Економіка підприємства
Організація виробництва управління на підприємстві
Моделювання виробничого процесу за допомогою методу СПУ.Сутність інноваційного проекту.Організація технічного розвитку підприємства...
Роль амортизації у відтворенні основного капіталу підприємства
Особливості амортизаційної політики підприємства в умовах ринку. Підвищення ролі амортизації як джерела інвестицій і регулятора попиту та пропозиції основних засобів. Шляхи подолання...
Корпоративне управління
Рейтинг корпоративного управління. Особливості стратегічного управління корпораціями (акціонерних товариств)...
Малі підприємств в Україні: особливості функціонування та розвитку
Поняття та сутність малого підприємництва . Проблеми функціонування малого бізнесу. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Організаційно-виробнича діяльність ТзОВ...
Можливості попереднього діагнозу та методи ідентифікації кризових явищ різної глибини в умовах підприємств України
Найбільш складним в процесі антикризового управління є виявлення ланцюгів економічних явищ, що виникають в процесі відслідковування внутрішніх і зовнішніх сигналів, прийняття відповідних...
Розробка процедури реєстрації фірми
За наявності всіх документів реєстрація підприємства здійснюється у строк не більше п'яти робочих днів. Протягом цього часу реєструючий орган зобов'язаний видати заявнику свідоцтво про...
Основи підприємницкої діяльності
Які три основні організаційно-правові утворення відомі в класичних ринкових економіках? Основний документ, що регулює взаємовідносини в бізнесі – договір (контракт). Різновиди договорів...
Організація виробництва управління на підприємстві
Міжцехове та внутрішньоцехове оперативно – календарне планування.Сутність конкурентоспроможності підприємства.Основні принципи організації виробничих процесів.Організація...
Розвиток малого бізнесу
Розвиток малого бізнесу в Україні та його основні проблеми. Особливості управління підприємствами малого бізнесу в індустрії туризму. Проблеми функціонування малого бізнесу. Дослідження...
Підприємство як основна ланка товарного виробництва
Підприємство як суб’єкт господарювання: визначення, мета та напрямки діяльності. Правові основи діяльності підприємства. Класифікація підприємств за різними ознаками. Види підприємств....
Аналіз джерел самофінансування підприємства
Самофінансування підприємства, поняття та сутність джерел самофінансування.Особливості джерел самофінансування...
Дослідження промислових ринків
Розвиток споживчого ринку промислових товарів в Україні. Учасники промислового ринку та їх взаємодія.Поняття та сутність промислового ринку...
Кооперація великого і малого бізнесу
Субконтрактинг як спосіб організації виробництва.Кластерні об’єднання підприємств.Поняття та особливості кооперації малого та великого підприємництва...
Спрацювання, амортизація та відтворення основних фондів. Оцінка рівня економічної безпеки підприємств
Оцінка рівня економічної безпеки підприємств.Методи нарахування амортизації основних засобів.Поняття спрацювання, амортизації та відтворення основних фондів...
Системи технологій
Виробничий процес, його структура та цілі. Системи технологій в електроенергетиці, їх вплив на екологію.Схема елементів виробничого процесу...
Основні форми підприємства та їх класифікація
Організаційно-правові форми підприємств. Класифікація підприємств...
Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу
Франчайзингові угоди. Основні поняття франчайзингу та його сутність. Історія виникнення та розвитку системи франчайзингу...
Оборотні кошти підприємства
Показники рівня та шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів. Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства. Методи оцінки окремих елементів оборотних...
Економіка підприємства
Аналіз фонду праці.Поняття, типи і задачі факторного аналізу...
Факторы, которые обеспечивают международную конкурентноспособность предприятия
Факторы, характеризующие международную конкурентоспособность предприятия.Конкурентоспособность предприятия и критерии её оценки...
Економіка підприємства
Капітал та фонди в господарській діяльності підприємств.Інвестиційні проекти підприємств та організацій...
Основи підприємницької діяльності
Міжнародні організації, що сприяють розвитку підприємництва в Україні.Особливості фінансово-кредитного підприємництва.Підприємницька діяльність без створення юридичної особи...
Особливості державного регулювання організації оплати праці на етапі формування ринкової економіки в Україні
Удосконалення державного регулювання оплати праці.Основні напрями посилення державного впливу на регулювання оплати праці в контексті реалізації концепції дальшого реформування оплати...
Витрати виробництва. Вартість товару і його ціна
Характеристика витрат виробництва та їх класифікація. Вартість товару і його ціна...
Організаційно-економічна підготовка виробництва
Методичні основи вдосконалення планування підготовки виробництва. Зміст і головні етапи організаційної підготовки виробництва. Теоретико-методологічні аспекти організаційної та...
Економіка підприємства
Можливі напрями вдосконалення ціноутворення на продукцію (послуги) в Україні.Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи встановлення і регулювання...
Підприємництво і бізнес-культура
Необхідно надати характеристику бізнес-культурі Англії з позиції наступних параметрів: співвідношення індивідуалізму і колективізму; дистанції влади; домінування матеріальних чи духовних...
Предпринимательский риск и способы его измерения
Основные способы измерения предпринимательского риска.Показатели риска и методы его оценки.Понятие и теории предпринимательского риска.Понятие и сущность предпринимательского риска...
Етапи розробки антикризової стратегії готельного підприємства
Проведення антикризової діагностики готельного підприємстві.Характеристика етапів розробки антикризової стратегії готельного підприємства...
Системи технологій
Виробництво продукції машинобудування: призначення та характеристика основних технологічних процесів. Технологічні закономірності (принципи)технології...