Макроекономіка
Рівноважний обсяг виробництва і рівноважний рівень цін. Зміна рівноваги
Грошовий ринок і попит на гроші. Сукупність різних концепцій бюджетного дефіциту. Екстинсивне і інтенсивне економічне зростання та його чинники. Зовнішня торгівля і основні форми торгових...
Економічні та соціальні наслідки безробіття
Негативні соціально-економічні наслідки, які породжує безробіття та методи боротьби з безробіттям.Класифікація наслідків безробіття...
Сутність макроекономічного регулювання
Теоретичні основи макроекономічного регулювання. Функції, завдання, цілі, межі та об’єкти державного регулювання економіки...
Сукупний попит
Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення. Визначники сукупного попиту...
Макроекономічні проблеми щодо формування валютного курсу
Валютний курс як відображення конкурентоспроможності країни. Макроекономічна складова валютного курсу.Поняття валютного курсу...
Механізм загального функціонування ринкової економіки
Ринок як форма організації суспільного виробництва. Інфраструктура ринкового господарства. Механізм функціонування ринкової економіки...
ВВП та макроекономічні цикли
Економічний цикл і динаміка основних макроекономічних показників. Сучасна теорія циклів. ВВП та його значення. Методи вимірювання ВВП та їх особливості. Антициклічні методи...
Макроекономіка в системі економічних наук. Об´єкти і суб´єкти макроекономічних досліджень
Місце макроекономіки в системі наук. Об'єктивна необхідність та можливість дослідження макроекономіки як окремої дисципліни. Розвиток макроекономіки в сучасному світі...
Вплив безробіття на формування внутрішнього продукту
Вплив безробіття на основні макроекономічні показники розвитку країни. Залежність ВВП від рівня безробіття в країні. Безробіття як порушення макроекономічної рівноваги...
Макроекономічні показники
Основні макроекономічні показники. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Вплив безробіття на основні макроекономічні показники розвитку країни. Закон А.Оукена. Автономні чинники...
Сукупний попит та сукупна пропозиція, механізм їх збалансування
Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її переміщення. Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення. Загальна ринкова рівновага досягається в результаті подолання...
Макроекономічні пропозиції та їх види
Макроекономічна сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її переміщення. Теорії кривої короткострокової сукупної пропозиції. Чинники сукупної пропозиції в короткостроковому...
Монетарна політика і її інструменти
Цілі та об'єкти монетарної політики. Попит на гроші . Грошовий ринок. Методи контролю та інструменти монетарної політики. Операції на відкритому ринку. Банківська облікова ставка. Зміна...
Макроекономіка
Рівновага і безробіття. Закон Оукена. Фіскальна політика. Оцінка наслідків економічної політики у великій економіці...
Макроекономіка в системі економічних наук. Об´єкти і суб´єкти макроекономічних досліджень
Місце макроекономіки в системі наук. Об'єктивна необхідність та можливість дослідження макроекономіки як окремої дисципліни.Розвиток макроекономіки в сучасному світі...
Макроекономічне рахівництво
Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва. Споживання і заощадження в кейнсіанській макроекономічній моделі...
Особливості застосування контролінгу в управлінні державними монополіями в Україні
Удосконалення державного управління алкогольно-тютюновою сферою в Україні пов’язане з доцільністю перегляду засад соціальної політики щодо обмеження споживання відповідної продукції...
Обґрунтування кривої IS
Суть та побудова кривої IS. Кожна точка кривої IS показує рівень доходу за даної ставки проценту. Але рівень залежить від бюджетно-податкової політики. При зміні цієї політики крива IS...
Сутність та історія розвитку макроекономічної теорії, її значення в ринковій економіці
Історія розвитку макроекономічної теорії та її сучасний стан. Історія становлення макроекономіки як науки. Розвиток макроекономіки в сучасному світі. Об'єктивна необхідність та...
Теорія споживання
Однією з найголовніших у всій макроекономіці є функція споживання. Сутність і показники явища. Шляхи вдосконалення споживання...
Макроекономічні аспекти формування валютних курсів
Вплив теорії паритету купівельної спроможності на формування валютного курсу.Стратегія дерегуляції валютного ринку та її вплив на поведінку валютного курсу.Макроекономічні та...
Зовнішня політика розвинутих країн. Макроекономічний аспект
Політика США, Західної Європи та Японії як розвинутих країн. Зовнішня політика Китаю, як представника Сходу. Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн...
Макроекономіка – основні питання теорії
Інвестиційна функція споживання. Поняття і тотожність “витоків” та “ін´єкцій”. Рівняння (тотожність) сукупних витрат....
Споживання як важлива складова ВВП
Сутність і показники споживання як складової ВВП. Концепції споживання. Класична та неокласична теорія споживання. Кейнсіанська теорія споживання. Теорія життєвого циклу...
Макроекономіка і макроекономічна політика: взаємозв´язок та взаємовплив
Взаємозв’язок макроекономіки та макроекономічної політики.Проблеми проведення макроекономічної політики в Україні. Шляхи вдосконалення макроекономічної політики в Україні...
Макроекономічна нестабільність: циклічність розвитку ринкової економіки
Антициклічні методи регулювання економіки та атникризова політика. Економічний цикл і динаміка основних макроекономічних показників. Сучасна теорія циклів. Теоретико-методологічні...
Теорія і практика інфляції в Україні
Механізм функціонування інфляційного процесу, його регулювання та наслідки. Основні фактори інфляційного процессу. Проблеми, ризики та перспективи інфляції в Україні. Типи...
Оплата праці та мотиваційний механізм
Вплив заробітної плати на мотивацію трудової діяльності: теоретичні й прикладні аспекти. Оплата праці в мотиваційній системі сучасного підприємства. Реформа системи оплати праці -...
Теорії макроекономічної рівноваги та їх практичне значення
Застосування моделі макроекономічної рівноваги.Кейнсіанська теорія макроекономічної рівноваги.Класична теорія макроекономічної рівноваги...
Проблеми зайнятості та безробіття в країнах ринку
Рівень безробіття та вплив на економіку. Проблеми зайнятості та їх вирішення.  Заходи активної політики зайнятості, які використовувались у різних країнах в різні історичні періоди...