Гроші та кредит
Грошово-кредитна політика України
Цільова спрямованість грошово-кредитної політики. Сутність грошово-кредитної політики...
Порядок кредитування осіб
Ділова репутація позичальника - сукупність інформації, що дає можливість зробити висновок про порядність Позичальника, позиції та зв’язки у бізнесі, професійні здібності, наявність...
Грошово-кредитна система зарубіжних країн
 Інфляційні процеси в країнах з перехідною економікою й основні заходи антиінфляційної політики. Характерні особливості функціонування провідних французьких ділових банків та їх...
Грошово - кредитні системи країн
Етапи розвитку грошових систем в економічно розвинених зарубіжних країнах та їх зміст. Функції фінансових посередників у зарубіжних країнах у забезпеченні руху фінансових ресурсів...
Грошова система країни
Особливості грошової політики в Україні на сучасному етапі. Особливості формування грошової маси. Гроші як інструмент ринкової економіки. Еволюція грошової системи. Стійкість...
Грошова система Німеччини
Комерційні банки Німеччини: їх види, особливості організації та операції. Характеристика інших кредитно-фінансових установ...
Грошово-кредитна політика Центрального банку
Соціально-економічна сутність грошово-кредитної політики. Завдання й цілі грошово-кредитної політики. Типи грошово-кредитної політики...
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
Необхідність реформи "Біг Бенг" 90-х років у фінансовій системі Японії та етапи її здійснення. Принципи функціонування мережі народних банків і банків Райффайзена в Німеччині та...
Закони грошового обігу та наслідки їх порушення
Теоретико-методологічні аспекти становленняі розвитку грошової системи та грошового обігу. Дослідження сучасного грошового обігу та законів грошового обігу. Аналіз наслідків...
Функції грошей
Єдність усіх функцій дає загальне уявлення про гроші, їх роль у суспільному відтворенні . Важливою умовою теоретичного пізнання  функцій грошей є послідовне забезпечення діалектичного...
Грошово-кредитна політика та методи її проведення
Перспективи розвитку грошово-кредитної політики України. Цільова спрямованість монетарної політики. Сутність грошово-кредитної політики...
Фактори рівноваги на грошовому ринку
Фінансові посередники і їх місце у структурі фінансового ринку.Рівноважна процентна ставка.Саморегулювання рівноваги на грошовому ринку.Рівновага на грошовому ринку та фактори, що її...
Світові та міжнародні валютні системи
Поняття світової валютної системи. Суть міжнародної валютної системи...
Фондовий ринок України
Фондовий ринок України та перспективи його розвитку. Функції комерційних банків. Серед фінансових посередників провідна роль належить банкам...
Грошовий ринок України та перспективи його розвитку
Сучасні проблеми розвитку грошового ринку в Україні. Сутність та особливості функціонування грошового ринку. В системі ринкових механізмів стан реформування грошового ринку України...
Принципи організації іпотечного кредитування
Позики під нерухомість підлягають погашенню на умовах розстрочки платежу і зі сплатою відсотків. Відсотки за іпотечними позиками мають ту властивість, що їх величина залежить від...
Концепція грошей
Основні концепції грошей. Концепції грошей: їх сутність та особливості. Раціоналістична концепція походження грошей. Концепція еволюційного походження грошей...
Виникнення і розвиток грошових відносин
Грошова система. Сучасні форми грошей. Види грошей та їх еволюція. Гроші: сутність, виникнення, функції...
Особливості здійснення грошових реформ у розвинених країнах Західної Європи
Відбудова економік держав Західної Європи. Особливості грошової реформи у Німеччині. Характеристика грошової системи та грошової реформи у Франції...
Грошові реформи: історія та сучасність
Грошові реформи, їх суть, спрямування і процес проведення. Грошова реформа як інструмент стабілізації грошового обігу. Особливості проведення та результати грошової реформи в...
Методика та організація складання та подання щоденної оперативної звітності про надходження платежів до державного бюджету України
Облік доходів бюджетів та складання звітності про надходження коштів до бюджетів. Відображення операцій з виконання бюджетів на рахунках бухгалтерського обліку. Структура фінансового...
Теоретико - методологічні основи управління грошовими потоками підприємства
Кожен суб’єкт здійснює господарську діяльність (виключаючи ті суб’єкти господарської діяльності, які зареєстровані, але не діють фактично)...
Монетаризм
Сучасний монетаризм та його відмінність від неокейнсіанських концепцій. Характеристика споживчого кредиту: суть, значення, стан та його перспективи розвитку в Україні. Позичковий...
Механізм реалізації грошово-кредитної політики держави
Перспективи розвитку грошово-кредитної політики України. Цільова спрямованість монетарної політики. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти...
Казначейська справа
Історичні умови започаткування казначейської справи.Передумови створення казначейської системи виконання бюджетів в Україні...
Оцінка спеціальних форм кредитування як джерела фінансування позичкового капіталу
Класифікація форм кредитування як джерела фінансування позичкового капіталу. Основні групи джерел позикових коштів...
Європейська валютна система, її становлення та розвиток
Перспективи розвитку європейської валютної системи. Вплив ЄВС на європейську банківську систему. Основні етапи становлення європейської валютної системи. Поняття та структура...
Грошова система країни
Особливості грошової політики в Україні на сучасному етапі. Особливості формування грошової маси...
Фондовий ринок
Залучення коштів на фондовий ринок. Джерела фінансування діяльності корпорацій. Основні світові фондові біржі. Основні світові тенденції розвитку світового фондового ринку...
Фінанси, їх структура і функції
Термін фінанси походить від латинського, що означає дохід, готівка. В широкому значенні фінанси- це грошові кошти, грошові обороти...