Історія України
КРИВОШЕЯ В.В. Українська козацька старшина (огляд джерельної бази)

Огляд основних тенденцій стану української археографії історії козацтва. Дослідження персонального складу та генеалогії козацької старшини. Комплексні джерела козацької держави, що виникли у процесі функціонування органів козацької адміністрації

ВАШКЕВИЧ В.М. Політичне маніпулювання історичною свідомістю молоді в період трансформаційних перетворень

Соціалістична система, навпаки, згасала і розвалилась у 80 — 90-ті роки минулого століття. Постсоціалістичні держави вимушені були переходити до поліформаційної економіки і обрати у якості орієнтира соціальну, демократичну правову державу

БОЙКО О.Д. Україна між путчем і Пущею: основні тенденції суспільно-політичного розвитку (серпень — грудень 1991 р.)

Завершальний етап існування Радянського Союзу. Суспільні процеси в післяпутчовий період у СРСР розвивались доволі динамічно і вимагали радикальних рішень

СОЛДАТЕНКО В.Ф. Доба української революції (1917 — 1920 рр.) у новітній історіографії

Для з’ясування сутності деяких тенденцій, розуміння їх тяглості, цілісності, ступеня виразності у деяких випадках часом важливо, часом необхідно повернутися до праць, що уже розглядалися, формуючи на них погляд у контексті ідейно-політичних і наукових уяв сьогодення

БАБІЙЧУК В.І. Єврейська освіта на Волині в ХІХ ст.

Вирішення міжнаціональних відносин і забезпечення національним меншинам необхідних умов розвитку, у відповідності до світових стандартів, — важливий фактор на шляху інтеграції України в Європу

СМИРНОВ І.О. Чорні клобуки і дикі половці у Побужжі і Подністров´ї

Чорні клобуки і дикі половці. Розподіл кочових поховальних пам’яток ХІІІ — ХІУ ст. у Північно-західному Причорномор’ї

Політичне становище в Україні після смерті Б. Хмельницького
Гетьманщина та її політичне становище після смерті Б.Хмельницького.Громадянська війна і поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)...
Опришківський рух у західноукраїнських землях. Олекса Довбуш
Олекса Довбуш та його роль в історичному висвітленні.Поняття та значення опришківського руху...
Декабристи та їх діяльність в Україні
Передумови та початок декабристського руху в Україні.Діячі України в декабристському русі...
Дипломатія Данили Галицького
Зовнішня політика галицьких і волинських князів по смерті Данила Романовича.Перетрактації Данила Романовича з папським престолом.Дипломатія Романовичів у роки об'єднання Волині з...
Виникнення та формування української народності
Проблеми етногенезу української народності в історичній літературі. Історичні концепції щодо походження та виникнення українського народу...
Значення козацтва в захисті православ’я в Україні
Особливості релігійності козаків.Ставлення козаків до релігії...
Історія України
Початок формування людської цивілізації на території України.Походження топоніму “Україна”. Започаткування національної символіки...
Україна в умовах перебудови (друга половина 80-х років)
Виникнення і діяльність Народного Руху України, нових громадсько-політичних організацій і партій. Демократизація суспільного-політичного життя. Об’єктивна необхідність реформ. Пошук...
Україна у другій половині XVI - першій половині XVII століття
Берестейська унія. Боротьба українського народу проти національного та релігійного гніту.Соціально-економічний розвиток українських земель. Зростання експансії польських феодалів...
Україна в умовах сталінського тоталітарного режиму
Насильницька колективізація. Голодомор 1932-1933 років та його наслідки.Прискорена індустріалізація в Україні: мета, засоби здійснення, наслідки.Сталінський терор в Україні...
Громадянська війна та поділ України на 2 гетьманства (друга половина 17 ст.)
І.Виговський та Ю.Хмельницький - боротьба за владу. Поділ України й громадянська війна...
Норманська теорія та її опоненти
Сутність норманської теорії. Прихильники та опоненти норманської теорії...
Грушевський. Історія України-Руси
М. Грушевський як історик та його праця «Історія України-Руси».Вивчення історичної спадщини М.С.Грушевського...
Політико-правовий лад України періоду Центральної Ради
Утворення та діяльність Української Центральної Ради. Автономія України. Політико-правовий лад за доби Центральної Ради. Загибель Центральної Ради та її значення в історії України...
Україна 1945-1955. Спроби реформи 1956-1961. Післявоєнний період
Ці процеси відбувалися в умовах важливих змін на повоєнній політичній карті Європи, внаслідок яких уперше за багато століть усі українські землі були об’єднані в межах однієї держави -...
Історичний портрет гетьмана Сагайдачного
Головні походи П. Сагайдачного.Постать в історії України П.Сагайдачного.Історіографія питання історії козацтва та ролі в ньому П.Сагайдачного...
Історія України
Козацтво, селянство та міські низи також боролися проти кріпосництва, намагаючись стати вільними дрібними виробниками і власниками...
Україна в період перебудови
Соціально-економічне становище та пошук шляхів виходу з кризи. Спроби політичних реформ. Зростання активності суспільства. Початок формування багатопартійності...
Історія України
Демократичні процеси в Україні після смерті Й.В.Сталіна. Їх суперечливий і непослідовний характер.Пошуки оптимальних шляхів розвитку економіки України в складі народногосподарського...
Історія повстань Б. Хмельницького
Битва під Берестечком та її наслідки.Передумови і початок повстання.Період перемог 1648-1649 pоків...
Витоки давньоруської держави
Князювання перших київських князів Олега, Ігоря, Ольги.Передумови утворення держави на Русі. Об’єднання східнослов’янських земель навколо Києва.Загальний висновок...
Історія України
Розпад СРСР. Угода про створення співдружності незалежних держав СНД і Україна.Боротьба проти фашистських загарбників в 1941-42 роках на Україні.Наслідки війни, німецько-фашистських окупації...
Кочові племена Північного Причорномор´я (кіммерійці, скіфи, сармати)
Античні міста-держави Північного Причорномор´я.Скіфо-сарматська доба...
Історія України
Звільнення українських земель від фашистських загарбників 1943-44 рр. Внесок українського народу в розгром фашистської Німеччини.Громадсько-політичне життя в Україні в 30-ті роки. Утвердження...