Фінанси
Проблема створення та функціонування системи гарантування депозитів в Україні
Теоретико-методологічні основи побудови системи гарантування депозитів населення в комерційних банках. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Проблеми розширення кола функцій. Аналіз та...
Філософське поняття суспільства
Розвиток суспільства як природно-історичний процесс. Суспільне буття і суспільна свідомість, діалектика взаємозв’язку...
Казначейська система виконання бюджету
Розвиток казначейської системи виконання державного бюджету та шляхи його реформування. Казначейство як система виконання бюджету України...
Роль фінансового механізму в умовах ринкової економіки
Склад і структура фінансового механізму.Призначення і роль фінансового механізму...
Фінанси
Характеристика майнового, особистого, соціального, медичного страхування, а також страхування відповідальності і фінансових ризиків.Джерела формування доходів держбюджету. Аналіз...
Финансы
Классификация и виды лизинга.Роль денег на рынке экономики.Формы безналичных расчетов.Методы регулирования инфляции...
Валютна політика України
Сучасні тенденції розвитку валютної політики.Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю...
Фінансове право і фінансова політика
Проблеми організації фінансових відносин у трансформаційних економіках. Негативні явища у фінансовій політиці України, причини їх і можливі варіанти дій щодо їх недопущення в умовах...
Бюджетний процес
Поняття бюджетного процесу, його організація в Україні. Бюджетні права органів законодавчої та виконавчої влади. Бюджетне планування. Організація виконання бюджету...
Фінансове право України
Фінансова діяльність Рахункової палати, Міністерства фінансів Фінансова діяльність Рахункової палати, Міністерства фінансів України, органів Державного казначейства, Державної...
Фінанси підприємства
Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів.Джерела формування доходів і напрями видатків: Пенсійний фонд; Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; Фонд...
Державний бюджет: структура і роль в регулюванні економіки, забезпечення соціальної злагоди в суспільстві
Роль бюджету у соціально-економічному розвитку суспільства.Поняття державного бюджету як фінансово-правової категорії та етапи його формування...
Фінанси
Цільові фонди: мета створенім, порядок-функціонування та ефективність використання. Фактори розширеного відтворення фінансових ресурсів підприємства...
Діяльність фонду державного майна України
Діяльність Фонду з оцінки державного майна.Основні функції та завдання Фонду державного майна України. Діяльність Фонду з ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності...
Фінансовий ринок в Україні: проблеми становлення і розвиток
Підвищення ефективності інтеграції фінансового ринку України до світового фінансового простору. Поняття та місце фінансового ринку в системі економічних відносин країни. Теоретичні...
Фінансова політика
Проблеми становлення і розвитку страхового ринку в Україні. Фінансова політика і фінансова безпека держави...
Функціонально-організаційна модель управління фінансами суб´єкта господарювання
Управління прибутком від різних видів фінансової господарської діяльності. Управління формування собівартості. Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування...
Стратегія взаємодії України з фінансовими організаціями
Пріоритетні напрямки та стратегії співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями.Проблеми зовнішніх позик у контексті взаємовідносин з міжнародними фінансовими...
Методи сучасного бюджетування
Заходи щодо повноцінного застосування методів бюджетування в Україні.Застосування методів бюджетування в Україні.Характеристика методів бюджетування...
Фінансовий менеджмент
Встановлення цін на продукцію і її вплив на формування прибутку, рентабельність продукції. Політика управління фінансовими ризиками, її зміст і принципи розробки. Управління фінансовими...
Міжнародні фінанси
Аналіз стану іноземного інвестування в економіку України. Висновки та пропозиції щодо активізації залучення іноземних інвестицій.Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий...
Послуги банків з фінансового лізингу
Лізинг – як альтернатива банківського кредитування.Сутність фінансового лізингу...
Види і методи фінансового контролю
Основні види фінансового контролю.Характеристика основних методів фінансового контролю.Визначення методів фінансового контролю...
Фондовий ринок України
Пріоритети та перспективи розвитку фондового ринку України. Сучасний стан, тенденції та закономірності розвитку вітчизняного фондового ринку. Поняття та сутність фондового ринку України...
Особливості фінансових ризиків у зовнішньоекономічній діяльності українських підприємств. Аналіз ризиків лізингових операцій, їх класифікація, структура. Моделювання ризику лізингових операцій
Удосконалення методів зниження лізингових ризиків підприємств.Дослідження виявлень ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств та методів їх зниження.Фінансово-інвестиційні...
Організація бюджетного процесу та її удосконалення в Україні
Основні напрями вдосконалення організації бюджетного процесу.Складання, розгляд і затвердження місцевих бюджетів.Складання, розгляд і затвердження Державного бюджету.Організація роботи...
Характер і особливості фінансової глобалізації
Стан та перспективи участі України у процесах фінансової глобалізації. Вплив фінансової глобалізації на грошово-кредитну політику.Загрози та виклики фінансової глобалізації.Витоки...
Фінансування проектів за допомогою лізингу
Значення лізингу для української економіки.Лізингова форма фінансування: переваги та недоліки.Лізинг та його різновиди при фінансуванні проектів...
Поняття та класифікація цільових фондів-коштів
Призначення позабюджетних цільових фондів і тенденції їх розвитку в Україні.Цільові фонди: мета створення, порядок функціонування та ефективність використання...
Фінансовий трейдинг
Види фінансового трейдингу. Класифікація трейдингових операцій. Фактори, що впливають на ціни фінансових активів. Класифікація факторів...