Право
Роль наднаціональності міжнародних економічних організацій у формуванні глобального економічного правопорядку
У статті надається узагальнена характеристика поняттю наднаціональності загалом та наднаціональності міжнародних економічних організацій. Розглядається їх вплив на систему права держави, виділено основні проблеми та шляхи їх вирішення.
Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування
У статті аналізуються проблемні питання застосування новел Цивільного процесуального кодексу України у зв´язку з переглядом судових рішень Верховним Судом України. Наводяться приклади...
Моделі заочного розгляду справи у цивільному судочинстві
Узагальнено досвід національних процесуальних законодавств щодо регламентації ухвалення заочних рішень у порядку цивільного судочинства. Виводяться доктринальні концепти такої...
Проблемні питання об’єднання та роз’єднання позовних вимог: теорія і практика
Стаття присвячена проблемним питанням інституту об´єднання та роз´єднання позовів у цивільному процесі. Проаналізовано судову практику, що надало можливість дійти висновку про...
Докази як інструмент судового доказування у цивільному судочинстві
У статті розглянуто питання необхідності формування галузі доказового права, а також поняття судового доказування у цивільному та інших видах судочинства, його мети та структури, ознак та...
Право на справедливий судовий розгляд та національна практика цивільного судочинства
У статті аналізуються складові права на справедливий судовий розгляд, закріпленого в п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, із врахуванням прецедентно! практики...
Науково-технічний прогрес і розвиток російського процесуального законодавства та судової практики
Підвищення доступності та ефективності цивільного й арбітражного судочинства неможливе без впровадження в нього передових інформаційних і комунікаційних технологій. У зв´язку з цим у...
Цивільний процес у глобальному контексті
Автором статті досліджуються тенденції розвитку цивільного процесу в аспекті глобалізації як чинника гармонізації цивільного процесуального права. Визначається фундаментальна роль прав...
Поняття кримінального правопорушення та покарання в інтерпретації Європейського суду з прав людини
У статті наводяться результати узагальнення правових позицій Європейського суду з прав людини стосовно витлумачення ним двох фундаментальних понять кримінального права («кримінальне...
Міжнародна кримінальна юрисдикція і злочини jus cogens у контексті імперативізації міжнародного права
У статті досліджується генезис концепції міжнародної кримінальної юрисдикції та концепції злочинів jus cogens у контексті імперативізаці! міжнародного права. Обґрунтовується, що міжнародна...
Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та Франції в контексті останніх законодавчих змін
У статті аналізується становлення норм про кримінальну відповідальність за торгівлю людьми у кримінальному законодавстві України та Франції. Здійснено порівняльно- правовий аналіз...
Правова природа кримінального проступку
У статті досліджується правова природа кримінального проступку. Автор доходить висновку про існування особливої матеріально-формальної природи кримінального проступку. Зазначена природа...
Особливості адміністративно-правової кваліфікації порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів
Стаття присвячена дослідженню особливостей адміністративно-правової кваліфікації порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів...
Нормативні засади концепції формування толерантності в українському суспільстві
У статті автор наголошує на необхідності нормативного закріплення явища толерантності і прийняття на рівні вищого органу виконавчої влади Концепції формування толерантності в...
Міжнародне співробітництво правоохоронних органів України по забезпеченню внутрішньої безпеки держави
Здійснено правовий аналіз міжнародного співробітництва правоохоронних органів по забезпеченню внутрішньої безпеки в державі. З урахуванням нових досліджень значна увага приділяється...
Деякі питання правового регулювання організаційно-господарських відносин у сфері управління комунальною власністю міста Києва
Висвітлена ситуація, яка склалася після ліквідації в м. Києві районних рад у контексті реалізації організаційно-господарських повноважень районними державними в м. Києві адміністраціями у...
Проблеми митного законодавства
Статтю присвячено проблемним питанням у сфері митного регулювання. Аналізуючи норми чинного законодавства України та наукові праці з цієї проблематики, автор доходить висновку, що такого...
Закон про усиновлення дітей 1851 року штату Массачусетс — перша спроба правового регулювання проблеми усиновлення в США
У статті досліджено Закон про усиновлення дітей 1851 р., прийнятий у штаті Массачусетс. З´ясовано, що він став першим нормативним актом, який врегульовував порядок усиновлення в США і став...
Питання щодо періодизації розвитку порівняльного правознавства
Автор розглядає основні періодизації історії порівняльного правознавства, представлені в українській, європейській та американській компаративістській літературі. На основі їх...
Правова позиція як засіб діяльності доказування у кримінальному процесі
У цій статті обґрунтовується погляд, згідно з яким правова позиція сторін і суду як один із засобів діяльності доказування у кримінальному процесі являє собою опрацьовану ad casum...
Місце фінансово-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності
У статті автор досліджує критерії класифікації видів юридично! відповідальності, її типи і форми, доводить самостійний характер фінансово-правової відповідальності, а також наводить...
Методологія сучасного дослідження методів адміністративно-правового регулювання господарських відносин
У статті визначено основні методологічні підходи щодо дослідження методів адміністративно-правового регулювання господарських відносин...
Культурні права та свободи людини і громадянина в Україні: ціннісно-правовий аспект
У статті розглянуто ціннісно-правовий аспект конституційних культурних прав та свобод людини і громадянина. Проаналізовано юридичний зміст і сутність суб´єктивних культурних прав та...
Європейська інтеграція України: перспектива зони вільної торгівлі з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (правові аспекти)
Стаття присвячена аналізу правових механізмів європейської економічно! інтеграції України. Визначено, що процес європейської інтеграції розпочинається із заснування зон вільної торгівлі....
Система покарань за кримінальним правом Республіки Польща
У статті аналізується система покарань за кримінальним законодавством Республіки Польща. Окреслено поняття покарання та його види, визначено запобіжні заходи покарання. Стаття містить...
Інститут призначення покарання: поняття і загальна характеристика
Проаналізовано загальнотеоретичні та прикладні проблеми інституту призначення покарання. Визначено поняття «призначення покарання». Досліджено співвідношення принципів та...
Роль та значення покарання у системі запобігання злочинності
Стаття присвячена аналізу ролі та значення покарання у сучасній системі запобіжних заходів крізь призму установлення сутності загальної і спеціально! превенції у контексті цілей...
Чи відповідає Конституції України інститут звільнення від кримінальної відповідальності?
У статті розглядаються кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти інституту звільнення від кримінальної відповідальності, показується неузгодженість окремих норм КК та КПК...
Питання караності злочину у конституційному судочинстві (на прикладі заміни смертної кари довічним позбавленням волі)
У статті піддається теоретичному аналізу правовий статус рішень Конституційного Суду України. Сформульована пропозиція внесення змін до ст. 152 Конституції України. Розглянуто порядок...
Щодо розвитку кримінального права в контексті конституційної реформи
У зв´язку з конституційною реформою, яка розпочалась в Україні в 2011 р., можуть і повинні бути переглянуті деякі положення Конституції України, що мають відношення до кримінального права. У...