Історія України
Україна в роки Першої світової війни
Зміна в системі організації влади українських земель під час війни. Українські землі в роки Першої світової війни.Плани щодо України учасників Першої світової війни...
Розвиток поштового зв’язку XVIII-XIX столітті
Початок та розвиток поштового зв’язку в Україні.Подальший розвиток поштового зв’язку в ХІХ ст. Реформи XIX століття.Розвиток поштового зв’язку XVIII-XIX ст. на Україні...
Українські січові стрільці
Історія створення та початок бойового шляху. Участь УСС у Першій світовій війні. Боротьба за національно-державне відродження України...
Українська революція доби Б. Хмельницького
Козацько-гетьманська держава з середини 17 ст., соціальна структура, політика, адміністративний устрій.Переяславсько-московський договір 1654 р.: умови і політико-правове значення...
Історія України
Людина кам’яного віку на Україні. До питання про виникнення козацтва. Богдан Хмельницький – герой чи антигерой. Микита Хрущов: “відлига і заморозки”...
Історія України
Початок Другої Світової війни і Україна.Гайдамацький рух. Коліївщина.Східні слов’яни: розселення, вірування, заняття...
Історія України
Протигетьманське повстання. Крах гетьманщини.Гетьманська держава і її внутрішня та зовнішня політика.Розпуск Центральної Ради. Прихід до влади П. Скоропадського...
Князь Данило Галицький
Місце Д.Галицького в історії України.Державотворницька діяльність Д.Галицького...
Украина в XVI - первой половине XVII века
Брестская уния. Борьба украинского народа против национального и религиозного гнета.Социально-экономическое развитие украинских земель. Рост экспансии польских феодалов...
Герби війська Запорізького
Характеристика основних елементів гербів війська запорозького.Становлення українського (руського) горботворення.Зародження та розвиток козацької геральдики.Особливості козацької...
Причини, характер, рушійні сили національно-визвольної війни Українського народу
Постать Б.Хмельницького та його роль в визвольній війні. Причини та характер війни. Початок воєнних подій. Передумови і початок повстання...
Колективізація сільського господарства в Україні
Здійснення сталінської програми колективізації в Україні.Голодомор-геноцид 1932–1933 рр.Соціально-політичні наслідки колективізації.Концепції розвитку сільського господарства...
Україна після перемоги Лютневої революції. Створення Центральної Ради
Причини падіння Центральної Ради.Прихід до влади Центральної Ради та її внутрішня і зовнішня політика. Універсали Центральної Ради.Соціально-політичне становище на Україні після перемоги...
Встановлення німецького окупаційного режиму в Україні та його злочинна діяльність
Встановлення німецького окупаційного режиму в Україні та його злочинна діяльність. Радянський партизанський рух в роки Великої Вітчизняної війни. Стратегія і тактика ОУН в роки Другої...
Українсько-Московська війна 1658 – 1659 років
Початок Українсько-Московської війни.Причини та початок Українсько-Московської війни.Повстання пушкарівців.Зближення з Польщею.Закінчення Українсько-Московської війни та її наслідки.Хід...
„Руська правда” Пестеля та „Конституція” Муравйова: порівняльний аналіз документів північного та південного товариства декабристів.
Утворення Південного і Північного товариств та їх головні програмні вимоги й документи. «Руська правда» Пестеля. «Конституція» М. Муравйова. Повстання 14 грудня 1825 р. у...
Вклад українського народу в розгром нацистської Німеччини
Участь воїнів і партизанів України у визволенні від нацистів країн Європи. Кінець війни. Місце і роль України у Великій вітчизняній війні...
Історичний портрет М.С. Грушевського
Життєвий шлях М.С.Грушевського. Наукова і політична діяльність М.Грушевського...
Суспільно - політичний устрій України у 14 - 16 столітті
Еволюція суспільно-політичного устрою українських земель у складі Великого князівства Литовського (14-16 століття). Українська революція 1917-1920 р.р та змагання концепцій державотворення...
Іван Мазепа: політичний портрет
Гетьман Мазепа і великостаршинська опозиція в кінці XVII ст.Обрання гетьманом та внутрішня політика I.C.Мазепи.Іван Мазепа – гетьман України.Зовнішня політика після 1700 року...
Заснування Києва
Заснування Києва та його значення. Легенди про заснування Києва...
На шляху відновлення державності українського народу
Лютнева революція і піднесення національно-визвольного руху в Україні. Створення Центральної Ради Центральна рада і боротьба за автономію України...
Земська реформа в Російській Імперії
Тема має важливе наукове методологічне значення, отримуючи як основне завдання описання, вивчення, пояснення і співставлення реформ 60 - 70-х років ХІХ століття, які були проведені в Російській...
Міжвоєнний період в історії українського народу (1921-1939)
Індустріалізація: причини, суть, наслідки. Голодомор 1932-1933рр. мовою документів...
Видатні українці
Вони відіграли велику роль як в історії східнослов’янських народів, так і в світовій історії. Це прискорило економічний, політичний та культурний розвиток слов‘ян...
Етнополітичні аспекти в політиці радянської влади УРСР
Етнополітичні фактори у політиці радянської влади на Україні у 20-ті роки XX ст. Політика українізації. Обмеження національних прав Української Радянської Республіки в 30-ті роки XX ст....
Запорозька січ - козацька республіка. Заняття, побут, мистецтво, та символіка козацтва
Адміністративно-політичний устрій та козацька символіка. Військове мистецтво, побут та звичаї. Система освіти і виховання Запорозької Січі...
Суспільно - політичний лад і право на українських землях на початку ХIX століття
Зміни в державному устрої та праві. Революція 1905-1907 років та її вплив на державно-правовий розвиток українських земель...
Етногенез слов’ян
Теорії походження слов’ян. Проблема походження слов'ян та їх батьківщина цікавила давньоруського літописця Нестора, який у «Повісті минулих літ» писав, що слов'яни прийшли з...
Столипінська аграрна реформа та її проведення в Україні
Значення реформи для селян.Важливою ланкою столипінської аграрної політики було відділення селян на хутори і відруби...