Інвестування
Особливості державного регулювання інвестиційної політики в Україні
Визначення сутності поняття “інвестицій”. Об'єкти інвестиційної діяльності. Суб'єкти інвестиційної діяльності. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в...
Вивіз капіталу, як фактор інтенсифікації міжнародної інвестиційної і виробничої діяльності
Сутність та особливості експорту капіталу. Масштаби і напрями вивозу капіталу. Фактори вивозу капіталу...
Сутність та необхідність інвестиційного аналізу в умовах ринкової економіки
Інвестиційні проекти, що здійснюються підприємствами, відрізняються один від одного за характером, масштабами, тривалістю, рівнем головної організації, що координує і /або фінансує...
Інвестиційний ринок
Інвестиційний ринок: суб’єкти, об’єкти, товари, попит, пропозиція, інфраструктура та особливості. Акціонування підприємств як метод їх інвестування: сутність, форми, механізми,...
Рынок инновационной продукции
Научно-техническая продукция - это логичный результат интеллектуальной (научно-исследовательской, научно-технической и инновационной) деятельности...
Функції управління інвестиційною діяльністю
Сутність управління інвестуванням.Основні функції управління інвестиційною діяльністю...
Инновационные конфликты: сущность и содержание
Конфликтные процессы мало кто одобряет, но почти все в них участвуют. Если в конкурентных процессах соперники просто пытаются опередить друг друга, быть лучше, то при конфликте делаются...
Инвестиционная стратегия предприятия сегодня
Одной из основных отличительных черт рыночной экономики является способ распределения ресурсов на основе рыночного механизма...
Експертне дослідження операцій з інвестиціями
Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою операцій з інвестиційної діяльності підприємства. Об´єкти судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності...
Инновации и проектное управление
Было бы значительным упрощением проблемы объяснять экономические затруднения  предприятий и организаций исключительно отсутствием в их деятельности инноваций...
Теоретика прямих інвестицій
Сучасна диверсифікована міжнародна інвестиційна діяльність є вагомим чинником світового та регіонального економічного розвитку...
Инвестиции
В первой главе характеризуется и рассматривается понятие инвестиций, виды характеризуются участники инвестиционных отношений, возможные объекты вложений.Далее рассматриваются правовые...
Теоретичні основи інноваційно - інвестиційної стратегії підприємства
Слово «стратегія» відбулося від грецького strategos, «мистецтво генерала». Військове походження цього терміна не повинне викликати подиву. Саме strategos дозволило Олександрові...
Інвестиціонні стратегії підприємства
Сучасна диверсифікована інвестиційна діяльність є вагомим чинником світового та регіонального економічного розвитку. На регіональному рівні  та рівні національних економік міжнародні...
Перспективи розвитку інвестиційних фондів
Однією з умов динамічного зростання української економіки є ефективне функціонуванняфінансового ринку. Запорукою цього є наявність різноманітних фінансових інститутів у відповідних...
Фінансові інвестиції: визначення та класифікація в податковому та бухгалтерському обліку
Слово "інвестиції" зовсім недавно стало широко вживаним. Але далеко не всі правильно розуміють його. У зв'язку з цим відмінною рисою знаючого бухгалтера є добре володіння як самим...
Розвиток іноземного інвестування
Позитивні та негативні наслідки для розвитку іноземного інвестування в Україні діяльності міжнародних організацій. Основні питання (об’єкти) регулювання міжнародного інвестування...
Аналіз інвестиційних проектів
Основні типи та стадії інвестиційних проектів.Сутність та види інвестиційних проектів...
Оцінка інвестиційної привабливості галузей промисловості
Дослідження підприємства як об'єкта інвестування. Фактори та умови формування інвестиційної привабливості підприємства. Інвестиційна привабливість галузей народного господарства...
Роль і значення інвестицій для розвитку харчової промисловості України. Фактори впливу на ефективність інвестиційного процесу в харчовій промисловості
Загальна характеристика інвестиційного стану в харчовій промисловості. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату в харчовій промисловості України. Інвестиційні рішення приймають з...
Формування інвестиційного клімату в Україні
Результатом економічних перетворень стало пожвавлення інвестиційної діяльності. З 1998 року темпи зростання інвестицій почали випереджати темпи зростання валового внутрішнього продукту та...
Фактори впливу на ефективність інвестиційного процесу в харчовій промисловості
Поняття й основні напрямки інвестиційної політики в Україні.
Поняття й показники ефективності в секторі харчової промисловості. Вплив різних факторів на інвестиційний клімат у...
Характеристика фінансових інвестицій
Фінансові інвестиції — це вкладення коштів у фінансові інструменти, серед яких перевалюють цінні папери, із метою одержання доходу (прибутку) у майбутньому...
Характеристика обсягів, динаміки і структури інвестицій в економіку України
Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання в Україні. Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну. Порівняльний аналіз динаміки інвестицій в економіку України...
Управління інвестиціями
Теоретико-методологічні аспекти управління інвестиціями. Аналіз зарубіжного досвіду залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни та АПК. Пріоритетні напрями...
Шляхи активізації залучення іноземних інвестицій в Україну
Формування і розвиток іноземного сектора в будь-якій країні проходить два етапи. Перший етап є періодом "проникнення" і "приєднання" іноземного підприємницького капіталу до...
Інвестиційні ресурси
Сутність та класифікація інвестицій.Оцінка економічної ефективності капітальних вкладень.Шляхи підвищення ефективності капітальних вкладень.Суть та структура інвестиційного проекту...
Споживання, заощадження та інвестиції. Роль інвестиції в розвитку економіки України
В економічному житті суспільства явище заощадження знаходиться в досить тісному зв'язку з явищем інвестування. Заощадження є основою інвестицій. За натурально-речовою структурою доход...
Сутність та структура інвестиційного бізнес-плана
Оцінювання галузі, в яку здійснюються інвестиції.Основні вимоги і практичні рекомендації щодо підготовки й оформлення бізнес-планів.Джерела інформації для складання бізнес-плану...
Лінійні наближення в економіці
Актуальне на даному етапі питання стосовно перегляду ролі та місця лінійного наближення в розвитку народного господарства дискутувалося на межі 20-х і 30-х років XX ст...