Гроші та кредит
Вартість грошей
Вартість грошей у часі. Зміна вартості грошей.Майбутня вартість грошей.Сутність та особливості вартості грошей...
Гроші і кредит
Суть форми прояву, причини та наслідки інфляції.Неокласичний варіант кількісної теорії грошей.Характеристика банківського кредиту.Валютний ринок. Валютні операції...
Система державного кредитування
Особливості та значення державного кредиту в економіці.Поняття та основні функції державного кредитування...
Грошово-кредитні відносини в Україні в період 1917-1922 років
Особливості грошово-кредитних відносин в 1917-1922 рр. в Україні.Банківська справа в 1917-1922 рр. та її розвиток...
Виникнення і розвиток грошових відносин
Особливості функціонування грошового ринку в Україні в сучасних умовах розвитку економіки держави.Типи та види грошей і розвиток грошових відносин.Сутність грошей та основні теорії їх...
Особливості сучасного валютного регулювання в Україні
Поняття та сутність валютного регулювання. Організація системи валютного регулювання в Україні. Шляхи та перспективи розвитку системи валютного регулювання в Україні...
Гроші та кредит
Основні постулати кількості теорії грошей. Зародження, суть та еволюція. Визначення і характеристика функції грошей...
Грошово-кредитне регулювання
Роль Національного банку України в системі грошово-кредитного регулювання. Поняття та цілі грошово-кредитного регулювання...
Ломбарди та компанії
Страхові компанії. Ломбарди.Система розрахунків...
Державний кредит та його розвиток в Україні
Економічна суть і роль державного кредиту. Форми державного кредиту. Класифікація державних позик і джерела їх погашення. Державний борг та управління ним...
Гроші і кредит
Стійкість комерційних банків. Функції грошей: міра вартості, засіб обігу та платежу, гроші. Попит на грошовому ринку...
Золотовалютні резерви в системі державного регулювання
Інтервенційне використання золотовалютних резервів.Роль золотовалютних резервів та їх обсяги.Поняття та структура золотовалютних резервів...
Засоби регулювання грошового ринку
Особливості функціонування банківської системи України та її вплив та перебіг кризових процесів. Загальноекономічний зміст засобів регулювання грошового ринку. Загальноекономічна...
Механізм валютного регулювання в Україні
У дисертації поглиблено теоретико-методологічні засади механізму валютного регулювання в Україні. Визначено особливості та проблеми розвитку механізму валютного регулювання в Україні...
Особливості попиту на гроші в умовах перехідної економіки
Інструменти регулювання попиту на грошові знаки. Процентна політика регулювання. Формування попиту на грошові знаки. Регулювання попиту в умовах перехідної економіки...
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
Процеси націоналізації банківського капіталу у повоєнній Франції: позитивні наслідки, можливість застосування досвіду націоналізації у вітчизняній практиці.Інвестиційні фінансові...
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
Розвиток ощадної справи в Німеччині та можливість використання досвіду у вітчизняній практиці.Грошовий ринок Великої Британії: особливості організації та регулювання.Кредитні установи...
Економічна природа кредиту та його роль у суспільному відтворенні
Перехід України на етап макроекономічної стабілізації та економічного зростання з новою силою підкреслив необхідність і велику роль кредиту у розширеному відтворенні, без чого неможливий...
Грошовий ринок України і перспективи його розвитку
Особливості державного регулювання грошового ринку в Україні.Сучасні проблеми розвитку грошового ринку в Україні.Сутність та особливості функціонування грошового ринку...
Державне регулювання грошового обороту в Україні
Закони та методи регулювання грошового обігу.Особливості державного регулювання грошового обороту в Україні.Сутність і економічна основа грошового обігу. Моделі грошового обігу...
Причини виникнення дефіциту державного бюджету та його ймовірні наслідки
Економічна сутність дефіциту бюджету, причини його виникнення та концепції збалансування. Бюджетний дефіцит, його наслідки та значення для економіки...
Причини виникнення грошей, їх історичні види та властивості
Еволюція грошей, причини їх виникнення. Історичні види грошей. З точки зору поглиблення сутності грошей, усі визначення можна об’єднати в дві великі групи - у відповідності з двома...
Гроші та кредит - необхідність та перспективи розвитку
Необхідність і суть грошей. Грошовий ринок України та перспектива його розвитку. Метою роботи є в межах запропонованого обсягу розглянути основні питання, що стосуються сутності грошей з...
Функції грошей та поняття валюти
Функції грошей: міра вартості, засіб обігу та платежу, гроші. Попит на грошовому ринку. Стійкість комерційних банків. Поняття  валюти, її види, сфера використання...
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
Грошово-кредитне регулювання в зарубіжних країнах: цілі та інструменти. Провідні французькі комерційні банки та процеси диверсифікації в їх діяльності. Особливості регулювання...
Міжнародний кредит
Міжнародний ринок банківських кредитів та його основні оператори.Форми міжнародного кредиту.Функції міжнародного кредиту...
Європейська валютна система, її становлення та розвиток
Перспективи розвитку європейської валютної системи. Переваги використання євро в країнах з перехідною економікою. Процес створення Європейської валютної системи (ЄВС)...
Роль кредиту в ринковій економіці України
Роль кредиту в розвитку економіки. Розвиток кредитних відносин  в Україні...
Класифікація форм та видів кредиту
Класифікація видів міжнародного кредиту. Державний кредит та його види. Банківський кредит та його види. Комерційний кредит...
Виникнення та сутність грошей та грошових відносин
Сутність грошей. Альтернативні теорії їх походження. Сутність, структура та основні елементи грошової системи. Особливості проведення та результати грошової реформи в Україні. Інфляція...