Менеджмент організації
Методологія, методи та засоби адміністративного менеджменту
Деякі наради мають свою специфіку. Складаючи план проведення нарад, необхідно продумати коло учасників. Не завжди велика їх кількість забезпечує ефективні рішення. Більшість нарад...
Складські приміщення - їх види,характеристики та взаємозв’язок
Організація розміщування товарів на складі.Основні функції складських приміщень.Сутність та види складських приміщень...
Розробка системи менеджменту в організації туризму і відпочинку
Формування функцій менеджменту на підприємстві. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень в організації. Організація праці менеджерів в організації...
Управління організацєю
Зростання ролі кадрових служб в управлінні організаціями. Аналіз і оцінка стану плинності кадрів...
Впровадження планування операційної діяльності (бюджетування)
Економічна сутність бюджетування. Етапи впровадження бюджетування. Управління бюджетним процесом на підприємствах...
Операційний менеджмент
Управління процесом проектування операційної системи. Сутність та етапи розробки операційної стратегії організації. Підвищення ефективності діяльності в організації...
Управління позиковим капіталом підприємства
Позиковий капітал, що використовується підприємством, характеризує в сукупності обсяг його фінансових зобов’язань. Дані фінансові зобов’язання в сучасній господарській практиці...
Вплив внутрішнього середовища на діяльність організації
Завдання менеджера полягає у формуванні організаційного потенціалу у такий спосіб, щоб забезпечити відповідність між його складовими...
Методи та засоби менеджменту
Скласти статут організації. Еволюція адміністративного управління та значення адміністрування для управління за сучасних умов. Тейлор і його сучасники фактично визнавали, що робота з...
Умови здійснення ефективного контролю у менеджменті
Організація і здійснення процесу контролювання.Процес і принципи контролювання.Контроль як вид управлінської діяльності.Сутність і призначення функції ефективного контролю...
Суть и предпосылки формирования менеджмента внешнеэкономической деятельности
Эволюция взглядов на управление внешнеэкономической деятельностью. Классические концепции международной торговли. Регулятивные теории развития. Современные концепции...
Сутність та особливості фінансового менеджменту в банківській діяльності
Вплив складової фінансового менеджменту на результати діяльності банку.Методологічні засади фінансового менеджменту банку.Структура та завдання фінансового менеджменту в банку...
Менеджмент організацій
Основні принципи управління організацією (за А.Файолем).  Вимоги, що висуваються до ефективного контролю. Метою розподілу праці є виконання роботи, більшої по об'єму і кращої за...
Сучасний контролінг
У сучасний період трансформації суспільства досить важким і ризикованим завданням є написання монографії з проблем, які ще не усвідомлені більшістю науковців до кінця, через недостатність...
Еволюція розвитку менеджменту
Еволюція управлінської думки у світі та в Україні. Зародження перших теорій управління. Особливості формування сучасних менеджерів в Україні. Теорія індустріального менеджменту...
Темперамент і управлінська діяльність
Темперамент і стиль діяльності. Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості та їх урахування в системі управління. Сангвінічний темперамент характеризує...
Бюджетний менеджмент
Функції бюджетного менеджменту.Контроль за бюджетами.Організація управління бюджетом...
Система найма на роботу в Україні
Економіко-правові аспекти впровадження контрактної системи найму працівників. Особливості системи найму на роботу...
Експертні методи у стратегічному виборі
Метод Дельфі. Метод „мозкової атаки». Метод складання сценаріїв. Експертні методи прийняття рішень  ...
Розвиток менеджменту у світі
Першовитоки менеджменту. Становлення перших теорій управління. Управлінська діяльність - один із найважливіших факторів функціонування й розвитку підприємств в умовах ринкової...
Структура управления организацией
Понятие и принципы построения управленческих структур. Виды органических структур управления организацией. Типы структур управления организацией. Под структурой управления...
Методи і способи мотивації персоналу організації
Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності. Матеріальна мотивація трудової діяльності. Методологія побудови системи мотивації персоналу...
Раціоналізація праці управлінського персоналу
Організація праці на підприємстві. Зміст і складові елементи. Класифікація витрат робочого часу. Сутність раціоналізації і види норм праці...
Організаційна культура
Національна ментальність та її вплив на формування організаційної культури. Методика визначення особистісних якостей працівника...
Інформаційні системи в менеджменті
Побудувати функціонально-інформаційну модель своєї професійної діяльності.Поняття і мета створення інформаційних систем менеджменту (ICM).Моделювання взаємодій бізнес структур та...
Методи управління трудовим колективом
Формування цілеспрямованого впливу на трудові колективи та їх окремих членів безпосередньо пов'язане з мотивацією, тобто використанням факторів, які визначають поведінку людини в...
Організаційна культура та її втілення
Соціальне партнерство та його практичне втілення. Сучасні принципи організаційної культури та методи її дослідження. Розробіть анкету для проведення соціологічного дослідження про...
Контролінг на підприємстві
Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу. Класифікація витрат. Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. Мета, завдання, зміст...
Розвиток управлінської науки в Україні, його етапи та під етапи
Становлення системи управління в Україні. Розвиток сучасної управлінської думки в Україні. Особливості сучасного розвитку менеджменту в Україні...
Концепція і принципи виробничого менеджменту
Виробничий (операційний) менеджмент: суть, передумови виникнення та місце в системі менеджменту організацій. Функції, методи і принципи виробничого (операційного) менеджменту...