Економіка праці
Ринок праці

Будь-який ринок праці зводить разом продавців і покупців робочої сили. Зовнішньо це виглядає як процес пошуку роботи особами найманої праці і підбору працівників підприємствами і фірмами.

Динаміка окремих показників нестандартних видів і форм зайнятості

Напрям гнучких форм зайнятості передбачає створення сприятливих умов, здатних підвищити рівень зайнятості населення.

Заробітна плата як основна форма доходів населення
Удосконалення організаційно-економічних методів регулювання заробітної плати.Механізм організації оплати праці в сучасних умовах господарювання та можливості його реформування.Елементи...
Удосконалення механізму витрат, пов’язаних з поліпшенням умов праці
Методика оцінки соціальної та економічної ефективності заходів щодо вдосконалення умов і охорони праці.Витрати підприємств на заходи щодо поліпшення умов та охорони праці: визначення,...
Кризовий стан середовища та його вплив на діяльність підприємства
Типологія та основні ознаки кризи.Поняття кризи в соціально-економічному розвитку та причини її виникнення...
Організація охорони праці в Японії
Нагляд за безпекою праці в Японії.Особливості охорони праці в Японії...
Особливості консультування проблем управління людськими ресурсами
Консультаційні послуги з роботи з персоналом. Сучасні тенденції в управлінні людськими ресурсами. Аналіз можливості застосування передового досвіду в управлінні людськими ресурсами...
Сучасна система мотивації зменшення трудомісткості продукції та напрям її удосконалення
Досвід розвинутих країн в організації стимулювання праці.Сучасні теорії мотивації зменшення трудомісткості продукції...
Нацiональнi програми розвитку та фiнансування охорони працi
Фінансування охорони праці. Характеристика програм щодо розвитку та фінансування охорони праці...
Види праці та їх характеристика
Види розподілу праці. Загальна характеристика видів праці...
Ринок праці та аналіз попиту та пропозиції робочої сили
Аналіз попиту та пропозиції робочої сили в Україні.Основні проблеми розвитку ринку робочої сили...
Ринок праці України, проблеми сучасного розвитку
Перспективи вдосконалення функціонування ринку праці в України та шляхи його реформування.Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям.Сучасні тенденції...
Функції і структура АРМ менеджера
Сутність організації робочого місця менеджера. Обладнання робочого місця. Використання технічних засобів управління в роботі менеджера...
Населення та трудові ресурси
Основні категорії та поняття населення та трудових ресурсів. Трудові ресурси як наукова проблема та об'єкт управління. Аналіз населення та трудових ресурсів в Україні...
Професія як система суспільних відносин. Класифікації професії
Сутність та критерії поняття "професія". Загальна класифікація професій...
Безробіття як проблема часів Незалежності України
Аналіз сучасного стану безробіття в Україні та перспективи його мінімізації.Безробіття в умовах реформування економіки України. Україна в умовах Еезалежності...
Закони про працю, "Положення по охороні праці" та "Про Працю жінок"
Закон “Про охорону праці”. Типове положення "Про охорону праці".Кодекс законів про працю України (КЗоТ)...
Якість робочої сили та її конкурентоспроможність
Поняття та значення якості робочої сили. Проблема якості та конкурентоспроможності робочої сили в Україні...
Менеджмент як суб´єкт і об´єкт організації праці
Поняття образу менеджера. Основні функції менеджера. Менеджер — центральна фігура системи управління персоналом...
Заробітна плата як основна форма доходів населення
Заробітна плата як економічна категорія.Системи заробітної плати та їх еволюція в сучасних умовах.Відрядна форма заробітної плати...
Суть та особливості організації процесу нормування праці
Підвищення ефективності праці та його резерви.Особливості принципів і значення нормування праці.Теоретико-методологічні аспекти нормування праці на підприємстві.Класифікація витрат...
Тенденції розвитку державної служби зайнятості як суб’єкта управління в умовах ринкової економіки
Інноваційна діяльність Служби зайнятості в Україні та використання зарубіжного досвіду.Стан ринку праці України і заходи соціального захисту незайнятого населення Державною службою...
Економіка праці
Сутністю сумарного (дослідно-статистичного) методу є те, що норма встановлюється в цілому на операцію без розчленування її на складові елементи...
Человек и производственная среда
Производственная среда и ее влияние на человека.Понятие производственной среды...
Основні напрями діяльності референта
Роль референта в роботі зі ЗМІ, у підготовці документів для ділових поїздок і організації прийому відвідувачів.Секретар-референт як професія: загальні вимоги, кваліфікаційна...
Сучасні пріоритети державної політики охорони праці
Пріоритети та перспективи державної політики охорони праці.Органи державного управління охороною праці: їх компетенції та повноваження.Основні принципи державної політики в галузі...
Організація діяльності ДСЗ
Характеристика рекламної стратегії державної служби зайнятості при рекламуванні своїх послуг.Сутність і зміст страхування на випадок безробіття. Роль держави в формуванні страхового...
Що таке працездатність і які фактори впливають на її рівень? Дайте оцінку різних визначень працездатності
Сутність працездатності та фактори, що на неї впливають.Фізичний і розумовий види діяльності вимагають різного напруженні певних функціональних систем організму, тому навантаження...
Людський капітал: сутність та оцінка
Оцінка людського капіталу та інвестицій в нього.Поняття та сутність людського капіталу...
Соціологія праці
Розкрийте особливості участі профспілок та їх об’єднань у соціальному діалозі на регіональному рівні в Україні. Які соціологічні ознаки були закладені Фредеріком Герцбергом у...