Філософія
Новокласична та некласична філософія XІX — початку XX століття
Вчення З.Фрейда: свідоме та позасвідоме.Новокласична філософія: релігійне подолання гносеологізму.Соціоцентрична парадигма людини: марксизм...
Теоретичне обґрунтування філософських проблем освіти і виховання в німецькій класичній філософії
Значення та сутність поняття «освіта» (на прикладі німецької філософії кінця XVІІІ - початку XІХ ст.Освіта як "розвиток задатків" у Канта і Фіхте...
Філософія про сутність людини. Бердяєв М.О. Значення людини
Основне призначення людини, особистості, індивідууму у розумінні мислителя.Основні поняття про значення людини у праці М.О. Бердяєв "Про призначення людини"...
Арістотель та його місце в історії філософії
Арістотель – систематизатор античної філософії. Вчення Арістотеля про категорії. Логіка Арістотеля – перша історична форма теоретичної філософії...
Ключові особливості вчення даршани веданта
Досягнення істинного знання - брахмавід'ї, тобто знання Брахмана - передбачає ряд умов: прагнення до звільнення, віру, усвідомлення відмінності між вічним буттям Брахмана і мінливим,...
Філософський спадок Д.Юма
Проблема розуміння людської природи у філософії Д.Юма.Особливості філософських ідей Д. Юма.Філософські вчення про пізнання Юма...
Антична філософія
Атомістичне та ідеалістичне трактування буття в філософських концепціях Демократа і Платона. Космологічний натуралізм мілетської, іонійської, елеатської філософських шкіл давньої...
Філософські проблеми
Шляхи та методи подолання глобальних проблем, їх загальна характеристика.Причини виникнення глобальних проблем, їх загальна характеристика. Відношення “людина - світ” як...
Логіко-філософський трактат Л.Вітгенштайна як теоретична основа верифікаціонізму
Значення ідей Вітґенштайна велике, проте їх інтерпретація, як показали декілька десятиліть активної роботи в цьому напрямі, представляє велику трудність...
В чому полягає зміст соціальної філософії консерватизму
Посткласичні концепції традиції та консервативні стратегії соціального розвитку. Особливості консервативних стратегій соціального розвитку. Проблема ідентичності сучасного...
Вплив філософії Г.Сковороди на розвиток української музичної педагогіки
Музично-просвітницька діяльність Г.С.Сковороди.Головні етапи розвитку музично-педагогічних ідей Г.С.Сковороди.Теоретичні музично-педагогічні ідеї Г.С.Сковороди...
Самосвідомість
Філософське поняття самосвідомості. Структура та предмет самосвідомості...
Сучасна оцінка вихідних філософських ідей буддизму
Поширення ідей буддизму. Основні напрямки в буддизмі.Філософія релігійного культу і релігійної організації буддизму.Буддійське віровчення і пантеон...
Класичні проблеми, розділи і функції філософії
Основні розділи та проблеми філософії.Характеристика основних функцій філософії...
Духовне здоров’я
Основні показники та ознаки духовного здоров’я. Необхідність збереження та поліпшення духовного здоров’я...
Епікурейський ідеал щастя
Основні цінності епікурейської етики.Вчення епікурейської школи про щастя...
Предмет і структура соціальної філософії. Філософія Г.В.Ф. Гегеля
Основні засади філософського розуміння суспільства. Суспільство як форма співбуття людей.Специфіка предмету соціальної філософії.Діалектика Г.В.Ф. Гегеля як вчення про принципи, закони та...
Філософія
Соціально-економічні і духовно-культурні умови формування сучасної філософії і її характерні риси.Філософія Нового часу. емпіризм і раціоналізм, Проблема субстанції (Ф.Бекон, Р. Декарт, Б....
Філософське тлумачення економічних категорій
Філософія економіки як основа формування стратегій соціального управління.Філософський зміст основних теорій економічної діяльності.Зміст та еволюція поняття «економіка» у...
Філософія: відповіді на питання
Світогляд як продукт духовного практичного ставлення людини до світу.Філософські ідеї представників Кирило-Мефодіївського товариства.Поняття наукового методу аналізу і синтезу, індукція,...
Філософія
Поняття ідеології. Її роль в суспільстві.Категорії діалектики (та їх )як універсальні форми мислення. Їх значення для ОРД. ( оперативно – розшукова діяльність).Філософія і світогляд...
Добро як вища моральна цінність. Роди мистецтва
Диференціація й інтеграція родів мистецтва.Добро-зло — вихідні етичні категорії...
Філософія економіки
Сутність і проблемна сфера філософії економіки.Філософія грошей...
Філософія
Специфіка, рівні, форми і методи наукового пізнання.Екологія та екологічні проблеми в Україні...
Питання у філософії
Як Ви розумієте ідеальність свідомості людини? Що таке ідеальне?Якою є взаємодія в системі "Людина-суспільство"...
Проблема духовності людини в давньоіндійській філософії
Духовність людини в давньоіндійській філософії. Уявлення про людину в Рігведі. Давньоіндійська філософія та її перші філософські школи...
Ціннісно-орієнтаційна діяльність людини. Цінності і їх різновиди
Основні функції цінностей в житті людини.Джерела та формування ціннісні орієнтації у системі людської діяльності.Класифікація цінностей та їх характеристика...
Відношення людина – світ, основна проблема філософії
Проблема розуміння світу та людини у філософії. Людина в історії філософської думки. Проблема людини в філософії...
Філософія Нового часу
Т отожність та відмінність поглядів на субстанцію у Р. Декарта, Спінози та Г.Лейбніца. Сенсуалізм Дж. Берклі , скептицизм Д. Юма...
Способи і форми буття філософії
Релігійна карта світу та сучасність. Способи і форми буття філософії...