Мікроекономіка
Мікроекономіка
Ринок факторів виробництва: сутність, головні ознаки і особливості.Ціна рівноваги, зрушення попиту та пропозиції...
Реакція споживача на заміну цін товарів. Ефект заміщення та ефект доходу
Ефект заміщення та ефект доходу.Реакція споживача на заміну цін товарів...
Зміст та практичне застосування кривих байдужості
Загальноекономічні основи теорії споживчого вибору.Аналіз ринкових чинників, що впливають на поведінку споживача в умовах ринку.Економічний зміст кривих байдужості...
Еластичність пропозиції та фактори, що на неї впливають
Основні фактори еластичності пропозиції.Основні поняття теорії пропозиції.Особливості еластичності пропозиції...
Реакція споживача на зміну доходу
Оптимальний вибір і зміна ціни. Крива індивідуального попиту.Ефекти доходу та заміни.Поняття зміни доходу споживача...
Мікроекономіка
Кардиналістський підхід до аналізу корисності. Максимізація корисності споживачем.Ринок досконалої конкуренції. Стратегія поведінки фірми за умов досконалої конкуренції. Два підходи до...
Мікроекономіка
Мінімалізм витрат: підходи у дослідженні витрат виробництва та кваліфікації. Ринкова рівновага, врівноважена ціна, дефіцит і надлишок товару на ринку...
Залежність споживання благ від зміни доходу споживача. Лінія Енгеля
Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу. Закон Енгеля.Поняття та сутність зміни доходу споживача...
Мікроекономічні концепції
Досконала конкуренція. Ізокванти. Функція корисності. Еластичність пропозиції. Крива попиту...
Державне регулювання мікроекономічних процесів у перехідних економіках
Аналіз ефективності державної політики підтримки малого та середнього підприємництва в Україні. Аналіз ефективності політики держави в аграрній сфері. Роль держави в сучасних...
Суспільні блага: теорія та практика застосування на Україні
Забезпечення країною суспільних благ. Суспільні блага та економічна політика. Блага суспільного користування є важливою частиною усіх благ, що споживають економічні...
Інноваційна політика держави
Значення інноваційного процесу для перехідних економік. Основні напрямки інноваційної політики...
Мікроекономіка: взаємодія попиту та пропозиції
Еластичність попиту за доходом. Перехресна еластичність попиту. Взаємодія попиту та пропозиції —(встановлення рівноважної ціни та рівноважного об'єму). Поняття надлишку та дефіциту....
Конкуренція та її економічна ефективність
Досконала конкуренція та ефективність. Виробнича ефективність. Ефективність розподілу ресурсів...
Міжнародна торгівля та її характеристика
Особливості валютного регулювання міжнародної економічної діяльності. Характеристики офшорних зон та їх підвиди. Міжнародний ринок інжирінгових послуг. Поняття...
Розрахунки чеками та порядок здійснення розрахунків векселями
Чек—грошовий документ встановленої форми, що містить беззаперечне письмове розпорядження власника рахунка (клієнта) банкові, який обслуговує його, сплатити певну суму грошей...
Мікроекономіка в системі економічних наук
Місце мікроекономіки у загальній економічній теорії. Сучасна економічна теорія, головним змістом якої є розвинена ринкова економіка як загальнолюдська цінність...
Домогосподарства та їх типи
Домогосподарству як одному з суб'ектiв мiкроекономiки належить надзвичайно важлива роль у системi економiчних вiдносин. В Українi з розвитком ринковихвiдносиндомогосподарство опинилося в...
Динаміка витрат у довгостроковому періоді
Визначте поняття: монопольна ціна, рівноважна ставка заробітної плати, позитивний зовнішній ефект, кон’юнктура ринку, технологічна ефективність виробництва. Теоретичне питання....
Інноваційна політика держави
Сутність і основні методи інноваційної політики держави.  Система управління державною інноваційною політикою. Малий інноваційний бізнес...
Теорія ігор та конкуруючої стратегії і можливості її застосування у практиці ціноутворення фірми
Теорія ігор — теорія математичних моделей прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту. Сутність теорії ігор та її види в умовах олігополістичного ринку. Особливості застосування...
Державне регулювання мікроекономічних процесів у перехідних економіках
Аналіз ефективності державної політики підтримки малого та середнього підприємництва в Україні. Вплив державної податкової політики на діяльність фірм. Напрямки державного...
Естественная монополия
Причины естественной монополии. Пути регулирования естественной монополии. Слово "монополия" является результатом сложения двух греческих слов: monoz ("один") и pwlew...
Види виробничих функцій: класична, неокласична (Кобба-Дугласа), лінійно-обмежена (Лєонтьєва-Вальраса), технологічні (інжинірингові) виробничі функції тощо
Поняття виробничої функції та її видів. Характеристика основних видів виробничої функції...
Монополія на ринках ресурсів: зміст та наслідки
Аналіз монопсолістичного ринку праці в Україні (зробити аналіз по регіонах). Наслідки монополізації ринків ресурсів та її державне регулювання. Особливості монополії на ринку...