Політика, політологія
Порівняльна характеристика політичних систем США і Канади
Порівняльна характеристика політичних систем США і Канади, спільні та відмінні риси.Значення Президента і Конгресу в політичній системі США...
Н. Макіавеллі засновник політичної науки
Політичне вчення Нікколо Макіавеллі. Політичні погляди Н.Макіавеллі. Основні доктрини вчення Н.Макіавеллі...
Імідж сучасного політичного лідера
Актуалізація іміджу політичного лідера.Поняття та основні складові іміджу політика...
Фашизм і неофашизм
Ідеологія неофашизму.Ідейні засади фашизму.Основні поняття фашизму та неофашизму...
Політичне лідерство
Сутність політичного лідерства.Класифікація політичного лідерства.Особливості політичного лідерства в Україні...
Дипломатія Об’єднаних Арабських Еміратів
Дипломатичні відносини між Україною та ОАЕ. Міжнародна дипломатія та економічна політика ОАЕ. Історичні спроби об’єднання Аравії та передумови створення ОАЕ...
Принципи в праві
Поняття, риси і класифікація принципів, що діють у правовій системі.Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права.Міжгалузеві й галузеві принципи.Принципи правових інститутів...
Політологія
Громадсько – політична діяльність, її види та критерії.Становлення політичної думки Нового часу...
Організація роботи депутатів місцевих рад
Депутатські запити, звернення, запитання, порядок їх внесення і розгляду. Організація роботи депутатів місцевих рад у виборчих округах. Організація підготовки і проведення виборів...
Політологія
Політична думка США період боротьби за незалежність і розробки конституцій.Представники просвітництва про державу та правові основи людського буття.Розвиток теорії політики в епоху...
Політична і державна влада
Влада як системоутворюючий чинник політичної системи. Політична влада, її суб’єкти та об’єкти.Характерні особливості політичної влади.Особливості державної влади...
Політична влада
Поняття легітимності та принцип поділу влади. Специфіка політичної влади, її структура і суб’єкт, об’єкт ресурси влади. Сутність влади: основні наукові концепції...
Політико-правові норми лібералізму. Світовий вимір
Лібералізм і консерватизм як основні політичні ідеології посттоталітарного суспільства. Питання ліберального праворозуміння в контексті глобалізації. Європейські ліберальні організації:...
Президент і прем’єр – міністр: характер взаємовідносин
Характеристика особливостей правових відносин президента з прем’єр-міністром.Правова природа інституту президентства та його відносин з прем’єр-міністром...
Особливості змішаної виборчої системи
Переваги та недоліки кожної виборчої системи.Типологія виборчих систем.Поняття та сутність змішаних виборчих систем...
Відносини “президент – парламент”: аналіз їх правових основ у країнах з різними системами правління
Правові відносини «президент-парламент» в Україні та світі.Правова природу інституту президента як глави держави та його відносини з парламентом...
Політичні конфлікти в сучасній Україні
Пропозиції щодо подолання кризового сценарію в Україні.Передумови загострення політичних конфліктів...
Управління політикою доступу до мережних ресурсів
Автоматизація управління політиками безпеки.Управління доступом до ресурсів мережі.Концепція груп безпеки...
Політологія
Сутність та основні ознаки держави.Розкрити зміст таких понять: політична партія, громадська організація, опозиція, партійна система, політичний плюралізм...
Політологія
Форми перебігу і стадії політичного процесу.Технологія прийняття політичних рішень...
Моралісний імператив толерантності в політиці
Толерантність у політичній культурі України та сучасній українській політиці.Політика і мораль в умовах реформування українського суспільства.Толерантність як ціннісна детермінанта...
Політична думка Київської Русі
Еволюція політичних ідей Київської Русі. Витоки політичних ідей. Становлення державної ідеології. Легітимність князівської влади...
Правова держава і громадянське суспільство
Ідея громадянського суспільства та її вплив на концептуальні засади правової держави.Проблеми становлення правової держави і громадянського суспільства в Україні...
Проблема конфлікту в політичному процесі
Природа, типологія, функції політичних конфліктів. Технологія регулювання політичних конфліктів...
Структури та принципи діяльності політичної еліти
Принципи діяльності політичної еліти та її роль в структурі сучасної поліичної системи України. Основні типи політичної еліти. Поняття та структура політичних еліт...
Держава – базовий інститут політичної системи
Деформації державного апарату і засоби їх подолання.Типи державного устрою та форми правління.Генезис, сутність, ознаки і функції держави. Структура державної влади...
Політична влада, механізм її функціонування у суспільстві
Функціонування політичної влади. Легітимність влади.Особливості політичної влади в Україні.Сутність, структура, функції політичної влади...
Від яких повноважень відмовилися держави члени на користь ЄС?
Обов'язки держав-членів щодо Співтовариства.Правові аспекти вступу країни до Європейського Союзу та особливості відмови від своїх повноважень.Розподіл повноважень між Співтовариством і...
Політика і мораль: проблеми співвідношення
Політика в морально-етичному вимірі. Діалектика взаємовпливу політики і моралі...
Кругообіг і обіг капіталу (фондів)
Капітал (фонди) як матеріальна основа підприємництва.Оборот капіталу (фондів) та шлях його прискорення.Сутність кругообігу капіталу (фондів)...