Менеджмент організації
Основні напрями використання у практиці управління сучасними організаціями досягнень школи науки управління в нанотехнологіях
Аналіз основних положень та досягнень школи науки управління.Формування та розвиток ідей школи науки управління...
Організаційно-правові елементи логістичних систем управління
Властивості та елементи логістичних систем управління. Основні складові логістичної системи...
Менеджмент
Основні елементи делегування повноважень як складової організаційної діяльності. Види повноваження та їх особливості....
Витрати виробництва та їх роль у діяльності виробника
Поняття витрат та їх класифікація. Сутність та функції обліку витрат та їх роль у діяльності виробника. Відображення витрат на продукцію та витрат періоду...
Основні ідеї школи людських відносин та їх використання в практиці управління сучасними організаціями в нанотехнологіях
Застосування основних ідей школи людських відносин.Характеристика та основні напрями школи людських відносин...
"Принципи" формування організаційної структури
Головні форми проектування організаційних структур управління.Організаційний механізм і формування структури управління...
Маркетинговий менеджмент
Сутність стратегічного контролю маркетингу. Маркетинговий аудит.Сутність управління комплексом маркетингових комунікацій на підприємстві.Управління процесом визначення ринкових...
Менеджмент ЗЕД
Види зовнішньоторгівельних операцій за напрямом здійснення, за ступенем готовності товару.ТНК, їх роль у розвитку сучасної міжнародної економіки. Сучасні напрями розвитку стратегії...
Менеджмент організації
Проаналізувати найпоширеніші причини конфліктів в організації і розкрити порядок дій менеджерів з їх вирішення. Показники ефективності діяльності організації. Виробнича структура...
Управління трудовими ресурсами
На конкретному прикладі проілюструйте взаємодію основних економічних суб’єктів (працівників і фірм-роботодавців) на ринку праці.Розкрийте сутність заробітної плати як ціни робочої сили...
Фінансове регулювання підприємницької діяльності
Фінансові важелі державної підприємницької політики. Інструменти фінансового регулювання підприємства. Фінансовий механізм підприємства як основна ланка народного господарства...
Закони, принципи, методи, цілі та функції менеджменту персоналу
Принципи і методи менеджменту персоналу.Сутність менеджменту персоналу й напрями його розвитку.Види та функції менеджменту персоналу...
Організація праці менеджера
Зробити проект етичного корпоративного кодексу організації, в якій Ви працюєте. Розкрити методи обліку робочого часу менеджера...
Управління муніципальним майном
Повноваження голови адміністративно – територіального утворення відносно земельних ресурсів територіальної громади. Поняття ресурсного потенціалу територіальної громади. Сутність...
Визначення мотивації з точки зору її основних характеристик
Визначення мотивації з точки зору її основних характеристик. Характеристика основних елементів організації. Структура апарату управління. Складові елементи та її призначення...
Менеджмент
Централізація і децентралізація в управлінні.Міжособові комунікації. Перепони на шляху комунікацій (обумовлені сприянням, семантичний, невербальний, обумовлені поганими зворотними...
Соціально-психологічні функції менеджменту
Соціально-психологічні методи управління та функції. Особливості реалізації соціально-психологічних функцій менеджменту...
Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю
Математична обробка результатів вимірювань. Категорії нормативних документів, що використовують в Україні...
Вітчизняний і зарубіжний досвід застосування стратегічного управління
Управління на основі ранжування стратегічних завдань основну увагу приділяє визначенню тих завдань, які мають розв’язуватися в межах стратегічного управління....
Процеси суспільного розвитку
Особистість та її характеристики. Способи моделювання у менеджменті. Три типи апарату у підпорядкуванні керівника...
Особливості добору менеджерів в Україні
Кваліфікаційні вимоги до менеджера.Актуальні завдання добору та підготовки менеджерів в Україні.Добір кандидатів на посаду менеджера...
Структура, цілі й завдання міжнародного менеджменту
Застосування цілей у міжнародному менеджменті. Основні вимоги до виконання завдань міжнародного менеджменту.Поняття та сутність структури, цілей й завдання міжнародного менеджменту...
Сутність інноваційного менеджменту на підприємстві та роль науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у конкурентній боротьбі
Роль науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у конкурентній боротьбі.Суть інноваційного менеджменту...
Внутрішній простір
Види декоративно-прикладного мистецтва в інтер’єрі рекреаційних закладів. Типологія внутрішнього простору рекреаційних закладів.Критерії комфортності житлового приміщення (просторові...
Історія менеджменту
Что такое «Эффективность»? Что значит эффективный руководитель, эффективно работающее предприятие? Чем отличаются (если отличаются, следующее понятия: «созидательная...
Управління персоналом
Оперативний план роботи з персоналом, особливості його розробки. Сутність, цілі і завдання кадрового планування...
Міжнародний менеджмент
З точки зору експортера які с найбільш надійні форми розрахунків по зовнішньоторговельним ітераціям.Які валюти найчастіше всього використовуються українськими підприємствами в...
Проектування органів керування
Значення факторів зовнішнього середовища у діяльності оператора.Інженерно-психологічні проблеми організації робочих місць.Принципи проектування пунктів керування...
Менеджмент персоналу
Мотивація і стимулювання в менеджменті персоналу.Нормативно-правове забезпечення менеджменту персоналу...
Розрахунок параметрів систем управління запасами
Під час регулювання запасів необхідно враховувати, що всі матеріальні ресурси, які зберігаються, суттєво різняться з точки зору їх вартості, потенційного прибутку (або збитків), обсягу...