Право
Відповіді на питання до екзамену - цивільне право
Прийняття спадщини. Оформлення спадкових прав. Відповідальність спадкоємців по боргам спадкодавця.Зміст договору поставки. Банківська гарантія та порука як способи забезпечення...
Законодавство України про охорону праці: основні положення, напрямки удосконалення
Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.Державні нормативні акти з охорони праці. Законодавчі акти, що регулюють охорону праці людини на виробництві...
Поняття і право власності
Суспільне виробництво формує відповідну спрямованість взаємовідносин, сутність якої полягає у привласненні людиною (колективом людей) предметів природи і продуктів суспільного...
Ознака правозастосуання
Вирішальним  питанням правового регулювання є здійснення правових норм  в суспільному житті...
Робота з персоналом органів досудового слідства
Сутність кадрової політики в органах досудового слідства МВС України. Система роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС. Правове регулювання роботи з персоналом в органах...
Способи виникнення та припинення права власності
Захист права власності. Набуття і втрата права приватної власності. Поняття і зміст права власності. Формування поняття про право власності у Стародавньому Римі...
Методологія теорії держави і права
Теоретико-методологічні аспекти методології держави і права. Поняття методу і методології теорії держави і права. Класифікація і характеристика основних методів теорії держави і...
Правова система України: загальна характеристика сучасного етапу формування
Проблеми формування правової системи в Україні. Місце правової системи України. Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування системи права. Елементи правової системи...
Організаційно - правове забезпечення реалізації адміністратвно - правового статусу державного службовця
Адміністративно-правовий статус державного службовця як складова частина його загального правового статусу. Інституту державної служби як складовій системи адміністративного права...
Адміністративно - процесуальний статус суб’єктів провадження в справах про порушення митних правил
Забезпечення всіх суб’єктів провадження в справах про порушення митних правил правовими можливостями, достатніми для реалізації ними своїх процесуальних прав і обов’язків, сприяє...
Правовая защита интеллектуальной собственности
В зависимости от правового режима выделяют три группы объектов интеллектуальной собственности....
Відповідальність у господарському праві
Господарське правопорушення - це протиправна дія або бездіяльність суб'єкта господарських відносин...
Адміністративно процесуальні гарантії прав та свобод громадян
Розвиток національного законодавства, що регулює адміністративні процедури, відбувається, в тому числі й через удосконалення адміністративно-процесуальних норм, оскільки ефективність...
Оперативно-розшукові заходи при розслідуванні вбивств у випадках зникнення людини
Криміналістична характеристика вбивств. Тактичні комплекси та їх роль у розслідуванні вбивств, пов`язаних із заволодінням матеріальними цінностями. Розслідування вбивств, пов'язаних...
Міжнародне торгове право
Міжнародні торгівельні договори. Принципи міжнародної торгівлі. Міжнародне торговельне право як підгалузь міжнародного економічного права...
Характеристика одного з суб’єктів трудового права
Громадяни як суб'єкти трудового права України. Фактична здатність виконувати певну роботу або займатись певною трудовою діяльністю може обмежуватися судом...
Цивільні процесуальні строки
Визначення початку перебігу строку позовної давності в цивільному праві України. Поняття і види процесуальних строків. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків...
Становлення місцевої міліції в умовах реформування органів внутрішніх справ України
В умовах демократичних перетворень, конституційної, адміністративної реформ, реформи місцевого самоврядування невідкладним завданням є розбудова громадянського суспільства та правової...
Консульське право та його аспекти
Консульське право, його аспекти щодо громадян іноземних держав. Правовий статус в Україні. Суб'єкти міжнародного права, поняття публічного міжнародного права...
Адвокатська таємниця
 Історія виникнення адвокатури та поняття “адвокатська таємниця”. Адвокатська таємниця. Охорона адвокатської таємниці:  етика, деонтологія, право....
Інтелектуальна власність
Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Об’єкти авторського права і суміжних прав Об’єкти промислової власності...
Правовий статус приватного нотаріуса в Україні
Перспективи розвитку державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні: теоретичні та практичні аспекти. Дуалізм правового статусу приватного нотаріуса в умовах реформування засад...
Консульське право
Консульське право, його аспекти щодо громадян іноземних держав. Суб'єкти міжнародного права, поняття публічного міжнародного права...
Державна власність і сутність і економічна роль
Сутність та функції державної власності. Теоретико-методологічні основи аналізу державного сектора економіки. Проблеми реформування державного сектора. Напрями та механізми...
Правове положення національного Банку України
Правові засади діяльності філій Національного банку України.Роль Національного банку України в системі грошово-кредитного регулювання.Основні правові положення національного Банку...
Адвокатська та нотаріальна діяльність
Відмінність адвокатської та нотаріальної діяльності від підприємницької. Організаційні форми діяльності адвокатури та нотаріату. Оподаткування адвокатських об’єднань,...
Законодавство України про захист економічної конкуренції
Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства.Розвиток конкурентного законодавства і права, який відбувається в Україні, є ознакою якісних змін у...
Адміністративно - правове регулювання комунального управління
Історико - теоретичні аспекти адміністративно - правового регулювання комунального управління. Конституція України визначає права і свободи людини та їх гарантії основним змістом і...
Правове регулювання дипломатичної служби в Україні
Питання правового регулювання дипломатичної служби в Україні є одними з найбільш важливих і актуальних у сучасній правовій науці....
Державний контроль за нотаріальною діяльністю в Україні
Поняття, сутність, призначення державного контролю та його співвідношення із суміжними правовими поняттями. Становлення та розвиток державного контролю за нотаріальною діяльністю у...