. Выявлено существенное отставание отечественной металлургии по инновационному уровню производства,...
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств
Проаналізовано сутність економічної категорії „ конкурентоспроможність". розглянуто основні складові міжнародної конкурентоспроможності як об´єкту управління. Окреслено підходи до...
Євразійські економічні й політичні структури та Україна

...
Стимулювання розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення податковими важелями
У статті проаналізовано світовий та вітчизняний досвід стимулювання розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення за допомогою податків. Зроблено висновок, що в податковій...
Сучасні тенденції регіональних змін в міжнародній торгівлі
У статті розглянуто основні зміни у співвідношенні регіональних секторів світової торгівлі на початку XXI століття порівняно із регіональною структурою зовнішньої торгівлі України...
Упровадження результатів наукових дослідженнь
Ефективність впровадження наукових досліджень.Реалізація наукового дослідження.Систематизація результатів наукового економічного дослідження...
Економіка - відповіді до екзамену
Економіка, організація і нормування праці...
Дивідендна політика акціонерного товариства та порядок виплати дивідендів
Форми виплати дивідендів.Методи та критерії формування дивідентної політики.Особливості розробки та реалізації дивідендної політики акціонерного товариства...
Процедура закупівлі матеріально-технічних ресурсів за торгами (тендери)
Аспекти здійснення закупівель за процедурою міжнародних конкурсних торгів.Сучасний стан сфери державних закупівель в Україні...
Регіональна економіка
Еколого-економічні проблеми функціонування гідравлічних електростанцій, специфічні особливості екологічних проблем на Дніпрі.Територіальний поділ праці, його зв’язок з суспільним...
Закрита та відкрита економіки: особливості та умови трансформації
Особливості трансформації (переходу) від економіки закритого типу до відкритої економіки. Відкрита економіка та її характеристика. Особливості закритої економіки: суть та ознаки...
Платіжна матриця та дерево рішень: сутність та цілі застосування
Сутність методу «дерева рішень» та його застосування. Метод платіжної матриці...
Забезпечення економічної безпеки
Класифікація загроз екологічній безпеці держави.Поняття "безпека економічна". Правова основа та роль СБ України у її забезпеченні...
Історія економічних вчень
Теорія суспільного вибору у неоінституціоналізму.Основні ідеї економічного вчення Д. Рікардо.Економічна думка стародавнього Риму...
Основні напрями мінімізації витрат фірми
Шляхи мінімізації витрат на підприємстві.Мінімізаціявитрат підприємства як засіб підвищення рентабельності підприємства...
Організаційні форми управління зв´язками з громадськістю
Алгоритм процесу розробки та реалізації програми зв'язків з громадськістю.Основні складові системи зв’язків з громадськістю та їх характеристика.Зв'язок — головний чинник системи...
Стратегічні альянси як сучасні моделі бізнесу
Організаційно-управлінські особливості входження українських підприємств до стратегічних альянсів. Основні причини формування стратегічних альянсів. Сутність стратегічних альянсів, їх...
Господарський розвиток та економічна думка в Месопотамії ХІ- І ст. до н.е.
Особливості господарського життя в Нововавилонське царство.Особливості господарства Вавилонської держави та Ассирії.Економічна думка Месопотамії...
Описати основні питання теорії систем і системного аналізу
Основні завдання та принципи теорії систем і системного аналізу.Основні поняття загальної теорії систем та системного аналізу.Класифікація систем...
Спільне підприємство
Роль малого бізнесу у розвитку ринкових відносин в Україні.Термін інвестиції та її класифікація.Види посередників у підприємстві...
Рынок и социальная защищенность
Роль социальной защищенности населения в рыночной экономике.Понятие и значение социальной защищенности...
Державне регyлювання та стимулювання науково-технiчного прогресу та iнновацiйних процесiв
Суть та основнi напрямки державної науково-теxнiчної та інноваційної полiтики Укрaїни. Науково-технiчне прогнозування та йогo роль у забезпеченнi прогресивних зрушень в нацiоналънiй економiцi....
Митні зони в Україні: стан і перспективи розвитку
Поняття та сучасний стан митних зон в Україні. Перспективи розвитку митних зон в Україні...
Відтворення і розвиток економічного потенціалу суспільства
Теоретико-методологічні аспекти економічного потенціалу суспільства.Характеристика економічного потенціалу суспільства та країни.Трудовий потенціал та людський розвиток в Україні...
Калькуляція собівартості готової продукції
Вдосконалення процесу калькуляції собівартості готової продукції на підприємстві. Особливості та поняття калькуляції собівартості продукції. Теоретико-методологічні основи калькуляції...
Комунікативний тренінг
Правила проведення ділових зустрічей.Основа ефективного спілкування.Типологія і форми комунікацій...
Зміст та особливості трудової теорії вартості
Особливості трудової теорії вартості.Зміст трудової теорії вартості...