Етика, естетика
Мораль як об´єкт етики, її сутність та функції
Диференціація понять "моральна свідомість", "моральна діяльність", "моральнісне відношення".Соціальні функції та ціннісний зміст моралі.Проблема сутності моралі....
Етика - питання
Естетична культура майбутнього фахівця.В чому різниця між аморальною та позаморальною поведінкою? "Любов до себе", "любов еротична" та "любов до ближнього" - в чому різниця?...
Етико-правові проблеми евтаназії
Умертвіння (евтаназія). Надання можливості померти: філософські та медико-правові аспекти.Етико-правові аспекти біологічної та клінічної смерті.Етичні та медичні причини, що обумовлюють...
Політика та етика в тлумаченні П.Рікера
Поняття держави та насильства у політичних поглядах П.Рікера.Етичні погляди П.Рікера.Місце та основні ідеї П.Рікера у філософії та етиці...
Техніка і технологія ділової бесіди
Етика обговорення проблеми і прийняття рішення.Секрети успішної бесіди.Поняття бесіди, її види та етапи...
Етика ділового спілкування
Дайте визначення поняттю професійна мораль. Розвиток особистості і спілкування. Як краще прийняти спільне рішення...
Національне та етнічне у свідомості сучасних українців
Згідно з етнологічною теорією етнос починається з творення субетнічної системи, з того моменту, коли ця система є достатньо розвинутою, включає низку етнічних компонентів. Натомість...
Професійна етика юриста
Сутність і задачі професійної етики юриста. Основні категорії етики та моральний фактор у професійній діяльності юриста. Правове регулювання професійної етики юриста в Україні і світі....
Рівень виконання і естетичне сприйняття
Еволюція дизайнерського рівня виконання та оформлення товарів.Естетичні показники якості продукції.Естетичні властивості товару...
Свобода преси та професійна етика журналіста
Походження та існування етики журналістики. Конституційні підвалини та правові визначення для захисту свободи преси в рамках українського законодавства. Основні принципи етики...
Універсалістська етика і етноетика
Універсалістська макроетика і її сумісність з «етноетиками».Етнічні проблеми національних відносин.Поняття та сутність етноетики...
Діяльність людини та еволюція форми виробів
Ергономічні вимоги до товару та його особливості.Естетичні показники якості продукції.Поняття естетичності виробів та його еволюція...
Правила етичної поведінки управлінця навчальними закладом
Вимоги до сучасного керівника та його етична поведінка. Функціональні обов’язки директора загальноосвітнього навчального закладу, його заступників. Стиль керівництва — основа...
Етика ділової телефонної розмови
Правила ведення ділової телефонної розмови. Техніка мовлення при телефонній розмові. Мистецтво ведення телефонної розмови...
Добро і зло в культурі
Добро-зло — вихідні етичні категорії. Особливості існування добра і зла...
Етика управління
Поняття терміна "невербальне спілкування". Його роль у діловому спілкуванні.Які фактори відіграють важливу роль у суперечці при слухачах? Поясните на прикладах.Техніка проведення...
Етика в сучасній системі гуманітарного знання
Етика в системі наук про людський дух. Етика і мистецтво. Етика та релігія...
Етика та естетика
Естетична свідомість і її структура.Етика як теорія моралі і як “практична філософія”...
Діловий етикет
Історія етикету і сучасність. Етикет ділового спілкування ( особливості телефонного спілкування, листування, візитні картки)...
Естетика та її проблеми
Поясніть значення понять «ідеал», «прагматизм». Які нові теоретичні проблеми естетики розробляла естетика відродження.  В чому полягають основні функції моральної...
Фірмовий стиль та естетика
Геральдика і її види як елементи зародження фірмового стилю. Естетична роль реклами і її місце в сучасній рекламі...
Етичні норми
Етика діалогу. Базові поняття етики. Концепція комунікативної культури виникла як логічний розвиток попередніх теоретичних форм рефлексії людського спілкування, проблеми, яка є...
Мораль і моральність
Сутність морального спілкування. Моральні відносини.Соціальні функції та ціннісний зміст моралі.Проблема сутності моралі...
Естетичні погляди Платона та Аристотеля
Естетичні погляди Платона. Естетична спадщина Аристотеля...
Етичні концепції
Яка з запропонованих етичних концепцій є більш ефективною і практичною для вас. Значна роль у розробці принципів етики ненасильства належить Л.Толстому. Він писав, що визнання...
Основи ділового протоколу та етикету
Історія формування ділового одягу. Основні види заходів неформального характеру. Запис ділової бесіди...
Етичні норми в ПР. Практичні аспекти
Критерії етичності реклами. Неетична, недостовірна, недобросовісна реклама та «різнобарвний» PR: суть, принципи, шляхи убезпечення. Професійні принципи етики і моралі рекламіста та...
Професійна етика аудиторів
Складові професійної культури аудитора.Особливості Кодексу професійної етики аудиторів.Поняття та сутність етичних норм у професії аудитора...
Теорія ділового етикету
Підбір одягу з урахуванням індивідуальних особливостей. Культура мови під час ділового спілкування. Класичний костюм бізнес-леді...
Порушення норм журналістської етики в українських ЗМІ
Та інколи дуже важко знайти ту грань, яку перейшов чи не перейшов журналіст, адже ситуації бувають різні та своєрідні, тому усі нюанси порушення кодексу журналістської етики передбачити дуже...