Менеджмент організації
Роль і місце керівника в системі кадрового менеджменту
Роль керівника в організації та його управлінська діяльність. Мотиваційна сфера особистості керівника...
Планування як основа діяльності органів управління
Поняття планування та його основні форми. Принципи та методи планування, типи внутрішньофірмового планування...
Стилі керівництва і авторитет менеджера
Стилі керівництва та їх відмінні особливості. Типологія керівництва. Авторитет менеджера та його основні види...
Управлінська думка в Україні до середини ХІХ століття
Раціоналізація  поміщицького господарства другої половини XVIII — першої половини XIX ст. Розвиток управлінської думки в Україні до середини XIX ст. Начала і джерела вивчення...
Введение в инновационный менеджмент
Новое знание расширяет наши представления об окружающем мире, и в этом состоит его важнейшее предназначение. Но наряду с этим наука открывает новые возможности для удовлетворения реальных...
Ділове спілкування як науково-практична проблема управління
Сучасні вимоги до керівника (менеджера). Ділове спілкування і проблеми управління. Етика й культура спілкування в управлінні на сучасному етапі...
Методологія, методи та засоби адміністративного менеджменту
 Технологія планування та організації нарад. Нарада — організаційна форма спільного обговорення і вирішення керівником разом з підлеглими певних проблем, питань...
Вдосконалення використання виробничого потенціалу на підприємствах ресторанного господарства
Управління закладом ресторанного господарства.Основні фактори та передумови формування та розвитку потенціалу підприємства.Загальні підходи щодо формування потенціалу...
Менеджмент ЗЕД
Об’єкти оподаткування та порядок нарахування акцизного збору та податку на додану вартість при митному оформленні товару.Ліцензування. Необхідність даного режиму. Види ліцензій. Порядок...
Менеджмент організацій
Метод менеджменту як науки управління формується синтезом загальнонаукового діалектичного методу дослідження і специфічних методів, пов'язаних з менеджментом наук. Методологія науки...
Ефективність менеджменту організації, критерії та методи її оцінювання
Напрямки підвищення ефективності управлінської праці. Критерії та методи оцінювання ефективності менеджменту організації. Ефективність менеджменту персоналу в сучасних умовах...
Менеджмент організацій та мотивація
Основні стадії виконання стратегії. Мотивація, як функція менеджменту в організації. Мотивація — це процес спонукання, стимулювання себе чи інших (окремої людини чи групи людей) до...
Ризики у менеджменті - класифікація та інші критерії
Класифікація ризиків в менеджменті. Базова класифікація ризиків. Інші критерії класифікації ризиків. Загальна схема процесу управління ризиками. Вимір ризику...
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Теоретичні основи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Механізм планування менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Агенти за дорученням. Особливості агентської угоди...
Ефективність комунікацій в системі менеджменту
Поняття і види комунікацій.Вдосконалення комунікацій – як засіб підвищення ефективності управління підприємством.Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління...
Сучасні проблеми паблік рилейшнз
Перспективи розвитку паблік рилейшнз в Україні.Проблеми паблік рилейшнз у бізнесі...
Влада, лідерство і авторитет у модельному бізнесі
Схожості та розбіжності впливів влади, лідерства та керівництва. Поняття та загальна характеристика керівництва. Основні теорії лідерства. Лідерство зв'язане з тією частиною...
Характеристика менеджерів вищої, середньої та низової ланок управління в системі охорони здоров’я
Класифікація управлінського персоналу. Роль менеджера в управлінні закладом охорони здоров’я. Вище керівництво в першу чергу зобов'язане: визначати межу і довгострокову стратегію...
Організація науки та підготовка кадрів в Україні
Розвиток кадрового потенціалу та кадрової політики в Україні. Наукові кадри та інтелектуальний продукт...
Визначення критеріїв ефективної діяльності менеджера
Теоретико-методологічні аспекти ефективності управлінської діяльності: сутність та критерії. Удосконалення ефективної діяльності менеджера на підприємстві. Встановлення оптимального...
Менеджер, його роль і місце в організації
Основні помилки менеджера та поради щодо організації його особистої праці. Професійне призначення та використання спеціаліста з менеджменту...
Еволюція, як розвиток менеджменту
Особливості формування сучасних менеджерів в Україні. Основні етапи у розвитку управлінської думки. Зародження перших теорій управління. Теорія індустріального...
Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень
Моделі прийняття управлінських рішень. Особливості прийняття управлінських рішень. Основні методи та вимоги прийняття управлінських рішень...
Стратегічне планування
Які фактори впливають на вибір стратегічної альтернативи в процесі стратегічного планування? Загальнонаукові методи управління; їх характеристика...
Управління знаннями як інструмент створення і використання нових знань в організації
Розробка систем управління знаннями. Процес управління знаннями на підприємстві. Характеристика досліджуваного підприємства...
Концепція управління персоналом, еволюція розвитку підходів до управління персоналом
Теоретико-методологічні аспекти концепції управління персоналом. Дослідження еволюції розвитку підходів до управління персоналом. Шляхи удосконалення системи управління персоналом...
Визначення поняття "комунікації" в управлінні. Необхідні умови для комунікації. Модель процесу комунікації
Модель процесу комунікації. Необхідні умови для комунікації. Визначення поняття "комунікації" в управлінні...
Менеджмент виробничої фірми
Структура служби забезпечення виробничої фірми: оперативна частина, виробнича частина, складське господарство. Система оплати праці у виробничій фірмі. Вибір стимулів і мотивів...
Екологічний менеджмент
Управління та контроль за природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища.Форми плати за забруднення навколишнього природного середовища і спеціальне користування...
Управління саморозвитком персоналу
Акмеологічний підхід до саморозвитку персоналу. Стратегічний самомеджмент. Кваліметричний підхід до виявлення ступеня самореалізації працівника...