Економіка підприємства
Система створення та освоєння нової продукції
Зростаюча конкуренція змушує підприємства проводити активну товарну політику, що враховує тенденції ринкового середовища і технологічного прогресу...
Учет и анализ затрат на производство и реализацию продукции
Сущность и экономическая характеристика себестоимости продукции. Метод учета затрат и калькуляции себестоимости продукции, работ и услуг на предприятии. Анализ себестоимости по...
Патенти, податки та платежі
Методи боротьби з ухиленням від податків. Патентування підприємницької діяльності. Ресурсні платежі...
Експертиза та оцінка майна
Оцінка окремих типів вартості підприємств. Оцінка ліквідаційної вартості. Оцінка заставної вартості майна підприємства. Оцінка доходу, що приносить нерухомість. Аналіз фінансових...
Застосування функціонально-вартісного аналізу при проектуванні нових виробів
Особливості застосування функціонально-вартісного аналізу при проектуванні нових виробів. Основні риси та принципи функціонально-вартісного аналізу (ФВА)...
Якісна і кількісна оцінка ефективності діяльності об´єднань підприємств
Аналіз ефективності діяльності підприємств та загального фінансового стану об’єднань підприємств. Оцінка інвестиційної привабливості об’єднань підприємств та ефективності їх...
Посередництво у зовнішньоекономічній діяльності
Визначне місце в посередницькій діяльності займає комерційна реалізація продукції споживачам. Тут важливими є обрана (розроблена) стратегія реалізації товарів...
Аналіз фінансового стану підприємства
Комплексний аналіз фінансового стану підприємства. Система показників фінансового стану підприємства. Методи і прийоми аналізу фінансового стану підприємства...
Основні тенденції зміни законодавчої бази діяльності підприємств
Сучасна історія українського законодавства, яке регулює порядок створення та діяльність підприємств. Правові засади функціонування підприємств в Україні. Створення, реєстрація,...
Групування інформації в аналізі господарської діяльності
Господарська діяльність є об'єктом дослідження багатьох наук: економічної теорії, макро- і мікроекономіки, управління, організації і планування виробничо-фінансової...
Дослідження стану та динаміки продуктивності праці на українських підприємствах
Продуктивність можна розглядати як загальний показник, що характеризує ефективність використання ресурсів для виробництва продукції. Проте сучасна економічна теорія стверджує, що точно...
Амортизаційна політика на підприємстві
Теоретичні засади здійснення амортизаційної політики. Практичні засади здійснення амортизаційної політики на ЗАТ “Керамзит”. Обгрунтування поліпшення амортизаційної політики...
Анализ рынков производственных ресурсов в рыночной економике
Спрос на экономические ресурсы складывается так же, как на товары, но ему присуща специфическая черта: спрос на экономические ресурсы является производным (зависимым), связанным главным...
Формування ресурсної бази комерційного банку
Економічний розвиток будь-якої країни залежить не лише від рівня розвитку сучасних технологій і техніки, а значною мірою визначається ступенем розвитку банківської системи. Надійна...
Система якості кондитерської фабрики
Етапи розвитку системи якості підприємства. Організаційні методи управління підприємством при впровадженні системи якості. Показники якості на кондитерській фабриці. Контроль...
Собівартість продукції – показник ефективності роботи підприємства
Калькуляція собівартості продукції.Сутність, значення та класифікація витрат.За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат їх поділяють на умовно-змінні та умовно-постійні...
Оборотні кошти підприємства (організації)
Загальна сутнісна характеристика та нормування оборотних коштів. Показники рівня та шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів...
Основи економічної діяльності підприємства
Резерви і фактори зниження собівартості продукції.Методи встановлення цін на нові вироби. Рентабельність підприємства...
Лізинг як форма оновлення технологічної бази виробництва
Теоретичні аспекти формування лізингу на підприємстві. Суть лізингу та його роль у розвитку підприємництва. Особливості формування, використання та шляхів вдосконалення...
Стратегічні групи: їх функціонування та характеристика
Стратегічна група — це аналітичний засіб надання допомоги в структурному аналізі. Вона є проміжною основою зв'язків, відносин між дослідженням галузі в цілому та розглядом кожної фірми...
Кредитування діяльності підприємств. Бізнес-план як складова фінансового планування підприємств
Участь банківських кредитів у складі фінансових ресурсів підприємства. Кредитування діяльності підприємств. Бізнес-план - основний  документ фінансового...
Управління процесами організаційних змін
Ефективність організаційних змін.Опір організаційним змінам і його причини.Поняття організаційної зміни і його передумови...
Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій
Підприємство як суб’єкт господарювання. Особливості впливу макро- і мікросередовища на підприємницьку діяльність фірми. Перспективи вдосконалення впливу ринкового зовнішнього...
Технічний аналіз проекту
Сучасні тенденції економічного підйому та розвитку економіки незалежної України вимагають нових підходів до управління підприємствами й організаціями та новітніх методик аналізу їхньої...
Продуктивность праці на українських підприємствах
Шляхи вдосконалення та підвищення продуктивності праці на підприємствах. Оцінка продуктивності праці з позицій отримуваних результатів стосується, з одного боку, того, що і як вироблено, а з...
Спільне підприємство
Обґрунтуйте своє рішення щодо наступної ситуації. Принципи регулювання міжнародної спільної підприємницької діяльності. Галузі господарства, які є пріоритетними для залучення...
Три групи галузей, які характеризують господарський комплекс економічного району, їх суть
Сутність та функції економічного районування та господарського комплексу. Особливості економічного районування України. Проблеми й перспективи економічного районування...
Оцінка рівня продуктивності праці
Закрите акціонерне товариство „Радій” (в минулому Кіровоградський завод радіо виробів) є провідним підприємством в Україні та в країнах СНД по виробництву телевізійних і радіомовних...
Економіка підприємства
Сучасні методи фінансового аналізу дають можливість здійснювати оцінку підприємств, компаній та їхніх філіалів по інтегрованим показникам функціонування. Фінансовий аналіз  вивчає...
Організація постачання продовольчих товарів і предметів матеріально-технічного призначення предметів діючого закладу ресторанного господарства
Теоретико-методологічні аспекти постачання товарів в ресторанному господарстві. Пропозиції щодо удосконалення постачання товарів у ресторанному господарстві...