Економіка праці
Гуманізація праці
Гуманізація виробництва і мотивація праці. Поняття та характеристика гуманізації праці...
Динаміка використання персоналу АПК в Україні
Кадрова робота з персоналом в АПК.Формування трудового потенціалу в АПК...
Інститут заробітної плати в трудовому праві
Виплата заробітної плати й утримання із заробітної плати. Звітність по заробітній платі. Принципи й складові елементи організації заробітної плати...
Ринок праці
Проаналізувати за попередні 5 років динаміку тривалості безробіття, визначеної за методологією МОП і результатами реєстрації і центрах зайнятості України, пояснити причини...
Приховане безробіття в Україні, сутність та соціальні наслідки
Наслідки та шляхи подолання прихованого безробіття в Україні.Сутність прихованого безробіття в Україні...
Населення як природна основа формування трудового потенціалу
Чисельність та структура населення, їх динаміка, регіональні відмінності.Населення як демоекономічна категорія...
Співвідношення понять: діяльність і особистість
Характеристика понять «особистість» та «діяльність», їх взаємозв’язок. Особливості особистості і професійна діяльність...
Система соціально-трудових відносин
Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин.Сторони, суб’єкти і рівні соціально-трудових відносин.Чинники формування соціально-трудових відносин...
Соціальна сутність праці
Ставлення до праці і проблеми мотивації трудової діяльності.Праця як вид соціальної діяльності...
Людина в системі сучасного суспільного виробництва
Зміна місця і ролі людини у виробництві в процесі науково-технічного прогресу.Людина як елемент продуктивних сил, суб'єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва.Роль людини в...
Ринок праці
Впровадження техніки розвитку економічного мислення в процес економічного навчання.Теоретико-методологічні основи техніки і розвитку економічного мислення.Шляхи підвищення ефективності...
Зайнятість і формування ринку праці в Україні
Державне регулювання зайнятості та подолання безробіття в умовах сучасної економічної кризи.Державна політика зайнятості у Швеції як приклад вирішення проблем безробіття та соціального...
Управління персоналом: теоретичні питання
Стратегічне планування персоналу. Теорія мотивації. Розвиток організацій...
Класична і неокласична теорії функціонування ринку праці
Неокласична оцінка ринку.Класична теорія ринку праці.Теоретичні основи аналізу ринку праці...
Ринок праці та зайнятість. Заробітна плата, як регулятор трудових відносин
Державне регулювання заробітної плати. Пряме регулювання. Опосередковане регулювання. Мінімальна заробітна плата.Заробітна плата, як основа регулювання трудових відносин та рівня...
Психофізіологічний стан організму у процесі фізичної та розумової праці
Межа працездатності і функціональні стани організму людини в процесі праці.Психофізіологічні фактори фізичної та розумової праці.Праця та її фізіологічні особливості...
Контракт як особлива форма трудового договору
Порядок зміни та припинення контракту.Характеристика процесу укладання трудового контракту.Контракт як форма трудового договору. Особливості та підстави застосування...
Ринок праці та особливості його становлення в Україні
Шляхи подальшого розвитку ринку праці України в умовах кризи.Визначення пріоритетів подолання кризи на ринку праці України.Регулювання створення робочих місць у контексті економічної...
Світові моделі ринку праці
Соціал-демократична модель ринку праці.Американська модель ринку праці.Японська модель ринку праці.Підходи до визначення моделей ринку праці...
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Механізм функціонування соціального партнерства в Україні.Мобільність робочої сили та сегментація ринку...
Менеджер як суб´єкт і об´єкт організації праці
Особливості організації праці менеджера.Основні функції менеджера.Поняття менеджеру як суб'єкта і об'єкта організації праці...
Динаміка окремих показників нестандартних видів і форм зайнятості
Характеристика гнучких форм зайнятості. Особливості надомної форми організації праці інвалідів.Перспективи впровадження гнучких форм зайнятості...
Еволюція форм заробітної плати в сучасній економіці
Теоретико-методологічні аспекти заробітної плати. Еволюція форм заробітної плати в Україні у перехідний період. Основні складові організації заробітної плати за сучасних умов...
Економіка праці і соціально - трудові відносини
Сучасні світові тенденції розвитку соціально–трудових відносин. Критерії і показники ефективності організації праці...
Колективні норми організації праці
Організаційно-управлінські відносини на підприємстві як предмет правового регулювання.Повноваження трудового колективу у сфері управління найманою працею на підприємстві. Колективний...
Організація науки та підготовка кадрів в Україні
Розвиток кадрового потенціалу та кадрової політики в Україні. Наукові кадри та інтелектуальний продукт. Процеси інтеграції освіти і науки, які мають спрямовуватися передусім на...
Контракт як особлива форма трудового договору
Сфера застосування контракту.Укладення контракту з керівниками підприємств і організацій.Права і обовязки сторін контракту.Тривалість робочого часу. Відпустка. Оплата праці...
Мотивація як умова і чинник професійного та кар´єрного розвитку персоналу
Характеристика непрямої мотивації. Сутність фінансової мотивації. Поняття мотивації та її види...
Організація оплати праці
Заробітна плата являє собою один з основних факторів соціально-економічного життя кожної країни, колективу, людини. У системі стимулювання праці вона так само займає ведуче місце. Оскільки...
Гнучкі форми зайнятості та організації робочого часу
Ефективність гнучких форм зайнятості та організації робочого часу. Перспективи впровадження гнучких форм зайнятості. Особливості гнучких режимів праці. У цілому концепція гнучкого...