Право
Надконцентрація агропромислового виробництва і земельних ресурсів та її наслідки
Характерною тенденцією розвитку світової економіки є підвищення концентрації як форми організації суспільного виробництва......
Демографічні проблеми формування кадрового потенціалу аграрних підприємств
The state, tendencies, problems of demographic constituent of forming of skilled potential of agrarian enterprises are considered...
Аграрний недержавний пенсійний фонд та його роль у розвитку земельних відносин
Improvement of investment policy of none state funds of pensions is considered in an agrarian sector. Participating of the system of story pension insurance is offered in development of the land relations, the financial instruments of the land market are developed for allocation of assets of pensions in an agrarian sector. Model of functioning of the Agrarian professional none state pension fund is built at the market of land....
Розвиток біржової діяльності в аграрному секторі економіки
Explored basic problems of becoming and development of exchange activity in the agrarian sector of economy of country. Determined principal reasons of inhibition of its development....
Інституційне забезпечення біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією
Existent mechanisms of adjusting of the exchange trading in an agricultural product are considered in Ukraine. Functions of public organs are analyzed, that pursuant to operating normatively legal acts carry out adjusting of activity of agro industrial commodity exchanges, and also role of self-regulating organizations. Conclusions of recommendation character are done in relation to perfection of work of commodity exchanges which conduct the activity in an...
Інноваційні чинники формування експортного потенціалу переробної промисловості
Explored the state and efficiency of innovative activity of enterprises of food retail industry of the Vinnitsa area, the chain of creation and introduction is developed by them innovations, that will improve forming of export potential of processing indus­try of region AIC....
Основні організаційно-економічні передумови забезпечення конкурентоспроможності виробництва рослинницької і тваринницької продукції
Basic organizationally economic pre-conditions of providing of competitiveness of production of plant-grower and stock-raising goods are considered...
Кредитування сільськогосподарських підприємств як ефективне джерело інвестиційної діяльності
Crediting of agricultural enterprises as effective source of their investment activity is examined. There is a thesis, that one of basic terms of investment activity of enterprise there is creation of the specialized peasant mortgage bank....
Розвиток інфляційного процесу в Україні
Analysis of the modern state of monetarnoy base and operations of the National bank of Ukraine is carried out at the inter bank currency market in 2008, as meas­ures for support of the fixed exchange rate of hryvnya. Activity of commercial banks is analyzed in a financial-credit sphere and determined reasons of develop­ment of inflationary process. Actions of government of Ukraine are expounded in relation to stimulation of the combined demand....
Методичні підходи до оцінки розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі Луганської області
On the example of AIC enterprises is explored design of processes of forming of agrarian corporations on the basis of sinergichnoy theory....
Використання водних ресурсів у світі
The analysis of the Earth water resources use is conducted. Its economy measures are offered....
Управління сільськогосподарським підприємством у ринкових умовах
З переходом агропромислових об´єктів господарювання України на ринкові відносини, між ними порушився......
Самоорганізація в агропромислових регіональних кластерах
Управління агропромисловим виробництвом в нашій державі здійснюється за галузевим (секторальним) принципом, що базується на......
Становлення органічного сільського господарства в Україні: адміністративно-правовий аспект
Анотація. У статті на основі аналізу нормативно-правових актів і теоретичних розробок вітчизняних і зарубіжних учених обґрунтовано необхідність прийняття й реалізації загальнодер­жавної програми розвитку органічного сільського господарства в...
Співвідношення влади і права
Анотація. У статті зроблено спробу віднайти відповідь на питання співвідношення влади і права з позиції доктринального тлумачення цих соціальних явищ та визначити підстави їх взаємодії. Це дало змогу дійти висновку, що така взаємодія є дієвим...
Визначення схильності підприємства до банкрутства за допомогою нечітких нейронних мереж
У статті розглянуто основні підходи до оцінки і прогнозування схильності підприємства до банкрутства. Визначено основні переваги і недоліки економіко-математичних методів теорії розпізнавання образів. Розглянуто можливості застосування теорії...
