Педагогіка
Університетська освіта
Складові гігієни навчальної роботи студентів.Розвиток вищої освіти України в умовах входження у загальноєвропейський освітній і науковий простір...
Основні ідеї Сорбонської декларації
Сучасні інтеграційні європейські процеси в галузі освіти: “Сорбонсько - Болонський процес”.Розгляд основних ідей Сорбонської декларації як першого етапу Болонського процессу.Основні...
Проблема готовності дитини до школи (адаптація та дезадаптація)
Емоційно-вольова готовність до школи.Психологічно – мотиваційна готовність дитини до школи.Адаптація та дезадаптація до шкільного навчання...
Основні правила роботи студента з книгою
Формування самоосвітнього читання в системі професійної підготовки студентів. Особливості організації роботи з книгою...
Університетська освіта
Профорієнтаційна діяльність регіональних служб зайнятості (на прикладі одного регіону, області, району).Концепція “ людського капіталу” і її вплив на рішення проблем теорії і практики...
Напрями гармонічних систем вищої освіти країн Європи
Нові тенденції розвитку вищої освіти в умовах європейського контексту.Основні підходи та етапи формування Зони європейської вищої освіти.Особливості гармонізації вищої освіти в Європі...
Дидактика: теорія і практика навчання
Реалізація дидактичних принципів в конкретних методиках.Завдання дидактики.Предмет дидактики її основні категорії...
Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах
Важливим аспектом оптимізації вузівської підготовки в даний час є посилення практичної спрямованості навчання...
Переконання
Особистий приклад педагога.Педагогічні вимоги до використання методу покарання.Різновидність методів навчально-виховного процессу...
Один із видів наукової роботи студентів: види, вимоги до написання
Етапи роботи над дослідженням та оформленням курсової роботи. Структура курсової роботи.Курсова робота та її особливості...
Причини конфліктів у педагогічному середовищі
Конфлікт у взаємодії “вчитель — учні” та конфлікти у педагогічному колективі. Поняття конфлікту: визначення конфлікту в різних сферах життя людини, причини його виникнення....
Університетська освіта
Як здійснюється контроль успішності студента і що включає шкала оцінювання навчальних досягнень студента при КМСОНП?Які особливості навчального процесу за дистанційною формою навчання?...
Дидактика
Типологія уроків, типи уроків за дидактичною метою.Предмет і функції дидактики, становлення дидактики як науки.Сутність процесу навчання, функції та типи навчання...
Трудове виховання молоді
Проблеми трудового виховання підростаючого покоління, підготовки його до самостійного трудового життя у різні історичні епохи привертали увагу педагогів, філософів, видатних громадських...
Вища освіта в Чехії
Процес навчання в чеських вузах. Система вступу в чеські вузи. Перспективи випускників чеських вузів...
Педагогічна культура викладача ВНШ
Особливі вимоги до педагогічної професійної культури та моральні якості викладача.Сутність, складові та зміст педагогічної культури викладача ВНЗ...
Проблемы, поиски и находки родительского комитета в работе школы
Администрация всегда прислушивается к мнению и решениям родительского комитета. В свою очередь председатели родительских комитетов классов информируют родителей о вынесенных решениях,...
Загальна характеристика сучасних освітніх технологій
Типологія освітніх технологій. Прогресивні педагогічні технології та інші освітні моделі. Практичні аспекти конкретних інноваційних педагогічних технологій...
Різний статус риторики в окремих грецьких державах
Передумови формування риторики у Греції. Роль Афін як колиски грецького риторичного мистецтва...
Сучасна логіка
Етапи розвитку сучасної логіки. Структура сучасної логіки. З курсу філософії та психології відомо, що мислення є видом пізнання – процесу або діяльності, спрямованої на отримання,...
Болонський процес, вища освіта в Україні (2006-2007роки)
Формування європейської вищої освіти. Учасники Болонського процесу. Система вищої освіти України. Особливості Болонського процесу в Україні...
Обгрунтування причин неуспішності учнів. Класифікація причин. Види і типи неуспішності
Неуспішність як дидактичне поняття. Причини неуспішності. Класифікація причин. Шляхи подолання неуспішності та її профілактика...
Учебно-педагогическое сотрудничество как современная тенденция
Современные тенденции педагогического менеджмента.Методологические предпосылки модели педагогического сотрудничества.Педагогическое взаимодействие – базовая категория...
Система освіти козацької держави
Козацька педагогіка — феноменальне явище і складова української етнопедагогіки...
Аналіз громадянської освіти педагогічних працівників як складова управління вищими навчальними закладами
Ретроспективний аналіз концепції громадянської освіти.Рекомендації щодо оптимізації громадянської освіти педагогічних працівників в Україні.Порівняльний аналіз підходів до...
Освіта та наука в Німеччині
Наука Німеччини. Мовні школи Німеччини. Університети Німеччини. Коледжі Німеччини. Школи Німеччини...
Розвиток навчально-пізнавальних мотивів молодих школярів
Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів у системі позанавчальної діяльності.Особливості виховання пізнавальних інтересів молодших школярів...
Шкільна комунікація
Основні джерела сленгу. Характеристика спілкування між учнями. Спілкування вчителя з учнями. Формування культури спілкування – одна із важливих проблем навчання...
Основні суперечності в розвитку освіти
Суперечності впровадження вимог Болонського процесу у вищу освіту України.Основні суперечності і конфлікти в системі освіти...
Розвиток пізнавальної активності учнів четвертого класу на уроках читання
Методологічні засади експериментального дослідження.Застосування інтерактивних методів на уроках читання.Природа навчального інтересу і його структура.Передумови виникнення потреби до...