Політична економіка
Грошовий ринок та його політика
Грошовий ринок і грошово-кредитна політика. Екологічна ситуація та екологічна політика...
Концепції демократії
Переваги та недоліки демократично-політичного режиму. Сучасні концепції демократії . В сучасній політичній науці йде пошук нових форм демократії...
Стан та розвиток бюджетної системи України
Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України. Склад і структура бюджетної системи України. Поняття бюджетної системи...
Теорія та практика політекономії
Матеріальне виробництво як основа життя людини. Об’єктивні причини економічного розвитку. Причини виникнення товарного виробництва...
Політекономіка
Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан...
Україна в роки нової економічної політики
Особливості нової економічної політики в Україні. Народне господарство України в умовах НЕПу...
Типи та види форм власності
Власність як економічна категорія.Власність у системі економічних відносин. Особливості приватнокапіталістичної власності. Необхідність різноманітних форм власності та їх сучасний...
Політика щодо державного втручання в економіку
Межі втручання держави в економіку. Сутність державного втручання  в економіку. Державне регулювання економіки – це цілеспрямована діяльність держави щодо створення правових,...
Аналіз загальногосподарських адміністративних витрат
Економічна природа адміністративних витрат та їх класифікація. Методика побудови обліку адміністративних витрат...
Типологія сучасних політичних систем
Сучасний етап розбудови типології політичних систем пов'язаний з біхевіористською революцією в політичній науці 1950 - 1960 років у США. Біхевіористський (поведінковий) підхід швидко...
Кадрова політика України
Сучасна державна кадрова політика. Кадрова політика як функція державної служби в умовах адміністративної реформи. Державна кадрова політика в Україні. Об’єкти та суб’єкти...
Ринкова рівновага та її методи
Особливості ринкової пропозиції. Ціна й обсяг пропозиції товарів. Приклад розрахунку рівноважної ціни на умовному ринку. Податок і рівноважна ринкова ціна. Поняття «ринкова...
Дискреційна фіскальна політика
Дискреційна фіскальна політика та її роль у сучасній економіці. Головні завдання дискреційної фіскальної політики та її інструменти. Сутність дискреційної фіскальної політики...
Антитерористична політика держави, як фактор суспільної стабільності
Теоретичні та нормативно-правові проблеми визначення і дослідження феномена тероризму.Державна політика протидії тероризму, як фактор забезпечення національної безпеки...
Роль держави у ринковій економіці
Економічна політика,її форми. Економічні функції держави та форми державного регулювання. Втручання держави в економіку протягом історії. Перспективи розвитку державного...
Економічні функції держави в перехідній економіці
Теоретико-методологічні основи функції держави в економіці. Сутність економічних функцій держави. Основна характеристика функцій держави в перехідній економіці. Поняття та класифікація...
Державне регулювання економіки
Соціальне значення державного регулювання охорони природи (екології). Державне регулювання розвитку промислового виробництва...
Міжнародні системи: типи, види, еволюція
Глобальна система та регіональні підсистеми міжнародних відносин.Проблема перебудови міжнародних відносин після першої світової війни Версальсько-Вашингтонська система.Особливості...
Шляхи і методи роздержавлення та приватизації в Україні
Досвід зарубіжних країн для України. Приватизація у країнах світу із сталими ринковими відносинами.Аналіз діяльності акціонерних товариств в Україні.Проблеми роздержавлення та...
Зовнішня політика Німеччини наприкінці ХХ столітті. Її роль в євроатлантичному просторі, сучасні зовнішньополітичні відносини з Україною
Загальногосподарські прийоми формування політики. Вихідні механізми законодавчого процесу. Персоналії Коля і Шредера у західно-європейській інтеграції. Очікування в контексті...
Політична економіка як наука
Предмет дослідження політичної економії як науки. Макроекономічна нестабільність: інфляція та безробіття. Ряд західних економістів визначають політекономію як науку про багатство,...
Система доходів бюджету
Система доходів бюджету. Методи формування доходів бюджету. Планування фонду заробітної плати вищого закладу освіти...
Державний бюджет і бюджетна політика
Теоретико-методологічні засади державного бюджету та бюджетної політики. Бюджетна політика України, її основна риси та елементи. Бюджет і бюджетна політика України в умовах...
Методологія політичної економії і еволюція її розвитку
Значення праць М.А. Балудянського у еволюції методології історії політичної економії. Питання методології історії політичної економії у працях українських учених...
Державний бюджет як основа реалізації ринкових реформ в Україні
Роль бюджету у соціально-економічному розвитку суспільства.Структура і принципи бюджетної системи України.Функції бюджету...