Економіка праці
Ринок праці
Ринок праці і механізми його регулювання. Функції ринку праці. Проблеми ринку праці і зарплати в Україні...
Охорона праці та технологічні процеси
Термічні технологічні процеси, їх сутність та сфери застосування. Проблеми охорони праці та екології при виборі технологічних процесів...
Зайнятість та безробіття
Статистично–аналітичний огляд стану ринку праці. Проблеми зайнятості та їх вирішення...
Управління працею
Сучасне оцінювання результатів праці. Методи управління працею...
Безробіття та економіка
Приховане безробіття та його подолання в економіці України. Шляхи підвищення рівня організації праці на підприємстві...
Аналіз сучасного світового ринку праці
Міжнародна Організація Праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин. Взаємодія попиту та пропозиції на міжнародному ринку праці. Мобільність трудових ресурсів у...
Економіка праці та соціальної політики
Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин.Механізм соціального захисту населення України в умовах переходу до ринкової економіки, його складові частини. Відтворення...
Міжнародна міграція робочої сили та економічне значення цього явища
Суть і сучасні риси міжнародної трудової міграції. Основні види міграції та міжнародні центри тяжіння робочої сили. Розвиток міжнародної міграції робочої сили в Україні...
Організація праці в системах "людина-людина", її зміст, аналіз і можливості вдосконалення
Взаємодії у професійній діяльності типу „людина-людина”: гендерний аспект.Професії типу "людина-людина"...
Нематеріальна мотивація
Впровадження додаткових механізмів нематеріальної мотивації.Шляхи вдосконалення корпоративної культури...
Економіка праці, її роль у житті
Макроекономічний аспект ринку робочої сили. Поняття ефективності праці, його сутність. Поняття управління працею...
Економіка праці: теорія та практика
Опишіть стан служб зайнятості в світі та в Україні. Соціально-економічна суть, форми та види зайнятості...
Безробіття: причини, форми та методи подолання
Політика зайнятості і державний вплив на обмеження безробіття.Рівень безробіття та його динаміка в економіці 1992-2006 роки.Форми і наслідки безробіття.Причини виникнення і сутність...
Праця та її система
Місце праці в системі факторів розвитку виробництва. Поняття праці як фактору виробництва. Суспільна праця та її значення. Поняття праці, її зміст та роль...
Населення та трудові ресурси
Співвідношення категорій «трудові ресурси», «трудовий потенціал», «робоча сила» та «людський капітал».Населення як природна основа формування трудового потенціалу...
Охорона праці та пожежної безпеки в архівних установах
Характеристика інформаційних документів НАФ України.Оптимальний температурно – вологісний режим в архівах.Техніка протипожежної безпеки в архівах.Україна ХХІ ст. має досить розгалужену...
Зайнятість населення в Україні
Ринок робочої сили в Україні, його стан та правове регулювання.Зайнятість(безробіття), форми прояву, їх характеристика.Зайнятість населення: поняття, види....
Процедура найму людських ресурсів
Джерела організації наймання персоналу. Форми і методи залучення, професійного добору і наймання персоналу...
Трудовий стаж
Пенсії за віком на пільгових умовах. Докази трудового (страхового) стажу. Встановлення стажу за показаннями свідків....
Людський фактор як основний компонент продуктивних сил
Людський фактор – основа ефективного функціонування ринку праці. Роль людського фактора в керуванні...
Інтелектуальна біржа праці і проблеми працевлаштування
За найбільш загальним оцінками економістів, найближче майбутнє -  час динамічних нововведень і змін в усіх сферах бізнесу. Стратегія компанії чи фірми стає вже не просто боротьбою за свою...
Стимулювання і мотиви праці ”корпоративним духом”
Формування корпоративного духу на підприємстві. Основні методи стимулювання і мотиви праці ”корпоративним духом”...
Безробіття та шляхи зниження його рівня
Негативні соціально-економічні насідки, які породжує безробіття та методи боротьби з безробіттям. Аналіз стану безробіття в Україні та його наслідки...
Величина трудових ресурсів
Що з переліченого визначає попит на ресурси праці.Стисло охарактеризуйте демографічну ситуацію в Україні на сучасному етапі та її вплив на структуру і розвиток трудових ресурсів. Назвіть...
Машино - тракторні агрегати
Машинно-тракторний парк сільськогосподарського підприємства є однією з найбільш важливих складових його матеріально-технічної бази, тому його використання потрібно вдосконалювати...
Умови і фактори розвитку та розміщення чорної металургії
Чорна  металургія є важливою галуззю важкої промисловості, однією з основних частин фундаменту всього народного господарства країни...
Організація праці
Поведінкові аспекти трудової діяльності в системах "людина -людина". Естетичні вимоги до робочого середовища. Методи і засоби досліджень трудових процесів. Місце і роль праці в...
Що таке робоче місце, робоча зона, їх структура та основні параметри
Поняття робочого місця, його структура та класифікація. Оцінка та атестація робочих місць. Сутність робочої зони та основні вимоги до неї. Планування розміщення робочого місця та...
Умови праці та механізм їх регулювання
Покращення умов праці на підприємстві.Класифікація умов праці.Оцінка умові праці на робочих місцях.Фактори, що впливають на умови праці...
Побудова ефективної системи оплати праці на підприємстві
Шляхи впровадження напрямів вдосконалення оплати праці на підприємстві.Оцінка ефективності використання персоналу підприємства.Системи і форми оплати праці і їх характеристика...