Етика, естетика
Етичні погляди Кароля Войтили

Основні ідеї теології освячення, засновані на визнанні метафізичної доброякісності людської природи, виникли в Кароля Войтили

Естетичні погляди Маркса
Характеристика основних поглядів К.Маркса в естетиці.Надбання естетичних поглядів К.Маркса...
Теорія пізнання та етика І. Канта
Теорія пізнання та етичні погляди І.Канта. Реальність пізнання Е.Канта. Судження Е.Канта...
Види і жанри публічних виступів
Культура усного і професійного спілкування.Мовна культура — це надійна опора у вираженні незалежності думки, розвиненості людських почуттів, у вихованні діяльного, справжнього...
Естетика та етика Середньовіччя
Етика та естетика Західноєвропейського середньовіччя.Етика Київської Русі.Етика та естетика раннього християнства...
Людяність та милосердя як вища форма духовності
Характеристика та ознаки людяності. Поняття та сутність милосердя.Співчуття — це одна з форм вияву людинолюбства; ставлення до іншої людини, засноване на визнанні законності її потреб та...
Етика ділового спілкування
Поняття “спілкування”. Інтерактивна сторона спілкування. Світ традицій та звичок...
Етичні норми паблік рілейшенз
Етичні кодекси паблик рілейшнз.Етичні засади ПР-діяльності...
Проблема професійної честі і особистої чесності
Моральні аспекти професійності та професійної честі. Професійна етика й норми професійної діяльності...
Естетика та етика античності
Становлення етичних ідей у Давній Греції та античної естетики.Етичні ідеї у філософії Платона...
Техніка і технологія ведення переговорів
Національні особливості ведення переговорів.Методичні і тактичні прийоми ведення переговорів.Підведення підсумків переговорів.Правила підготовки до переговорів...
Комічне як естетична категорія
Комічне як суперечність.Комічне як соціокультурна реальність.Особливості категорії комічного в естетиці...
Поняття про етикет
Особливості етикету ділових взаємин. Роль етикету у створенні іміджу. Історія виникнення розвитку етикету...
Совість в історії етичної думки
Совість як категорія етики і моральна якість особистості. Історія філософських вчень про совість. Природа категорії та поняття совісті...
Етика ділового спілкування
Поняття “суперечка”, “дискусія”, “диспут”, “полеміка”. Підготовка до переговорів. Тактики ведення переговорів. Перцепція як сприйняття і розуміння людьми один одного...
Kакое практическое значение имеет эстетический вкус в деятельности человека?
При участии эстетического вкуса человек эмоционально-чувственно погружается в жизнь и познает ее. Вкус выполняет посредническую роль между обыденным и теоретическим сознанием, он...
Меценатство як прояв етики бізнесу
Суб'єкти та форми меценатської діяльності. Меценатство та благодійна діяльність серед українських підприємців. Роль та історичний розвиток меценатства...
Этика и эстетика
Этика христианства. Неоплатонизм и эстетика возрождения...
Універсальне і спільнотне в системі етичних пріоритетів
Принцип спільності в етиці.Проблеми універсальності в етиці.Універсальність і спільнотність у системі етичних принципів...
Етичні проблеми трансплантації людських органів
Етичні проблеми роботи із трансплантацією органів.Основні етичні принципи трансплантації органів...
Етнографія
Села. Селища – легенди про походження, а також в чому різниця, відмінності.Храмові свята – великі церковні свята.Риття криниці (прикмети, приказки, обряди). Будівля хати, сіни (прикмети,...
Розвиток етичної думки в Україні
Соціально-етичний лібералізм XIX—XX ст. Розвиток етичної думки в ХХ ст.Етична думка в Україні XVII—XVIII ст. Етика Сковороди.Етика Київської Русі...
Естетичні вимоги до робочого середовища
Особливості естетичного робочого середовища. Характеристика естетичних вимог до робочого середовища...
Етичні погляди Кароля Войтили
У своїй учительській діяльності Церква займається моральними питаннями, піднімає свій голос, коли виникають етичні проблеми...
Етичні норми ділового спілкування
Етика ділового спілкування та основні тенденції етичної поведінки. Правила та принципи етики службових відносин. Реалізація норм і правил етикету в спілкуванні. Етичні норми ділового...
Соціальна проблематика в естетиці М.Дюфренна
Соціальна естетика та фундаментальні основи ідей М.Дюфренна.Естетичні погляди М.Дюфренна...
Комунікаційний менеджмент
Ділове спілкування. Функції ділового спілкування: інформативно-комунікативна; регулятивно-комунікативна; ефективно-комунікативна. Стилі (національні стилі) ведення переговорів....
Гуманітарна етика А.Швайцера
Християнська етика А.Швейцера.Етичні погляди А.Швейцера...
Вклад Піфагора в розвиток естетики
Місце та роль Піфагора в естетиці. Ідеї піфагорійської школи...
Основні засади етикету давнього Риму
Особливості етикету Стародавнього Риму.Витоки етикету у Стародавньому Римі...