Удосконалення управління корпорацією з використанням системного аналізу
У статті пропонуються шляхи удосконалення управління корпорацією, розглядається система циклу управління, пропонується підхід до вирішення проблем управління корпорацією із застосуванням системного аналізу...
Сутність кадрової стратегії підприємства та методологічні засади її формування
У статті розглядається проблема визначення сутності кадрової стратегії підприємства, доводиться необхідність її формування як невід´ємної складової загальної стратегії підприємства. Розроблено методичний підхід щодо формування раціональної...
Науково-технічна політика та її роль в підвищенні конкурентоспроможності економіки України
У статті розглянуто основні теоретичні положення конкурентоспроможності як економічної категорії та проаналізовано роль науково-технічної і технологічної політики держави у визначенні стратегічних напрямків підвищення конкурентоспроможності...
Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком кар´єрів залізорудних комбінатів
У статті розглянуто питання розробки організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком залізорудного кар´єру комбінату. Також розглянуто основні принципи і забезпечуючі елементи інноваційної політики залізорудного...
Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності машинобудівного комплексу України
У статті проведено аналіз стану інноваційної діяльності машинобудівного комплексу України та визначено роль інновацій у забезпеченні його конкурентоспроможності. На основі проведеного дослідження розроблено пропозиції, які мають сприяти підвищенню...
Развитие нефтегазового комплекса Украины в условиях глобализации мирового ТЭК
В статье рассматриваются процессы глобализации мировой экономики в свете разработки странами ОЭСР единой энергетической политики с целью обеспечения энергобезопасности и стабильности энергопоставок. Обосновывается необходимость использования...
Використання продуктово-маркетингової програми у формуванні асортименту харчових підприємств
У статті розглядаються питання взаємозв´язку структури асортименту, ціноутворення, рентабельності виробництва харчових підприємств на основі продуктово-маркетингових програм. Здійснено аналіз структури реалізації продукції підприємства та за...
Методика оцінювання параметрів конкурентоспроможності торгової марки як елементу її потенціалу
У статті запропоновано показники для оцінювання конкурентоспроможності торгової марки, серед яких — адекватність, сила домінування, масштабність торгової марки і прихильність споживача до неї. Викладено авторський підхід до оцінки даних...
Методи аналізу конкурентоспроможності впровадження інновацій на засадах маркетингу
У статті викладено результати дослідження методів аналізу конкурентоспроможності при впровадженні інновацій на засадах маркетингу. Розглянуто питання визначення критеріїв вибору бази порівняння, розробки методів розрахунку параметрів оцінки...
Методологічні підходи до розробки Податкового кодексу України
У статті досліджено певні характеристики системи оподаткування України та зроблено висновок, що система не є оптимальною з огляду на різні аспекти проблеми. Тому зроблено пропозиції щодо вдосконалення системи оподаткування та запропоновано...
Особливості реформування процедури казначейського обслуговування держбюджету
У статті наведено результати аналізу переваг та недоліків запропонованої автором нової структурно-функціональної моделі казначейського обслуговування касового виконання держбюджету. Коротко описано авторську інноваційну пропозицію та...
Місце категорій «людина» і «народонаселення» в системі сучасних соціально-економічних відносин
Стаття розкриває місце одиничного та сукупного людського фактору в процесі його участі в соціально-економічних процесах. Запропоноване дослідження висвітлює різні аспекти економічної участі демографічних суб´єктів. Два рівні проведеного...
Порядок формування національного переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні з позиції фармацевтичного права
У статті розглянуто порядок формування в Україні національного Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з позиції фармацевтичного права. Встановлено необхідність проведення певної роботи з удосконалення механізму (алгоритму)...
Статус та структура Інтерполу Система органів Міжнародної організації кримінальної поліції, їх функції та специфіка професійної діяльності
У статті проаналізовано систему органів Інтерполу, досліджено структуру Генерального Секретаріату та Комісії з контролю за файлами МОКП, висвітлено функції та специфіку професійної діяльності працівників цієї організації.