Філософія
Ціннісно-орієнтаційна діяльність людини. Цінності і їх різновиди

Джерела та формування ціннісні орієнтації у системі людської діяльності. Цінності людини. Класифікація цінностей та їх характеристика. Основні функції цінностей в житті людини

Класичні проблеми, розділи і функції філософії

Характеристика основних функцій філософії. Основні розділи та проблеми філософії

Логіко-філософський трактат Л.Вітгенштайна як теоретична основа верифікаціонізму

Принцип верифікаціонізму ґрунтувався на тому, що пропозиція науки може бути зведене до протокольних пропозицій і верифіцировано

СТУПАК О.П. Глобальна диференціація та проблема самототожності особистості

Глобалізація трансформує систему факторів, які впливають на формування особистості у різних суспільствах, посилює варіативність, стихійність, індетер- мінованість соціальних практик, пов’язаних з конструюванням ідентичностей

МАРГЕЛІС Н.В. Філософська концепція письма як метод критики метафізики

Чому “письмо” стало центральним поняттям роботи Дерріда “Про граматологію”? Запропонована Ж. Дерріда концепція граматології мала своєю метою виправити ситуацію, і стала пошуком дійсно “людського” початку змісту світу

ОСИПОВ А.О. Постметафізичний дискурс духовності та онтос антропобуття

Тілесність та онтос у контексті філософського постмодерну. Природа абстрагування у метафізичному епістемологізмі та духовність

АКОПЯН В.Г. Становлення та розвиток підприємництва в Україні

Концепції підприємництва. Спроби теоретичного осмислення підприємництва. Становленя та еволюція поняття підприємництво

Формування та реалізація ідеї правового суспільства у процесі розвитку інститутів народовладдя
Реалізація ідеї верховенства права та фундаментальних цінностей демократії у суспільному житті передбачає не лише політико-структурні зміни у сфері розбудови правової держави, а й...
Виправданість закону і правопорядку як предмет комплексних філософсько-правових досліджень
У цій статті обґрунтовується ідея про те, що чим більш наближеною є системна організація правової теорії до комплексності самої відтворюваної нею правової реальності, тим більш імовірною...
Суспільнобуттєва рівновага та онтологія справедливості
Основна ідея статті полягає у тому, що об´єктивізація уявлень про критерії справедливості передбачає їх узгодження з чинниками суспільнобуттєвої рівноваги як онтологічної основи...
Право на освіту в контексті теорій праворозуміння
Статтю присвячено дослідженню суті права людини і громадянина на освіту в контексті теорій праворозуміння. Автор з´ясовує переваги та недоліки кожної з теорій у розкритті змісту права на...
Відмінність візантійської філософсько-правової традиції від західно-римської
У статті розглядаються питання відмінності візантійської філософсько-правової традиції від західно-римської та її вплив на право православних народів (у тому числі українського)....
Моральний імператив у правозастосуванні
Анотація. У статті розглядаються питання про роль моралі та віри у попередженні (профілактиці) правопорушень. Автор вважає, що в умовах, коли правовий нігілізм зростає, а правосвідомість...
Зміна пануючого праворозуміння як обов´язкова умова впровадження відновного правосуддя в Україні (філософсько-правовий аспект)
Через різні причини в Україні вста­новилося вузько нормативістське, моністичне розуміння права виключ­но як системи норм, встановлених (санкціонованих) державою, його за­конодавчими...
Істина як загальнолюдська та правова цінність
Правові цінності, як і цінності загальнолюдські, утворюють систему. Однією з основних складових цієї системи є істина. Вона тісно пов´язана з іншими цінностями — людським життям,...
Поняття природного права — невід´ємна складова предмета юридичної науки
У статті висувається положення про те, що спільною буттєвою основою природно-правових уявлень та концепцій є закономірності соціально-юридичної діяльності як владного регулювання та...
Філософське вчення про пізнання
Поняття: “пізнання”у філософії. Суб’єкт та об’єкт пізнання, їх взаємозв’язок. Основні форми освоєння людиною світу: духовно-теоретичне, духовно-практичне, предметно-практичне...
Філософія Відродження, основні риси та етапи розвитку
Характеристика основних здобутків філософії Відродження. Натурфілософія Високого Відродження. Пізнє Відродження. Основні проблеми філософії Відродження...
Проблема моралі в російській релігійній філософії
Основи моральної філософії В.С.Соловйова і її вплив на духовно-релігійну проблематику "срібного віку".Етика представників російської релігійної філософії другої половини ХІХ –...
Філософія. Екзаменаційні питання
Характеристика поглядів філософів доби Просвітництва. Антропологічний матеріалізм Людвіга Фейєрбаха. Філософія глобальних проблем як новий напрямок сучасної філософії...
Філософське поняття природи
Проблеми екологічного етногенезу філософії.Взаємозв’язок природи та суспільства.Природа як одна з категорій філософії...
Г. Фреге. "Смисл та значення"
Смисл та значення у понятті Г.Фреге.Місце та значення Г.Фреге у логіці...
Проблеми знання і мови у філософії ХХ ст.
Проблеми знання і мови у філософії 20 ст. Фройдизм та Неофройдизм. Концепції походження філософії: міфогенна і гносеогенна...
Огляд сучасної наукової літератури по темі "Кант і сучасна етика"
Огляд літератури про роль Канта в сучасній етиці.Вплив Канта на сучасну етику.Роль та значення Кантової етики...
Життя і смерть як граничні цінності людини
Проблема життя, смерті та безсмертя людини.Дослідження смерті як одного з головних феноменів.Проблема життя у філософському вимірі...
Школа філософії
Поняття субстанції у філософській концепції Спінози і Лейбніца.Філософські ідеї Відродження пантеїзму, діалектика, геоцентризму, вчення про нескінченність Всесвіту.Альтернативи...
Людина як предмет філософського осмислення
Співвідношення понять: “людина”, ”індивід”, ”індивідуальність”, ”особистість”.Поняття і сутність антропосоціогенезу: науковий, філософський і релігійний підходи...
Глобальні проблеми людства і загальнолюдські цінності
Взаємопов'язаність і передумови вирішення глобальних проблем.Глобальні проблеми розвитку світової економіки.Поняття глобальних проблем і усвідомлення екологічної проблеми як...
Філософія
Порівняльна характеристика слов’янського язичництва, індуїзму та іудаїзму.Порівняльна характеристика філософії Давньої Греції та Давнього Риму.Антропоцентризм філософії епохи...
Проблеми теорії та практики внутрішньогосподарського контролю та їх висвітлення в літературних джерелах за останні 2-3 роки
Ефективність внутрішньогосподарського контролю та підходи щодо її визначення.Методологічні засади внутрішньогосподарського контролю.Теоретичні основи внутрішньогосподарського...