Міжнародна економіка
Міжнародні валютно-фінансові відносини як форма МЕВ
Особливості валютного регулювання в Україні.Міжнародний вплив європейської валютно-фінансової інтеграції на стан сучасних міжнародних валютно-фінансових відносин.Характеристика...
Вибір пріоритетів та стратегічних партнерів України
В ширшому плані можна стверджувати, що геополітична дилема, проблема геополітичного вибору України перетворюється із загальнотеоретичного, напівфілософського питання у визначальний...
Роль Японії у створенні та еволюції АТЕС (азіатсько-тихоокеанського економічного співтовариства)
Проблематично також, щоб переобтяжена своїм історичним минулим, внутрішніми та зовнішніми зобов’язаннями друга економіка світу – Японія набула статусу ще однієї наддержави...
Система цін світового ринку
Система світових цін на товари у міжнародній торгівлі.Особливості ціноутворення на світовому ринку та встановлення світових цін...
Конкурентоспроможність українських товарів і послуг на світових ринках і шляхи їх підвищення
Напрями підвищення конкурентоспроможності української продукції. Конкурентоспроможність української економіки на ринках товарів і послуг. Теоретичні основи створення...
Прикладні аспекти інформаційно-аналітичної діяльності в сфері міжнародного бізнесу
Значення інформаційного бізнесу в міжнародному бізнесі.Аналіз інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародному бізнесі.Теоретико-методологічні аспекти інформаційно-аналітичної...
Теорія управлінських рішень
Моделі прийняття управлінських рішень.Методи прийняття управлінських рішень.Передумови прийняття управлінських рішень...
Міжнародні економічні відносини
Аналіз участі України в процесі міжнародної науково-технічної інтеграції.Міжнародна науково-технічна інтеграція: значення та причини розвитку. Форми міжнародного технологічного обміну....
Сучасний стан адаптації законодавства України до права ЄС
Правові засади загального характеру співробітництва між Україною та ЄС.Проблеми та перспективи адаптації права України до права ЄС...
Зустрічна торгівля: види, умови здійснення
Особливості міжнародних контрактів при зустрічній торгівлі. Поняття та форми зустрічної торгівлі...
Економіка зарубіжних країн, теоретичні аспекти
Чи впливають особливості національної культури на національну економіку? . Дайте характеристику етапів економічного розвитку країн Західної Європи після Другої світової війни...
Характеристика діяльності ГАТТ/СОТ
Структура та ухвалення рішень у Світовій Організації Торгівлі. Сфера діяльності та функції Світової Організації Торгівлі. Мета і завдання Світової Організації Торгівлі...
Сучасні концепції регулювання міжнародних відносин
Митні тарифи і мита. Нетарифні бар'єри. Механізми багатобічного регулювання. Регулювання міжнародної торгівлі...
Форми кооперації в міжнародному бізнесі, порівняльна характеристика
Міжнародний бізнес – основа міжнародного менеджменту. Форми кооперації й конкуренції на міжнародних ринках. Міжнародний бізнес - це підприємницька діяльність того або іншого...
Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх розв’язання
Взаємопов'язаність і передумови вирішення глобальних проблем. Проблема подолання відсталості. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності...
Проблеми безпеки Середземномор`я в 90-ті роки
Проблема безпеки як ключова проблема міжнародних відносин. Середземномор`я і проблеми міжнародної безпеки в 90-х роках ХХ  століття. Середземномор`я в векторах світової політики....
Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни
Диференціація авіації на більш вузькі специфічні підрозділи та роль кожного з них у розвитку технічного прогресу.Виникнення винищувальної авіації як засобу охорони штурмових та...
Технопарки Франції
Становлення та розвиток технопарків у Франції. Основні компоненти технопарків та їх функції. Основне завдання парку - перетворити наукові розробки в товар, у корисну продукцію та вивести її...
Антидемпінгові мита в Україні
Ефективна реалізація національної митної політики є важливим фактором, що дозволяє державі забезпечувати наповнення державного бюджету, стабільність і розвиток національної економіки та...
Україна та СОТ
Україна на шляху шляху приєднання до СОТ: переваги та недоліки. Гармонізація національного законодавства України.Сучасний стан переговорного процесу вступу України до СОТ.Основні переваги...
Перспективи розвитку України як транзитної держави
Транспортний фактор України як транзитної держави. Водний транспорт України. Перспективи розвитку повітряного транспорту...
Міжнародні економічні відносини, теоретичні питання
Комерційні операції міжнародних корпорацій. Міжнародна банківська діяльність. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій...
Європейська інтеграція України
Значення європейської інтеграції України. Євразійський і південний вектори української геополітики в контексті загальноєвропейського процесу...
Загострення демографічної проблеми світової економіки
Чисельність населення світу та його розміщення. Демографічні проблеми людства у світі...
Різноманітність, суперечливість, єдність і взаємозалежність сучасного світу. Диференціація та інтеграція національних господарств
Види торгово-економічних союзів.Міжнародна економічна інтеграція.Поняття "відкритої економіки".Сутність міжнародних економічних відносин....
Международная экономика
Таможенный тариф на импорт. Географическое распределение мирового рынка: его объем; структура; направление развития. Международная миграция рабочей силы и ее экономические эффекты...
Україна та її кредитори за 3-5 останні роки
Управління державним кредитом.Державний борг в Україні.Основною формою кредитних відносин при державному кредиті є такі відносини, при яких держава виступає позичальником засобів...
Внешнеэкономическая деятельность
Сущность и основные показатели развития внешней торговли. Подготовка текста внешнеторгового контракта. Формы расчетов. Их преимущества и недостатки...
Експорт і імпорт продукції агропромислового комплексу
Сратегія подальшого соціально - економічного розвитку України передбачає нарощування агропромислового потенціалу країни. При цьому повинні вирішуватися не лише питання вдосконалення...
Види міжнародних розрахунків
Форми міжнародних розрахунків. Суть і особливості міжнародних розрахунків...