Економіка підприємства
Позикові кошти в управлінні капіталом підприємства
Класифікація джерел позикових коштів. Наслідки фінансування підприємств за рахунок позикового капіталу.Класифікація позичкових коштів.Поняття та сутність позичкового капіталу....
Організаційно-економічний механізм формування інноваційної культури підприємства
Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних проблем розробки організаційно-економічного механізму формування інноваційної культури підприємства. Визначено місце...
Діловий етикет як складова професійної етики
Особливості етики бізнесу та ділового етикету.Етичні норми ділового спілкування в організаціях та із діловими партнерами, конкурентами.Особливості ділового етикету в зарубіжних країнах...
Організація комплексної підготовки виробництва
Система створення та освоєння нової продукції., її сутність, цілі і завдання. Сучасні організаційні форми і технічні засоби комплексної підготовки виробництва. Життєвий цикл продукції та...
Корпоративна культура в підприємствах розміщення
Компоненти корпоративної культури.Фірмові стандарти як частина корпоративної культури.Правила поведінки персоналу готельних комплексів...
Порядок приймання продукції і товарів за якістю та кількістю на підприємстві
Правові засади забезпечення якості продукції і товарів. Організація приймання продукції і товарів за якістю і кількістю на підприємстві...
Проблеми акціонерних товариств в умовах кризи
На сьогодні корпоративний сектор становить близько половини від загальної кількості підприємств і відіграє провідну роль у соціально-економічному розвитку країни...
Організаційно - структурна характеристика підприємств
Об'єднання підприємств.Організаційно-правові форми підприємств, їх особливості.Класифікація підприємств та її практичне значення...
Розвиток людських ресурсів персоналу організації
Розвиток людських ресурсів персоналу організації. Кар'єра людини як засіб удосконалення ресурсу організації.Поняття людських ресурсів персоналу організації...
Зовнішньоекономічна діяльність
Загальні відомості про законодавство, що регулює ЗЕД України. Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку. Єдиний митний тариф України: сутність та зміст...
Формування підприємницького капіталу
Які можливі джерела формування фінансових ресурсів малого підприємництва.В чому полягає сутність концепції механізму прихованих партнерських зв’язків і чи можливе її використання в...
Продуктивність праці її сутність та значення для розвитку виробництва
Фактори та резерви підвищення продуктивності праці.Показники і методи вимірювання продуктивності праці.Економічна сутність поняття „продуктивність праці”.Пропозиції по підвищенню...
Валові витрати, характеристика їх сутності, змісту та складу
Теоретичні основи валових витрат.Аналіз сучасного стану валових витрат...
Типи підприємств в розвинутих країнах світу
Загальна характеристика типів підприємств. Види підприємств та господарських товариств.Різновиди підприємств за формою власності...
Управління корпорацією попиту, пропозиції та ціною за гроші
Сутність ринкової ціни. Закони попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Вплив попиту та пропозиції на ціни фінансового ринку...
Формальні группи
Загальна характеристика формальних груп на підприємствах. Основні поняття організації діяльності як функції управління...
Внутрифирменное планирование деятельности предприятия в современных условиях
Внутрифирменное планирование на предприятиях индустрии гостеприимства. Перспективное планирование. Организационные формы внутрифирменного планирования. Теоретические основы...
Основи управління персоналом підприємства
Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх факторів – це характер продукції, яка випускається  на підприємстві, технології та організації виробництва; під...
Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, людськими ресурсами
За останні роки різноманітні підприємства почали надавати більше уваги питанням управління персоналу.Узагальнюючи досвід зарубіжних підприємств можна сформувати головну ціль системи...
Дослідження конкурентоспроможності підприємства
Методики визначення та оцінки конкурентоспроможності організації.Оцінка конкурентоспроможності підприємства «Селена».Діагностика конкурентоспроможності...
Організація безпеки в засобах розміщення
Теоретико-методологічні аспекти готельних систем безпеки. Тактико-організаційні заходи забезпечення безпеки. Вдосконалення служби безпеки готельного комплексу...
Правова діяльність підприємства
Форми і системи оплати праці. Бізнес-планування: сутність, зміст та призначення.Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.Класифікація підприємств за різними ознаками....
Банкрутство підприємства: механізм визначення і шляхи подолання
Аналіз основних фінансово-економічних коефіцієнтів підприємства «Дельта-Форс». Оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства...
Виробничий цикл
Системні властивості часових зв’язків виявляються в з’єднанні речових елементів процесу в просторі і в часі таким чином, щоб функціонування елементів системи (підрозділів...
Стратегія консультаційної фірми
Консалтингові фірми, як і виробничі підприємства, користуються концепцією стратегічного розвитку своєї компанії та технікою стратегічного планування. Однак сприйняття корпоративної...
Ефективність виробництва: сутність, типи, фактори, показники
Ресурси виробництва та ефективність їх використання. Характеристика економічних показників ефективності виробництва...
Антикризове управління підприємством
В антикризовому управлінні вирішальне значення має стратегія управління. Коли стає явною неминучість кризи, неможливість її усунути чи сповільнити, у стратегії антикризового управління...
Бізнес-планування
Зміст і структура бізнес-плану.Організація розробки бізнес-плану. Сутність бізнес-планування в ринковій системі господарювання, його призначення...
Форма організації виробництва
Переваги і загрози диверсифікації виробництва та методика визначення її рівня. Економічні аспекти комбінування промислового виробництва. Сутність, форми і показники рівня...
Теорія підприємництва
Визначте історичне розуміння сутності підприємництва та підприємця як особливого соціально-психологічного типу господарника. Яким чином проводяться маркетингові дослідження ринкового...