Інвестування
Порівняльна характеристика фінансування капітальних інвестицій за рахунок лізингового і банківського кредитів
Сутність і склад капітальних вкладень за рахунок лізингового і банківського кредитів.Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень за рахунок лізингового і банківського...
Особливості діяльності інвестиційних фондів та інвестиційних компаній
Теоретико-методологічні аспекти інвестиційних фондів та інвестиційних компаній. Поняття інвестиційних фондів. Суть та особливості інвестиційної компанії. Особливості діяльності...
Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності
Теоретичні основи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності. Порядок фінансування  та оцінка ефективності інвестиційної діяльності. Основні чинники підвищення...
Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту
Розроблення та реалізація виробничого інвестиційного проекту проходить тривалий шлях від ідеї до будівництва та експлуатації об’єкта. Цей період розглядається як життєвий цикл...
Инновационная стратегия развития организации
Реальные конкурентные преимущества товаропроизводителя на рынке зависят от ряда факторов общего и частного порядка...
Мультиплікатор видатків (інвестицій)
Поняття мультиплікатора. Мультиплікатори фіскальної політики. Мультиплікатор інвестицій...
Аналіз джерел фінансування інвестиційних проектів в Україні
Альтернативні джерела фінансування інвестиційної діяльності. Вітчизняні і зарубіжні економісти розглядають інвестиції як довгострокове вкладення капіталу в різні сфери і галузі...
Стимулювання та захист іноземних інвестицій
Інвестиційний процес в Україні. Державні пріоритети стимулювання інвестиційної діяльності. Стимулювання інвестиційної діяльності. Основні шляхи залучення...
Маркетинг на підприємствах з іноземними інвестиціями
Особливості проведення маркетингу на підприємствах з іноземним інвестуванням. Підприємства з іноземними інвестиціями. Для більшості підприємницьких структур України створення...
Іноземні інвестиції в сучасній економіці
Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання в Україні. У сучасних умовах модель «зростання виробництва - збільшення інвестицій - економічне зростання» показує, що інвестиції...
Ціноутворення в інвестиційній сфері
Проблеми та перспективи удосконалення ціноутворення у інвестиційній діяльності. Основи ціноутворення в інвестуванні будівництва. Основні тенденції ціноутворення в інвестиційній сфера...
Послуги інвестиційних фондових компаній в сфері спільного інвестування
Ринок фінансових послуг є ринком, на якому відбувається обмін фінансовими ресурсами, надання кредиту та мобілізація капіталу. Об'єктивною підставою функціонування фінансового ринку є...
Інвестиційні ресурси
Сутнісна характеристика, класифікація та визначення обсягу і джерел формування виробничих інвестицій. Показники оцінки ефективності виробничих запасів....
Облік і аналіз фінансових інвестицій
Порівняльна характеристика П(с)БО та МСФЗ, які регламентують облік фінансових інвестицій. Удосконалення бухгалтерського обліку фінансових інвестицій. Удосконалення інвестиційної...
Фінансові інвестиції
Поняття та види інвестицій. Організація обліку фінансових інвестицій згідно з П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції". Документування господарських операцій і аналітичний облік фінансових...
Інвестиційний менеджмент
Управління інвестиціями. Управління джерелами фінансування. Управління фінансовими ризиками. Інвестиційна діяльність у державі є одним з основних напрямів розширення та...
Облік інвестицій та інших необоротних активів
Документування господарських операцій і аналітичний облік фінансових інвестицій. Оформлення договорів та документування. Облік відстрочених податкових активів...
Инновации и инновационные процессы
Конкурентные преимущества всегда связаны с осуществлением определенных перемен, которые затрагивают всех членов данной организации...
Перспективи розвитку інвестиційних фондів в Україні
Інвестиційні фонди акумулюють кошти інвесторів із метою їх розміщення в облігаціях, акціях та інших інструментах фінансового ринку. Значна частина населення, що має достатні заощадження,...
Інвестиційні ресурси
Шляхи підвищення ефективності капітальних вкладень. Оцінка економічної ефективності капітальних вкладень. Сутність та класифікація інвестицій...
Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной деятельности
Предмет исследования – органы государственного регулирования инновационной деятельности, финансирование, льготы в налоговой и кредитной системах, внеэкономической деятельности, формы...
Государственное регулирование инновационной деятельности
Системный кризис, сопровождающий период социально-экономического переустройства страны, привел к тому, что перед отечественной наукой встали серьезные трудности...
Инвестиции и инвестиционная ситуация
Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в центре внимания экономической науки. Это обусловлено тем, что инвестиции затрагивают самые глубинные основы...
Аналіз ефективності управління фінансовою діяльністю
ТОВ „Адора” належить до підприємств туристичної галузі. Підприємство створено в 2000 році і відтоді воно успішно здійснює підприємницьку діяльність у сфері надання туристичних послуг...
Інвестиції та їх доцільність
Оплата праці та система управління персоналом. Доцільність застосування та шляхи залучення інвестицій. Всі підприємства, незалежно від виду діяльності, тим чи іншим чином пов'язані з...
Рисковое (венчурное) финансирование нововведений
Однако в современных условиях интенсивного научно-технического развития и предприниматели, непосредственно выступающие инициаторами новых проектов, и крупные промышленные компании, и...
Інвестиційна діяльність
Інвестиції —  це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або...
Держава та інвестування
Держава як суб’єкт інвестування. Інвестори та учасники інвестиційної діяльності. Економічна сутність і форми інвестицій. Правове  регулювання інвестиційної діяльності...
Соціально-політичний розвиток і національний рух в українських землях в першій половині XIX ст.
Криза феодально-кріпосницької системи і особливості соціально-економічного процесу в Україні. Виникнення і діяльність Кирило-мефодіївського товариства. Піднесення руху за національне...
Инвестиционная стратегия
Инвестиционная деятельность компании (фирмы) представляет собой довольно продолжительный процесс и поэтому должна осуществляться с учетом определенной перспективы...