Політична економіка
Земельна рента. Рентні відносини
Земельна рента: сутність, форма, механізм. Земельна рента в сучасній економічній системі. Ренті відносини в Україні...
Домогосподарство як суб’єкт ринкових відносин
Методологія формалізації споживчих витрат домогосподарств у сучасних умовах.Економічна диференціація домогосподарств у контексті соціального регулювання...
Умови формування соціальної стратифікації на етапі посттрансформаційного розвитку України
Особливості формування соціальної стратифікації. Динамізм соціальної стратифікації у посттрансофрмаційному суспільстві...
Актуальні проблеми політекономіки в сучасних умовах
Актуальні проблеми економіки України в контексті світової фінансової кризи.Світова фінансова криза.Проблеми політичної економіки в сучасних умовах України...
Конкурентоспроможність держави: поняття, фактори, що впливають на рівень, підхід до оцінки
Основні методи та підходи оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Досвід зарубіжних країн та вдосконалення конкурентоспроможності держави. Поняття та фактори...
Національний дохід та його перерозподіл
Поняття та розподіл національного доходу. Чинники, що визначають величину національного доходу. Перерозподіл національного доходу та роль у ньому державного бюджету...
Міжнародні конфлікти в епоху глобалізації
Особливості конфліктів сучасного світу, їх основні чинники. Фактори внутрішніх конфліктів...
Класифікація економічних відносин та їх структура
Теоретико-методологічні аспекти економічних відносин. Типи економічних відносин та критерії їх класифікації. Зміст і форма економічної системи та економічних відносин...
Функції ринку
Умови подальшого ефективного функціонування ринку.Регулююча, стимулююча, інтегруюча та функція економічного відбору.Теоретико-методологічні аспекти функцінування ринку...
Характеристика класичної політичної теорії
Характерні особливості класичної політичної економії. Виникнення класичної політичної економії в Англії і Франції. Еволюційні моделі розвитку політичної економії...
Сучасні проблеми ринкової економіки в Україні та світі
Особливості економічної кризи в Україні, її наслідки та фактори стабілізації. Основні протиріччя розвитку та виникнення глобальних проблем на сучасному етапі...
Критерії ефективності політичних компромісів
Політичний компроміс як засіб вирішення політичних криз.Критерії ефективності політичних компромісів.Компроміс як спосіб розв`язання політичних конфліктів в Україні...
Державне регулювання
Державне регулювання розвитку підприємництва (цілі державного регулювання підприємництва, механізм впливу держави на великий бізнес, малий бізнес). Вплив держав на реформування відносин...
Конкуренція в ринковій економіці
Зміст та основні види конкуренції. Форми конкуренції. Сучасний стан розвитку конкуренції. Сучасний стан української конкуренції. Зарубіжний досвід функціонування конкуренціїІ. Шляхи...
Розвиток предмету політичної економії в процесі становлення інформаційного суспільства
Поняття та становлення предмету політичної економії. Предмет дослідження політичної економії як науки...
Державне регулювання економіки
Чому в Україні введено мораторій на продаж землі? Які загрози потрібно подолати в цій сфері? Значення науково-технічного співробітництва в системі зовнішньоекономічних відносин держави....
Економічні потреби та інтереси як рушійна сила і стимул економічного розвитку
Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність виробництва.Економічні інтереси: сутність, види особливості розвитку.Сутність потреб, особливості їх розвитку...
Політика як соціальний феномен та об’єкт дослідження
Об'єкт, предмет, сутність і наукові категорії політики.Політика як соціальне явище...
Державне регулювання зовнішніх ефектів
“Трагедія общин” та теорема Коуза та її наслідки. Держава як економічний суб’єкт регулювання зовнішніх ефектів. Сутність та форми вияву зовнішніх ефектів...
Гроші та капіталовкладення
Єдність усіх функцій дає загальне уявлення про гроші, їх роль у суспільному відтворенні . Важливою умовою теоретичного пізнання функцій грошей є послідовне забезпечення діалектичного...
Механізм реалізації державної регіональної економічної політики
Головні принципи та чинники державної регіональної економічної політики України. Механізм реалізації державної регіональної політики...
Характеристика прибуткового оподаткування населення
Прибутковий податок з громадян - загальнодержавний податок, а тому порядок його сплати, пільги, розміри ставок встановлюються законодавчими актами України. Він є прямим податком, тобто...
Адміністративно - правовий статус органів виконавчої влади
У процесі реалізації виконавчої влади відбуваються втілення в життя законів та інших нормативних актів держави, практичне застосування всіх важелів державного регулювання і управління...
Антимонопольна політика: суть та завдання, український та зарубіжний досвід
Шляхи формування антимонопольної політики в Україні. Застосування іноземного досвіду у формуванні антимонопольної політики України. Характеристика антимонопольної політики в...
Політекономія: теорія та практика
Антимонопольна політика держави. Теорії вартості. Як розміщення ресурсів фірми пов'язане з цілями, яких вона намагається досягнути...
Роль і місце бюджетів у бюджетній системі Україні
Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Бюджет як економічна категорія. Бюджетний устрій і бюджетна система України...
Забезпечення зайнятості населення як пріоритет державного регулювання економіки
Зайнятість населення і регулювання її в сучасних умовах. Складові державного регулювання зайнятості населення. Державне регулювання зайнятості населення в Україні, основні принципи...
Державне регулювання економіки
Антимонопольна політика держави. Грошова політика...
Монетарна політитика і її інструменти
Найвища кінцева ціль монетарної політики полягає в забезпеченні стабільності цін, повної зайнятості і зростанні реального обсягу ВНП...
Суспільні блага: теорія та практика застосування на Україні
Забезпечення країною суспільних благ. Суспільні блага та економічна політика. Фінансування створення чистих суспільних благ повинно здійснюватися лише за рахунок податкових та інших...