Менеджмент організації
Роль та сутність стратегічного планування в системі управління вітчизняною організацією
Перспектив вдосконалення та розвитку стратегічного планування на підприємствах країни.Сучасний стан стратегічного планування на вітчизняних підприємствах.Теоретико-методологічні...
Основні ідеї школи адміністративного управління та їх використання у практиці сучасного менеджменту у нанотехнологіях
Використання досвіду та ідей школи адміністративного управління в нанотехнологіях.Характеристика основних ідей школи адміністративного управління...
Стратегічні рішення операційного менеджменту
Розробка товару (послуги). Стратегія процесів. Управління трудовими ресурсами...
Тактика ведення ділових переговорів за участю менеджера
Психологічно доцільне і цілеспрямоване ведення переговорів.Недоліки при веденні переговорів. Процес ведення переговорів та участь менеджера.Підготовка та порядок ведення переговорів...
Місце та роль Паблік рілейшнз в теорії комунікації
Стратегічні комунікації та їхня роль у зв’язках з громадськістю.Зв’язок в Україні — головний чинник системи засобів масової комунікації...
Столова білизна ресторану, та норма забезпечення посуду ресторанів, кафе, барів
Особливості розміщення посуду та столового приладдя в ресторанах, кафе та барах.Загальні поняття сервіровки в ресторані...
Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень
Обґрунтування рішень в умовах невизначеності.Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень.Інструменти обґрунтування управлінських рішень...
Суть та характеристика самоуправління як діяльності та мистецтва
Самоуправління менеджера, його сутність та поняття. Саморегуляція менеджера як умова успішного самоуправління...
Менеджмент персоналу
Охарактеризуйте культуру Вашої організації.Охарактеризуйте кадрову політику Вашого підприємства...
Основи менеджменту
Всі закономірності керування можна розділити на дві групи. Закони та закономірність менеджменту: закон інтеграції управління, закон інерції системи управління...
Менеджмент
Модель та етапи процесу планування (стратегії).Предмет і метод менеджмент...
Рекламний менеджмент
Проблеми організації рекламної діяльності в Україні.Ревізія рекламної діяльності підприємств...
Інвестиційний менеджмент
Процес формування інвестиційної стратегії. Функції управління інвестиційної діяльності. Державне регулювання інвестиційної діяльності...
Управление персоналом
Стратегии управлении персоналом. Взаимосвязь стратегии развития организации, стратегии управлении персоналом и кадровой политики.Психологическая совместимость работников в организациях....
Стратегія і тактика управління персоналом
Тактика менеджера щодо управління персоналом.Структура управління персоналом.Система та стратегія управління персоналом.Основні підходи до управління персоналом...
Управлінський облік
Позамовний метод калькулювання собівартості.Облік витрат з організації виробництва.Системи управлінського обліку...
Менеджмент персоналу
Мотивація трудової поведінки і діяльності. Ставлення до праці. Підприємницька і маніпулятивна поведінка. Деструктивна, девіантна, делінквентна поведінка. Шахрайство...
Роль менеджера в системі управління
Класи організаційних структур управління виробництвом.Менеджер в європейському вимірі: соціальна роль і місце в ринковій економіці.Теоретико-методологічні аспекти діяльності менеджера...
Особливості менеджменту
Сутність, значення та особливості менеджменту. Оцінка та аналіз зовнішньої середи (етап стратегічного планування). Адаптивні чи органічні структури управління...
Методика викладання менеджменту
Ділова гра як інноваційна форма проведення практичних занять з менеджменту.Складіть план семінарського заняття з теми “Історія розвитку менеджменту”.Міжсесійний контроль у системі...
Адміністративний менеджмент
Особливості організації в Україні органів місцевого самоврядування.Президент України в системі органів державної влади та особливості організації його роботи.Управління персоналом...
Вторая задача создания стратегии - установление целей
Формы принятия решений. Способы установления целей. Фазы установления целей. Направления установления целей...
Лідерство
Основні концепції лідерства у праці «Основи менеджменту» Г. Осовської.Підхід до лідерства М.Мескона у його праці «Менеджмент»...
Міжнародний менеджмент
Міжнародні аспекти основних теорій мотивації: піраміди потреб Маслоу, двофакторної теорії Герцберга, теорії очікувань.Поняття та суть міжнародних стратегій.Знання як умова розвитку...
Сутність управлінського рішення
Зміст і види управлінських рішень.Процес прийняття рішень...
Соціальна відповідальність керівника
Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації.Структура соціальної відповідальності.Поняття соціальної відповідальності...
Управління персоналом у наукових організаціях на прикладі ВУЗу або інших наукових закладів
Напрямки вдосконалення кадрової політики в закладах ВНЗ.Управління персоналом у наукових організаціях на прикладі ВУЗу...
Комунікації у менеджменті
Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу.Перешкоди в комунікаціях.Види і форми комунікацій.Поняття і роль комунікації...
Управління бізнесом
Управління бізнесом як предмет, що таке управління і його функції. Види бізнесу. Регулювання підприємницької діяльності на Україні...
Основні тенденції в Україні, які сприяють існуванню стратегічного управління
Стратегічні альтернативи та необхідність розробки програми реалізації стратегії. Переваги стратегічного підходу до управління. Умови існування в Україні стратегічного управління...