Економіка підприємства
Методи прийняття управлінських рішень
Моделі прийняття управлінських рішень. Вимірювання при прийнятті управлінських рішень. Школа вимірювання. Методи вимірювання...
Джерела правового регулювання підприємницької діяльності
Юридичними особами і державнимиорганами його майнових прав, що охороняються законом, відшкодовуються підприємцю відповідно до чинного законодавства...
Залучення банківських кредитів у позиковий капітал підприємства
Умови та порядок отримання банківського кредиту.Види банківського кредиту та їх характеристика.Класифікація кредитів, що надаються підприємствам...
Планування результативності діяльності підприємства
Планування результативності діяльності підприємства можна здійснювати, використовуючи такі три головні його системи: 1) прогнозування рівня результативності діяльності підприємства та...
Обґрунтування стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності підприємства
Теоретико-методологічна основа підвищення прибутковості підприємницької діяльності. Основні стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності підприємства. Аналітична...
Малі підприємства та їх роль у ринкових умовах господарювання
Фінансово-кредитне забезпечення малого і середнього бізнесу. Резерви інвестиційних ресурсів.Динаміка розвитку малого підприємництва в Україні.Напрями посилення підприємницької...
Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства
Методика аналізу ефективності використання основних фондів. Економічна суть існування виробничих основних засобів. Проблема підвищення ефективності використання основних засобів...
Ціноутворення і конкуренція
Види цін, які зорієнтовані на конкурентів. Методи ціноутворення  при врахуванні цін конкурентів. Вплив конкурентів на ціну...
Економічний аналіз - важлива функція управління діяльністю підприємства
Роль аналізу для внутрішньовиробничого управління. Основні категорії економічного аналізу діяльності підприємства. Види економічного аналізу діяльності підприємства...
Фактори планування успішної організації
Поняття організації. Загальні характеристики організацій та складові її успіху. Результати дослідження планування успішної організації та шляхи вдосконалення. Головні задачі та...
Особливості структури оборотних коштів на різних видах підприємств
Джерела формування оборотних коштів на підприємстві. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів на різних видах підприємств. Структура оборотних коштів на різних...
Господарства України
В умовах посилення конкурентної боротьби і швидко мінливої ситуації фірми повинні не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ, але і виробляти довгострокову стратегію...
Промисловість будівельних матеріалів України і її значення. Галузева структура, принципи розміщення, центри основних галузей
Сутність та основні поняття будівельного комплексу в Україні. Загальна характеристика будівельного комплексу. Пріоритетні напрямки розвитку промисловості будівельних матеріалів в...
Визначення чистої продукції на підприємстві
Види виробничої  потужності, чинники, що її  визначають, послідовність розрахунків. Методики  розрахунку  виробничої потужності. Визначення  максимально можливого випуску...
Організаційне забезпечення стимулювання збуту на комерційному підприємстві
В даний час Україна знаходиться в умовах економічної кризи. Більшість підприємств знаходяться на грані банкрутства, ті ж які працюють сьогодні в основному виробляють продукцію, що не...
Робочі місця на виробництвах
Важливою складовою частиною формування ринкових відносин, становлення та розвитку ринку праці євизначення та впровадження нового ставлення людини до праці, до її кінцевого результату, до...
Удосконалення системи управління промисловим підприємством
Теоретико-методологічні аспекти системи управління підприємством. Управління підприємством як соціально-економічною системою: функціональний підхід. Напрямки вдосконалення системи...
Підприємництво як комерційна діяльність
Припинення діяльності підприємства. Правовий статус підприємства. Підприємець і держава. Історія виникнення підприємництва в Україні....
Аналіз випуску готової продукції та її реалізації
За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємством) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва,...
Анализ эффективности инновационной деятельности
Эффективность деятельности организации выражается через экономические и финансовые показатели. В условиях рыночной экономики не может быть унифицированной системы показателей...
Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності підприємства
Поняття платоспроможності й ліквідності підприємства. Аналіз ліквідності балансу. Оцінювання платоспроможності підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства «Адора» і його...
Суспільний характер управління, відмінні риси організаційних структур управління
Поняття про структуру організації та організаційну структуру управління та суспільний характер управління. Типи організаційних структур управління та їх відмінні риси. Основні...
Анализ методом Бостонской консультационной группы
Одним из наиболее распространенных методов оценки качества видов деятельности диверсифицированной компании   является матричный анализ ее хозяйственного портфеля...
Теоретические аспекты формирования стратегии развития предприятия
Перспективы развития российских промышленных предприятий. Основные подходы к формированию стратегии развития предприятия. Основные этапы формирования комплексного развития...
Аналіз прибутковості
У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. І тому необхідним є аналіз показників прибутковості (рентабельності) діяльності...
Сущность стратегии диверсификации, ее положительные стороны, опасности и трудность
Понятие диверсификации деятельности предприятия. Диверсификация как условие повышения эффективности, ее положительные и отрицательные стороны. Стратегии диверсификации...
Управление затратами на производство и реализацию продукции
Управление затратами на производство и реализацию продукци. Теоретические основы управления затратами на производство и реализацию продукции. Анализ функциональной связи между...
Бизнес - план кафе ´´Блинная
В настоящее время ресторанный бизнес развивается достаточно высокими темпами, и кафе всегда будут пользоваться популярностью в народе, т.к. это не только предприятие общественного питания,...
Заробітна плата як ціна робочої сили
Організація оплати праці форми і системи заробітної плати. Механізм соціального захисту населення. Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за...
Дослідження конкурентоспроможності підприємства
Методики визначення та оцінки конкурентоспроможності організації. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. Конкурентоспроможність організації та її визначення...