Міжнародна економіка
Історія міжнародної статистики: основні етапи розвитку
Державна статистика в сучасній Україні.Основні етапи розвитку статистики.Історія міжнародної статистики...
Ціноутворення в міжнародній торгівлі
Етапи процесу ціноутворення.Методи ціноутворення у міжнародній торгівлі.Особливості ціноутворення в міжнародній торгівлі...
Характеристика зовнішньоекономічних зв’язків України з Індією
Перспективи розвитку торговельно-економічного співробітництва між Україною та Індією.Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Індією.Основні напрямки україно-індійської...
Міжнародна економіка
Типи класифікації країн за рівнем соціально-економічного розвитку. Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори...
Сучасна валютна система
Поняття світової валютної системи. Суть та особливості міжнародної валютної системи у сучасних умовах. Перспективи подальшого розвитку міжнародного валютного співробітництва на сучасному...
Історія та розвиток міжнародних стандартів корпоративного управління
Принципи корпоративного управління ЄБРР.Підхід Міжнародної мережі корпоративного управління до Принципів ОЕСР.Основні принципи корпоративного управління Конфедерації асоціації...
Міжнародні розрахунки і валютні операції
Операції купівлі валюти під експортно-імпортні контракти на міжбанківському валютному ринку.Лізинг у фінансуванні зовнішньоекономічної діяльності...
Європейська інтеграція: чинники та основні структури формування європейської єдності
Інтеграційні процеси в Європейському Союзі, основні структури формування європейської єдності. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції та участь в ній України...
Формування і розвиток світового ринку позичкових капіталів
Структура світового ринку позичкових капіталів.Поняття та особливості світового ринку позичкових капіталів...
Україна в міжнародному конкурентному середовищі: вибір стратегії розвитку
Інтеграційні вектори України та вибір стратегії розвитку.Системна інтеграція у світове господарство. Інтеграційна макровзаємодія на міжрегіональному рівні.Міжнародна...
Україна на шляху до Євроатлантичної інтеграції
Стратегічні інтереси та співробітництво України та НАТО.Євроатлантична інтеграція України і проблеми регіональної безпеки.Євроатлантична інтеграція України у внутрішньому вимірі...
Загальна характеристика відносин ЄС з країнами азійського регіону в контексті практичної реалізації спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС
Становлення та розвиток взаємовідносин Європейського Союзу та арабських країнв контексті спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС.Особливості регіону Центральної Азії у контексті...
Міжнародні економічні зв’язки
Міжнародні економічні зв’язки у розвитку національної економіки та проблеми економічної безпеки.Основні показники, що характеризують роль зовнішньоекономічного фактора в розвитку...
Еволюція стратегічного управління витратами
Аналіз еволюції понять «витрати» та стратегічне управління ними.Аспекти стратегічного управління витратами промислового підприємства...
Порівняння ринків акцій України та однієї з країн поточної Європи або СНГ
Напрями державної політики формування дієздатного фондового ринку в Україні.Розвиток ринку акцій в Україні та Польщі і Чехії.Фундаментальний аналіз акцій в Україні...
Вашингтонська конференція та договір дев´ятьох держав
Версальсько-вашингтонська система: позитивне значення і недоліки.Проблема скорочення важких морських озброєнь і встановлення нового співвідношення морських сил.Основні етапи проведення...
Аналіз міжнародних економічних систем глобального розвитку світового ринку
Сучасний Китай та його економічні проблеми. Створення ЄС: ретроспектива і перспектива...
Форми міжнародних економічних відносин
Сучасний розвиток міжнародних економічних відносин.Розвиток міжнародних економічних відносин.Сутність міжнародних економічних відносин...
Виклик Заходу на рубежі тисячоліть
Західна Європа у системі світових зовнішньоекономічних зв'язків.Особливості економічного розвитку регіону...
Макроекономічний аналіз зовнішньої торгівлі провідних країн світу
Типи зовнішньоторговельної політики держав. Динаміка та тенденції світової зовнішньої торгівлі.Суть, види та показники світової торгівлі...
Європейська політика сусідства
У прагненні ЄС розширити ЄПС як механізм трансформації країн-об'єктів політики на регіон "сусідів" Україна може використати свої традиційні зв'язки з країнами Центральної Азії для...
Міжнародні економічні відносини
Банк міжнародних розрахунків (БМР), група десяти (“Паризький клуб”). Лондонський клуб.Головні тенденції формування світового господарства, рівні і цикли його розвитку.Головні...
Інноваційні технології освітньо-інформаційного процесу на шляху до євроінтеграції
Проблеми та перспективи впровадження інноваційних технологій в освітньо-інформаційному просторі.Інноваційні інформаційні технології в освіті та особливості їх використання...
Міжнародна економіка
Промисловий комплекс України в системі міжнародного поділу праці. Міжнародне технічне сприяння та регулювання міжнародної передачі технологій...
Світовий ринок позичкових капіталів і його структура
Стан сучасних міжнародних кредитних відносин.Поняття та сутність позичкового капіталу.Сутність та структура ринку позикових ринків...
Основні тенденції соціально-економічного розвитку в Європейських країнах
Особливості соціально-економічного розвитку західноєвропейських країн. Особливості розвитку економіки країн Східної Європи. Соціально-культурні та економічні зміни в країнах Європи...
Перспективи інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС
Адаптація національного законодавства до ACQUIS COMMUNAUTAIRE як передумова отримання частки внутрішнього ринку ЄС: перспективи для України.Значення європейської інтеграції України...
ТНК та її діяльність в Україні
Основні напрямки діяльності та організації національної структури ТНК. Особливості ТНК в Україні. Особливості менеджменту компанії...
Світовий ринок позичкових капіталів
Міжнародні кредити і міжурядові позики.Особливості світового ринку позичкового капіталу.Структура світового ринку капіталів.Політика залучення позикового капіталу...
Детермінанти формування міжнародних економічних стратегій розвитку
Середовище формування стратегій. Механізм реалізації стратегічної мети. Характеристика моделей формування міжнародних економічних стратегій розвитку...