Менеджмент організації
Принципи прийняття управлінських рішень: світовий досвід і Україна
Передумови прийняття управлінських рішень. Особливості прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Особливості прийняття рішень в міжнародному...
Корпоративне управління
Управління створенням акціонерних товариств.Зовнішня сфера корпоративного управління.Особливості реалізації акціонерами управлінських функцій...
Управління персоналом фірми
У процесі розвитку підприємство рано чи пізно зштовхнеться з проблемою зниження контролю за тою чи іншою ділянкою роботи, зниженням активності працівників...
Менеджмент яе процес реалізації управління
Поясніть сутність менеджменту як процесу реалізації функцій управління. Проаналізувати відмінність процесуальних теорій мотивації від змістовних. Визначити чинники, що...
Менеджмент ЗЕД
Форми міжнародного технологічного обміну. Тенденції розвитку комерційного міжнародного технологічного обміну. Регулювання підприємницької діяльності у вільних (спеціальних ) економічних...
Управління персоналом в системі менеджменту організацій
Класифікація і зміст системи управління персоналом.Відзнаки управління персоналом і управління людськими ресурсами.Роль та значення управління персоналом як науки.Суб'єкти системи...
Організація управління персоналом підприємства
Методи формування кадрового складу. Методи підвищення продуктивності персоналу. Методи оптимізації управління персоналом організації. Методологічні основи управління персоналом...
Методи і стилі керівництва та їх ефективність у модельному бізнесі
Стиль та методи управління, їх застосування в умовах модельного бізнесу. Стилі управління та їхня характеристика. Більшість людей не вбачають відмінності між поняттями керівництва,...
Управління персоналом
Загальна характеистика психологічних прийомів, технік, які використовуються при доборі і перевірці персоналу.Урахування зовнішніх і внутрішніх чинникв, що вплітають на організацію...
Особливості планування особистої праці менеджера
Планування особистої роботи менеджера. Особливості організації особистої праці менеджера. Встановлення оптимального режиму роботи менеджера...
Управління процесами організаційних змін
Поняття організаційної зміни і його передумови.Опір організаційним змінам і його причини. Організаційні зміни: етапи і методи. Ефективність організаційних змін...
Управлінське рішення та його розробка
Інструменти обґрунтування управлінських рішень. Розробка та прийняття управлінського рішення. Поняття управлінського рішення...
Управління персоналом. Зайнятість і безробіття
Державне регулювання зайнятості населення в Україні. Основні аспекти безробіття та зайнятості трудових ресурсів. Теоретико-методологічні аспекти управління персоналом...
Инвестиционный менеджмент предприятия
Деятельность любой фирмы так или иначе связана с вложением ресурсов в различные виды активов, приобретение которых необходимо для осуществления основной деятельности этой фирмы...
Кадрова політика організації
Напрямки покращення використання трудових ресурсів на підприємстві «Голд-М». Основні вимоги щодо кадрової політики в організації...
Історичні етапи розвитку менеджменту в Україні
Особливості сучасного розвитку менеджменту в Україні.Особливості розвитку менеджменту в Україні.Становлення перших теорій управління...
Зарубіжні системи менеджменту
Особливості японської системи менеджменту. Особливості німецької та шведської системи менеджменту. Особливості фінської та французької системи менеджменту...
Методи і стилі керівництва та їх ефективність у модельному бізнесі
Стилі управління та їхня характеристика. Стиль та методи управління, їх застосування в умовах модельного бізнесу. У ході останніх 50-річних досліджень було сформульовано багато концепцій...
Стимулювання діяльності персоналу
Випереджальні та підкріплювальні форми стимулювання. Рекомендації, що до стимулювання у сучасних умовах. Матеріально-грошове стимулювання. Керування поведінкою об'єктів стимулювання...
Принципи й методи організації праці менеджера
Професійне призначення та використання спеціаліста з менеджменту.Основні принципи організації праці менеджера.Основні функції менеджера.Менеджер – провідна фігура в управлінні...
Види контролю, які використовують підприємства для досягнення заданих цілей і задач
Суть і зміст контролю на ВАТ «Паперовий змій». Види контролю. Процес контролю. Контроль процесу за самоменеджменту. Характеристики ефективного контролю...
Управлінський обмін
Визначити сутність та дати характеристику центрам відповідальності.Дати характеристику методам стратегічної діагностики. Визначити завдання управлінського обліку...
Українська модель менеджменту
За допомогою менеджменту людське суспільство з хаотичного перетворюється на високоорганізоване й ефективне. Для України має особливе значення огляд докорінних змін, які відбуваються у...
Система управління персоналом підприємства
Оцінка персоналу як найважливіший елемент системи управління  трудовим колективом. Системи управління персоналом підприємства. Сутність та основні поняття системи управління...
Міжнародний менеджмент: заснування, теорії та концепції
Міжнародний менеджмент як наука і господарська практика являє собою продукт розвитку традиційного маркетингу. І якщо останній (традиційний маркетинг) пов'язаний з діяльністю фірми в...
Основи менеджмента у таблицях
У таблицях представлено характеристику шкіл у менеджменті,  характеристику функцій, класифікацію принципів...
Організаційний розвиток кадрових служб в Україні
Зростання ролі кадрових служб в управлінні організаціями. Кадрова служба і її функції. Робота кадрових служб з підвищення кваліфікації персоналу...
Менеджмент освіти
Державне керівництво вищою освітою. Роль стандартів в управлінні вищою освітою. Сучасні проблеми управління вищими навчальними закладами...
Загальні питання менеджменту
Системний і ситуаційний підходи в теорії організації. Управлінське вирішення. Виробітка та реалізація...
Инновационный менеджмент
В мировой экономической литературе "инновация" интерпретируется как превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и...