Економічна теорія
Модель диференції продукту
Модель диференціації продукції.Поняття і ефективність ринково-монополістичної конкуренції та поведінка фірм цих умовах...
Внутрішньогосподарський контроль
Теоретичні проблеми внутрішньогосподарського контролю та їх дослідження.Методологічні засади внутрішньогосподарського контролю та їх висвітлення в літературних джерелах.Ефективність...
Економічний устрій суспільства
Демократичний потенціал державного управління в контексті економічного розвитку.Соціально-економічна трансформація за Й. Шумпетером і К. Марксом.Теорії соціально-економічних...
Методологія класифікації сучасних технологій
Такі технологічні процеси частіше всього розповсюджені в машинобудуванні, будівництві, видобувних галузях промисловості. Недоліком дискретних технологічних процесів є витрати робочого...
Сучасні аспекти методології економічної науки
Напрями удосконалення методів дослідження економічної науки.Ефективність застосування сучасних методів дослідження в економічній науці.Методи дослідження сучасної економічної науки...
Типізація виробництва: передумови, тенденції трансформації та результати
Характеристика організаційних типів виробництва.Типи виробництва, їх техніко-економічні особливості...
Цивілізовані характеристики та критерії економічного прогресу
Цивілізовані характеристики економічного прогрессу.Основні критерії економічного прогрессу...
Історія економічних вчень
Загальна характеристика американського інституціоналізму.Спільні риси та відмінності економічних поглядів В. Петті і П. Буагільбера — засновників класичної політекономії...
Історія економічних вчень
Сучасний економічний розвиток західної Європи і вплив неокласичних концепцій.Загальна характеристика цивілізації середньовіччя.Неокенсіанські теорії економічного циклу та економічного...
Фактори формування і розвитку соціально-трудових відносин
Регулювання соціально-трудових відносин.Формування та розвиток соціально-трудових відносин у суспільстві.актори трансформації соціально-трудових відносин...
Суперечності науково-технічної революції
Основні напрями розв’язання просторових екологічних проблем.Безвідходні технології як основний важіль охорони навколишнього природного середовища та економії ресурсів.Шляхи вирішення...
Оцінка меркантилізму сучасною економічною наукою
Значення меркантилізму в історії економічних учень. Загальна оцінка меркантилістських ідей...
Проблеми та перспективи державного регулювання кон’юнктури споживчого ринку України
Основи формування кон’юнктури споживчого ринку.Умови формування та механізми забезпечення товаронасиченої кон’юнктури споживчого ринку...
Економіка транспорту
Роль і значення автомобільної галузі в системі ринкової економіки. Економічні показники розвитку автомобільної галузі та її перспективи...
Основне призначення державного мита та певні особливості його становлення в Україні
Порядок сплати державного мита і зарахування його до бюджету. Пільги щодо сплати державного мита.Розміри ставок державного мита.Платники податку та об'єкт оподаткування...
Ризики в антикризовому управлінні, їх класифікація, фактори ризику. Антикризове управління ризиком
Характеристика ризиків в антикризовому управлінні, їх класифікація, фактори ризику.Принципи здійснення антикризового управління...
Економічна оцінка ефективності малого та середнього бізнесу на селі
Формування економічного середовища функціонування малого підприємництва на селі. Теоретично-методичні основи ефективного ведення малого бізнесу на селі...
Історичні особливості меркантилізму в країнах Західної Європи та Україні
Економічні ідеї в Росії і в Україні у XVII—XVIII ст.Меркантилізм — перша концепція ринкової економіки...
Реструктуризація банків як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків
Шляхи вдосконалення реструктуризації банків в Україні. Методологічні аспекти дослідження банківської реструктуризації.Основні проблеми реструктуризації банків в Україні...
Регіональні особливості розвитку і розміщення легкої промисловості в Україні
Проблеми в підгалузях легкої промисловості та шляхи їх подолання.Техніко - економічні особливості галузі (матеріаломісткість, технічна складність, екологічна безпечність).Основні фактори...
Розпад родового ладу. Виникнення відтворюючого господарства
Розпад первісного суспільства. Формування нерівності та становлення держави.Формування патріархальних родових відносин.Суспільний поділ праці: його сутність та наслідки...
Сучасний економічний розвиток Італії
Головні аспекти сучасного стану розвитку економіки Італії.Природно-ресурсний потенціал та галузева структура економіки Італії.Географічно-демографічні та ресурсні характеристики Італії...
Економічна безпека підприємства
Підходи до оцінки економічної безпеки підприємства: інденаторний, ресурсно-функціональний, програмно-цільовий та прибутковий.Небезпека легалізації незаконно отриманих фінансових...
Класифікація торгівлі, громадського харчування, та технології продажу товарів та послуг
Магазини-склади здійснюють торгівлю будівельними матеріалами, паливом, продовольчими товарами та інше.Пересувні магазини використовують при обслуговуванні жителів невеликих населених...
Економіка та організація інноваційної діяльності
Діяльність дослідно-виробничої бази наукових установ НАНУ.Характеристика НДІ як основної організаційної структури НАН України. Розвиток галузевого сектору науки України...
Побудова й аналіз моделі змісту робіт і мотивації праці
Особливості аналізу моделі змісту робіт і мотивації праці.Стратегії забезпечення керівником мотивації діяльності працівників в організації.Особливості мотивації трудової діяльності...
Структура матеріальних активів їх класифікація та характеристика
Характеристика матеріальних активів підприємства.Склад і структура матеріальних активів підприємства...
Особливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні
Суть малого та середнього підприємництва. Динаміка розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Проблеми функціонування малого та середнього бізнесу та його вплив на...
Організаційно-технологічний розвиток підприємства
Планування технічного та організаційного розвитку підприємства.Підвищення техніко-технологічного потенціалу підприємства.Фактори організаційного розвитку підприємства...
Методи і інструменти визначення галузевих ключових елементів
Методи та концепції визначення конкурентоспроможність ключових галузевих елементів.Визначення критеріїв конкурентоспроможності ключових елементів...