Політика, політологія
Громадська організація Союз Виборців України.

Союз вибоців України, новоутворена громадська організація, формує блок народної довіри, для перемоги в парламентських виборах сил добра, єдності і миру.

ЛЯПІНА Л.А. Формування української політичної нації: історико-політичний дискурс

Проблема формування політичної нації.Аналіз історико-політичного контексту формування політичної нації як основи стабільності і суспільної злагоди в Україні

ІВАНОВ М.С. Політична індоктринація як чинник формування тоталітарних політичних режимів

Система політичного інформування. Матеріалістично-діалектичний метод Маркса-Леніна-Сталіна. Становлення радянської влади та зміцнення тоталітарних порядків

Політика та етика в тлумаченні П.Рікера

Особистість П.Рікера в політиці та етиці. Політичні погляди П.Рікера

Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи органів державної влади
Проблеми та перспективи інформаційного забезпечення органів державної влади України.Сутність та особливості інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади...
Політична система Великобританії
Систему вищих державних органів важко порівнювати з вищими органами інших держав. В сучасному світі панує теорія Монтеск’є про розподіл влад, котрий, як не дивно не зовсім характерний для...
Політична система країн Західної Європи: чергування правих і лівих партій
Місце політичних партій у політичних системах країн Західної Європи.Місце та роль інституту глави держави, парламентів та урядів в політичних системах країн Західної Європи.Основні...
Легітимність і легальність державної влади
Розвиток та перспективи вдосконалення легальності та легітимності політичної влади.Легітимація влади в контексті забезпечення політичної стабільності сучасної України. Ідея легітимності...
Діяльність екзильного уряду УНР в Лізі Націй
Ліга Націй та українська громадськість у 1924 - 1930 рр.Особливості діяльності уряду УНР в екзилі...
Політична історія України
Формування та утворення радянської влади в Україні. Сутність тоталітарного режиму, його характерні риси та особливості і Україні. Структура тоталітарної влади в Україні....
Влада як соціальний феномен
Проблеми розподілу влади: історичний аспект і сучасний стан в Україні. Основні функції влади. Поняття, сутність і різновиди влади...
Історико-політичне вчення нового часу
Основні національні школи політичної думки Нового часу.Політична думка І.Канта та Г.Гегеля...
Кодифікація Юстиніана
Дигести Юстиніана як джерело римського приватного права.Передумови, необхідність та встановлення кодифікації Юстиніана.Складові частини кодифікації Юстиніана...
Основні ідеї європейської ліберальної політичної філософії
Основні ідеї європейської ліберальної політичної філософії. Ідеї Ш.Монтеск’є про розподіл влад...
Демократія на роздоріжжі: мистецтво політичного діалогу
Сучасні аспекти політичного діалогу та дискурсу в умовах демократії.Демократія та її роль у політичному процесі...
Політичні партії
Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процессу.Опозиція та її роль в політичному житті.Лобізм у політичному житті України...
Особливості політичної системи Туреччини
Теоретико-методологічні аспекти політичного устрою Туреччини.Особливості політичної системи Туреччини.Основні напрямки зовнішньої політики Туреччини та її місце у світі...
Політологія як наука
Політична наука в сучасній Україні: основні завдання, шляхи розвитку і перспективи.Політологія в системі гуманітарної освіти.Політологія як система знань про політику...
Значення політичної влади для розвитку і функціонування політичних відносин
Влада як системоутворюючий чинник політичної системи. Основні концепції політичної влади. Форми та механізм політичної влади. Структура влади: суб'єкти-носії, ресурси, різновиди...
Демократія як форма організації політичної влади
Сучасні концепції демократії. Політичні принципи і інститути демократії. Поняття демократії. Витоки, зміст та основні форми...
Політичне насилля та мораль
Основні форми сучасного політичного насилля.Діалектика взаємовпливу політики і моралі...
Значення політології як науки, її місце серед суспільних наук
Політологія в системі суспільних наук.Становлення політології як науки і навчальної дисципліни...
Порівняльний аналіз світових політичних ідеологій : лібералізм, консерватизм, фашизм та націоналізм
Економічні, соціальні та політичні риси країни, в яких ідеологія є домінуючою.Умови виникнення ідеології її розвиток та різновиди...
Соціалізм: теорія і практика
Історія становлення соціал-демократії. Соціалізм і сучасна соціал-демократія...
Інноваційна політика модернізації робочих місць. Стан та пріоритети
Формування робочого місця та основні принципи організації його функціонування.Методи модернізації робочого місця...
Основні етапи розвитку політичної думки
Значення ідеї Ш. Монтеск`є про розподіл влади.Політичний прогматизм Н. Макіавеллі.Політичні погляди ІІлатона і Арістотеля...
Політологія в системі гуманітарної науки
Проблеми політології як науки. Становлення політології як науки і навчальної дисципліни серед гуманітарних дисциплін. Політологія в системі суспільних наук...
Аналіз і моделювання політичного ризику
Оцінювання політичних ризиків.Класифікація політичних ризиків.Поняття та оцінка політичного ризику...
Політична теорія та політична концепція
Природа і суть сучасних політичних концепцій.Інституювання й теоретичні передумови формування політичної науки...
Політологія
Політична діяльність та її основні форми.Політика як суспільне явище...