Екологія
Чорнобильська катастрофа та її наслідки для України
Чорнобильська катастрофа. Хроніка трагічних подій. Масштаби та наслідки катастрофи. Техногенна катастрофа. Людська трагедія. Позитивні зрушення у розв´язанні проблем....
Взаємодія екології та економіки в умовах ринку
Еколого-економічні проблеми розвитку галузей економіки регіону (країни). Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи...
Забруднюючі речовини та екологічна безпека
Органічні і неорганічні забруднюючі  речовини в навколишньому середовищі. Поняття екологічної безпеки. Фактори екологічної безпеки...
Екологічна безпека
Міжнародні аспекти екологічної безпеки і міжнародне співробітництво в галузі охорони природи. Оцінка рівня екологічної небезпеки. Регулювання екологічних ситуацій. Основні аспекти...
Характеристика земельних ресурсів України
Природно-ресурсний потенціал. Характеристика земельного та агрокліматичного потенціалу України. Українські земельні ресурси. Використання земельних ресурсів України. Природні...
Надзвичайні ситуації природного характеру
Гідрологічні (морські) ситуації. Геологічні ситуації. Приклади природних надзвичайних ситуацій. Пожежі у природних екосистемах...
Екологічні проблеми світу
Сучасні екологічні проблеми, що постають перед суспільством. Викиди в атмосферу. Спустелювання. Екологічний моніторинг. Міжнародні економічні аспекти вирішення екологічних проблем. Оцінка...
Утилізація відходів нафтопереробки та нафтохімії
Проблема утилізації промислових відходів. Утилізація відходів паливно-енергетичного комплексу. Утилізація відходів металургійного комплексу. Утилізація відходів хімічного...
Загальна характеристика атмосферних небезпек: бурі, урагани, смерчі, блискавки. Засоби захисту
Урагани, їх сутність та класифікація.Характеристика та типи блискавок.Захист від атмосферних небезпек...
Рекреаційні регіони України
Територіальна структура рекреаційного комплексу України. Функціональна структура рекреаційної системи Південного Криму. Рекреаційні ресурси Волинського регіону...
Завдання сучасної екології
Структура сучасної екології. Основні завдання екології...
Екологічні фактори
Вплив Чорнобильської катастрофи на довкілля. «Парниковий ефект», озонові діри у атмосфері...
Основні заходи охорони рослинного світу
Основи охорони рослинного світу. Забезпечення охорони рослинного світу...
Біоекологія
Біоекологія – теорія тваринного світу. Забруднення навколишнього середовища ( технологія та її вплив на навколишнє середовище)...
Закони екології – закони природи
Аналіз соціально-економічних законів, принципів і правил екології. Класифікація законів екології...
Економіка природокористування, її інструменти та основні складові
Інструменти механізму природокористування. Загальний алгоритм управління природокористування. Лісовиробничий комплекс України...
Державне регулювання природоохоронної діяльності
Система екологічних норм. Державна екологічна експертиза. Види екологічних експертиз. Загальнодержавні екологічні програми (природоохоронні). Правове й адміністративне...
Екологічний стан басейнів річок України, проблеми і шляхи їх подолання на прикладі річки Південний Буг
Шляхи подолання екологічних проблем на прикладі річки Південний Буг. Фізико-географічна характеристика річкових басейнів...
Забруднення середовища та населення
Забруднення навколишнього середовища та здоров’я населення. Екологічна експертиза виробничих підприємств...
Методи досягнення раціонального рекреаційного природокористування й охорони навколишнього середовища
Раціональне рекреаційне природокористування як об'єкт дослідження. Теоретичні передумови оцінки природно-ресурсної бази рекреації. Вдосконалення методів охорони природи на...
Навколишнє середовище, якість та оцінка
 Якість навколишнього середовища. Оцінка навколишнього середовища...
Економіка природокористування
Правове регулювання природокористування та охорони довкілля. Збитки, які завдаються лісовому господарству...
Техногенна безпека
Прогнозування, попередження і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій є актуальною проблемою для будь-якої адміністративно-територіальної освіти. У кожному великому або малому районі...
Громадське управління у сфері екології
Громадське управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Практичні заходи, щодо вдосконалення системи управління раціональним природокористуванням. Розподіл...
Екологічне страхування: проблеми та перспективи правового регулювання
Шляхи усунення недоліків системи законодавства, що регулює інститут екологічного страхування.Правове забезпечення інституту екологічного страхування у законодавстві України.Оцінка...
Методи очистки стічних вод від целюлозно – паперового виробництва
Целюлозно-паперова промисловість. Біохімія води як перспективний науковий напрямок. Використання вищих водних рослин в практиці очистки стічних вод та поверхневого стоку. Очищення...
Органічні і неорганічні забруднюючі речовини та екологічна безпека
Екологічна безпека. Екологічні фактори. Органічні і неорганічні забруднюючі  речовини в навколишньому середовищі...
Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності України
Економічний механізм природокористування та фінансування природоохоронної діяльності.Характеристика економічного регулювання природоохоронної діяльності.Основи природоохоронної...
Багатовекторність геополітики України
Європейський вибір незалежної України. Геополітичні виміри України в загальноєвропейському політичному процесі...
Система управління природокористуванням
Структура державного апарату управління раціональним природокористуванням. Моніторинг ефективності природоохоронної політики...