Історія України
Історія України
Побут та культура скіфів. Українські замки...
Відношення незалежної України
Воєнно-політичні та правоохоронні аспекти розбудови незалежної України.Боротьба за утвердження політичної і економічної незалежності України. Політичний плюралізм і багатопартійність...
Історія України
Суспільно-політичні рухи та формування багатопартійності в Україні в умовах становлення її незалежності.Ідеологічний наступ сталінізму на культурно-національну сферу суспільного життя...
Політико-правовий ряд радянської України 1920 р.
Утворення Союзу РСР. Зміни в державному статусі УСРР. Державний устрій УСРР в 20-ті роки. Громадсько-політичні організації в тоталітарній системі 20-х років...
Визволення України від німецько-фашистських загарбників
Героїчні подвиги воїнів, партизанів, учасників руху опору у битвах за визволення України.Внесок народу України у перемогу над фашизмом.Уроки Другої світової війни та Великої Вітчизняної...
Українські племена в III - VIII століттях
Виникнення державних союзів східнослов’янських племен. "Руська земля". Розселення, заняття та суспільно-політичний лад східних слов’ян...
Гетьман Іван Мазепа
Діяльність гетьмана І.Мазепи.Послідовники І.Мазепи. Пилип Орлик...
Моя батьківщина - Україна
Водойми м.Києва та стан їхнього забруднення.Проблема відходів та їх утилізації.Особливості екологічного стану м.Києва...
Суспільні течії та рухи в Україні в другій половині ХІХ ст., Політизація українського національного руху на початку XX ст.
Загальноросійські політичні рухи та їх прояви в Україні. Український національний рух в другій половині ХІХ ст. Політизація українського національного руху на початку XX ст. Створення...
Історія України як наука. Україна за княжої доби
Предмет, методологія, джерела історії України. Періодизація та історіографія історії України. Стародавня історія України. Походження українського народу. Суспільно-політичне та...
Історико-етнографічне районування України
Історико-етнографічне районування України. Регіональні особливості в культурі та побуті населення України...
Влада в давній Русі
Які Ви знаєте архітектурні пам’ятки Давньої Русі.Охарактеризуйте повстання в Суздальській, Ростовській, Новгородській землях ХІ ст.Проаналізуйте етапи становлення та розвитку...
Суспільно-політичний рух в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття
Російська революція 1905-1907 рр. в Україні. Утворення нових українських політичних партій. Виникнення й діяльність перших політичних партій в Україні. Розвиток національно-визвольного руху в...
Проголошення незалежності України
Соціально-економічні перетворення в Україні. Перехід до ринкових відносин.Проголошення України незалежною суверенною державою...
Історія трипільської культури
Всесвітнє історичне значення трипільської культури.Період мезоліту: стоянки, мистецтво, поховання, вірування...
Дипломатія Богдана Хмельницького
Розбудова Української козацької держави та її диплоатичі зв’язки.Зовнішня політика та міжнародні стосунки Б.Хмельницького.Основні напрями дипломатії Хмельницького в пошуках виходу...
Українська культура наприкінці 17-18 століття
Особливості культури України напр. XVII ст.Розвиток культури в XVIIІ столітті...
Політичний розвиток Київської Русі
Зовнішня політика Давньоруської держави.Державний устрій Київської Русі...
Суспільні течії та рухи в Україні в другій половині XIX ст. Політизація українського національного руху на початку XX ст.
Загальноросійські політичні рухи та їх прояви в Україні. Український національний рух в другій половині XIX ст. Політизація українського національного руху на початку ХХ ст. Створення...
Династична дипломатія як інструмент розвитку міждержавних зв’язків Київської Русі
Шлюбна політика князів Київської Русі. Династичні зв'язки Рюриковичів...
Суспільний лад Древньої Скіфії
Державно-суспільний апарат. Суспільний лад. Ведення господарства. Характеристика суспільних відносин у Скіфії...
Україна періоду боротьби за державність початку XX ст. та в період радянської державності. Становлення та розвиток сучасної української державності
Багатопартійна політична система. Зміни й доповнення до Конституції УРСР 1989-1991 pp. Реформи в судовій і правовій галузі. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р.Становлення...
Розвиток феодальної суспільно-економічної формації та її утвердження на території Східної Європи
Сутність феодальної експлуатації селянства (економічне та позаекономічне присилування).Час виникнення юридичного збірника та його редакції.Особисто вільні та залежні общинники (люди,...
Боротьба запорізьких козаків проти татар і турків
Боротьба козаків з турецькою імперією та Кримським ханством. Козацтво як впливовий чинник міжнародного життя...
Українська революція 1917 – 1920 рр.
Причини поразки Української Центральної Ради.Проголошення Української Народної республіки. Війна Радянської Росії проти УНР.Соціально-політичне становище в Україні після перемоги...
Українська національно – державна символіка
Український національний гімн.Український національно – державний герб.Історія становлення національного прапора...
Україна в другій половині 50-х - середині 60-х років
Пошуки оптимальних шляхів розвитку економіки України в складі народногосподарського комплексу СРСР в умовах науково-технічної революції.Демократичні процеси в Україні після смерті Й.В....
Україна в 20-х роках ХХ століття
Політика «українізації»: мета, засоби реалізації, наслідки. Розстріляне «Відродження».Україна в умовах НЕПу. Відродження ринкових відносин...
Українська державність ранньофеодальної доби. Українська державність пізньофеодальної доби. Україна під імперською окупацією
Доба Руїни в історії Гетьманщини. Різні зовнішньополітичні позиції гетьманів. Розширення прав козацької старшини.Перехід західноукраїнських земель під владу Польщі у XTV-XV ст. Люблінська...
Повстання Чернігівського полку декабристів
Наслідки та завершення повстання Чернігівського полку декабристів.Становлення та розвиток декабристського руху в Україні.Хід повстання Чернігівського полку декабристів та його наслідки...