Екологія
Теоретичні питання екології

Медичні огляди, особиста гігієна працівників харчових об’єктів. Гігієнічні вимоги до земельної ділянки й планування території лікарні. Санітарна охорона ґрунту

Роль науки і техніки в подоланні екологічної кризи
Напрями подолання екологічної кризи за допомогою техніки та науки.Екологізація економіки та шляхи подолання екологічних криз.Основні наслідки та шляхи запобігання економічної кризи в...
Природоохоронні території (заповідники, заказники, національні парки): визначення, функції, типи, біологічне, географічне та соціально-економічне значення
Поняття та сутність природоохоронних територій. Сучасний стан територій та об’єктів природно-заповідного фонду...
Загальна характеристика атмосферних небезпек: бурі, урагани, смерчі, блискавки. Засоби захисту
Загальна характеристика атмосферних небезпек. Характеристика атмосферних небезпек в Україні. Дії населення при атмосферних небезпеках та захист від них...
Проблеми раціонального використання водних ресурсів у промисловості і комунальному господарстві та способи їх вирішення
Проблеми використання та охорони водних ресурсів у промисловості і комунальному господарстві. Механізм використання водних ресурсів України. Шляхи вдосконалення раціонального...
Два підходи до розуміння взаємодії людини і природи. Антропоцентризм та екоцентризм
Характеристика екоцентризму.Поняття та особливості антропоцентризму...
Еколого-економічні проблеми функціонування гідравлічних електростанцій. Специфічні особливості екологічних проблем на Дніпрі
Екологічні проблеми Дніпра та шляхи їх вирішення.Водні ресурси України як основа сталого функціонування енергосистем.Створення та розвиток гідроелектростанцій...
Сучасні проблеми природознавства
Біосфера як глобальна система планети Земля.Традиційна біологія і її методи. Эдність живої і неживої природи...
Екологічний стан Запорізької області
Основні екологічні проблеми м.Запоріжжя та суспільно-географічне обґрунтування напрямів і засобів їх вирішення.Природні та соціально-географічні передумови виникнення екологічних...
Основні положення Закону України "Про тваринний світ"
Загальні положення Закону України "Про тваринний світ". Використання тваринного світу згідно Закону України. Забезпечення охорони тваринного світу...
Бальнеологічні ресурси України та їх географія
Лікувальні грязі і мінеральні водойми.Ліс в системі природних рекреаційних ресурсів.Рекреаційно-ресурсний потенціал і фактори його використання.Теоретико-методологічні аспекти розвитку...
Стихійні лиха та відходи
Відходи кольорових та чорних металів. Відходи паперової та картонної сировини. Стихійні звалища як негативне явище...
Еколого-економічні засади управління земельними відносинами
У дисертаційній роботі розроблено теоретико-методологічні засади управління земельними відносинами, розкрито основні аспекти власності на землю, досліджено методологічне забезпечення...
Трофічні ланцюги в розвитку біосфери
Поняття трофічних ланцюгів в біосфері.Основні види трофічних ланцюгів...
Екологія
Урбанізація та її негативні наслідки.Екосистеми та їх місце в організації біосфери...
Природні ресурси Землі та їх використання
Паливно-енергетичні ресурси світу. Мінеральні ресурси Землі. Рекреаційні ресурси світу...
Екологія та її значення в житті людини
Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища.Зв’язок екології з іншими науками.Об’єкти вивчення...
Урбанізація та проблеми довкілля
Урбанізація як фактор екології. Позитивні тенденції в оцінці екологічного стану урбанізованих територій...
Проблеми раціонального використання природних ресурсів
Використання й охорона природних ресурсів в Україні. Особливості функціонування економічного механізму природокористування та природоохоронної діяльності...
Умови та підстави визнання окремої території України зоною надзвичайної екологічної ситуації
Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.Підстави для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації...
Заповідник в Україні
Чорноморський біосферний заповідник.До території заповідника входять Тендрівська та Ягорлицька затоки Чорного моря, острови, розташовані в цих затоках, а також 6 материкових ділянок:...
Екологія України як міжнародна проблема
Екологічна політика України в структурі глобальних проблем розвитку світової цивілізації. Стратегія екологічної безпеки України у контексті міжнародного досвіду...
Екологічне право
Правові заходи щодо охорони атмосферного повітря. Загальна характеристика водокористування...
Особливості охорони чистоти атмосферного повітря, водних ресурсів і ґрунтів, рослинного і тваринного світу
Вплив господарської діяльності на ґрунт та водні ресурси, їх збереження. Масштаби і наслідки забруднення чистоти атмосферного повітря. Види забруднення навколишнього природного середовища...
Ерозія ґрунтів і заходи боротьби із нею
Причини виникнення та шляхи усунення ерозії ґрунтів.Сутність ерозії ґрунтів та її класифікація...
Гігієна лікарні
Гігієнічні вимоги до земельної ділянки й планування території лікарні.Санітарна охорона ґрунту.Медичні огляди, особиста гігієна працівників харчових об’єктів...
Право власності на природні ресурси
Форми та методи забезпечення права власності на природні ресурси.Суб’єкти і об’єкти права власності на природні ресурси.Поняття, особливості і форми права власності на природні...
Біосфера і людина. Антропогенний тиск на довкілля
Поява людини й наслідки цього процесу для біосфери Землі. Характеристика та склад біосфери. Антропогенний вплив на біосферу та його наслідки...
Основи екології
Рекреаційні ресурси України. Характеристика рекреаційного комплексу України.Соціоекосистема як об`єкт дослідження соціальної екології...
Важкі метали та їх вплив на організм людини, санітарні норми
Вплив шкідливих речовин на організм людини. Санітарні норми. Важкі метали та їх вплив на організм людини. Водні  ресурси. Забруднення геологічного середовища кадмієм. Атмосферне повітря....