Право
Актуальні питання регламентації та проблеми становлення муніципального виборчого процесу в Україні
Прогалини законодавчого укріплення муніципального виборчого процесу в Україні. Подолання основних проблем  муніципального виборчого процесу в Україні.  Актуальні питання...
Митні органи та митна політика
Глибокі та всеохоплюючі за своєю сутністю політичні, економічні й соціальні процеси, що відбуваються в сучасній Україні, обумовлюють серйозні зміни в усвідомленні ролі та значення багатьох...
Призначення покарання при вчиненні кількох злочинів
За тими ж правилами призначається покарання, коли післявинесення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен щеі в іншому злочині, вчиненому ним до винесення вироку в першій...
Правовий статус посадових осіб митної служби України
Митна служба України, яка є єдиною загальнодержавною системою, що складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій, виконує широке коло завдань у сфері митної...
Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина
Дисертацію присвячено проблемним питанням здійснення прокурором захисту прав, свобод та законних інтересів громадянина у адміністративному судовому процесі, а також обґрунтуванню...
Організаційно-правові засади інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби України
Ефективність такої складної, територіально розгалуженої та інформаційномісткої системи багато в чому визначається організацією та рівнем інформаційно-аналітичної роботи в податкових...
Злочини проти виборчих прав людини і громадянина: загальна характеристика
Кримінально-правова характеристика злочинів проти виборчих прав громадян України.Кримінально-процесуальна характеристика окремих видів злочинів проти виборчих прав людини і...
Особливості правового регулювання користування землею в Україні
Законодавче врегулювання прав користування землею в Україні. Порядок передачі права користування. Право оренди...
Національний тероризм на прикладі країн Близького Сходу
Прояви національного тероризму у близькосхідному регіоні. Феномен національного тероризму (де проходе границя між тероризмом та національно-визвольним рухом)...
Поняття і правова природа речового права
Речові права на чуже майно: види і характеристика.Речове право на своє майно (право власності).Тенденція розвитку суміжних речових прав (речово-правових інститутів) у законодавстві України...
Демократія і справедливість
Основні критерії, принципи та ознаки демократичної і справедливої організації суспільства. Демократія та її роль у політичному процесі...
Криміналістична характеристика злочинів
Предмет та завдання криміналістики. Механізм вчинення злочину та  основи механізму злочинної діяльності. Види взаємодії у структурі механізму злочину та їх енергетична...
Розвиток міжнародного податкового права як навчальної дисципліни та як підгалузі міжнародного економічного права
Зміст і особливості інституту міжнародного податкового права як підгалузі міжнародного економічного права.Джерела міжнародного податкового права як навчальної дисципліни...
Правова держава
Взаємні обов’язки і відповідальності особистості і держави. Соціальна і юридична захищеність особистості. Поняття й ознаки правової держави. Виникнення ідеї правової держави та її...
Організаційно - правові засади державного контролю діяльності учасників фінансового ринку України
Історичні аспекти зародження та розвитку контролю фінансової сфери країни. Система учасників фінансового ринку в Україні та правове регулювання їх діяльності. Фінансові відносини...
Правове становище господарських об’єднань
Загальна характеристика організаційно-правових форм.Правові аспекти створення, функціонування і ліквідаціїгосподарських об’єднань.Відмінність об’єднань підприємств від...
Конституційні права та обов´язки громадян України
Соціальні права. Економічні права. Культурні права. Конституційні гарантії прав громадян.Значну кількість особистих прав людини охоплює поняття "недоторканість особи, яке розглядається,...
Форми співучасті у злочинах
Співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину...
Моральні норми і принципи у кримінальному праві
Моральні і правові норми. Категорії професійної етики...
Конституція України – фундамент подальшої розбудови правової держави
Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції.Конституція 1996р. – Основний Закон сучасної Української держави.Загальні засади конституційного...
Міжнародно - правова відповідальність
Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав. Обставини, що виключають відповідальність держав. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організації...
Злочин: класифікація, поняття та склад
Поняття та ознаки злочину.  Злочини та інші правопорушення.  Класифікація злочинів. Склад злочину. Співвідношення злочину та складу злочину....
Криміналістичне дослідження документів: поняття, наукові засади, класифікація
У злочинному світі багатьох країн здавна існують організовані угруповання, так звані мафіозні структури. Вони становлять значну загрозу для громадян, держави та суспільства в цілому...
Конституційно-правовий статус органів місцевої та центральної виконавчої влади України
Компетенція місцевих державних адміністрацій.Порядок формування і структура органів виконавчої влади України.Сутність, особливості і суб'єкти виконавчої влади...
Громадянство України
Повноваження органів, організацій, посадових осіб з питань громадянства України. Виконання рішень з питань громадянства України.Порядок визнання та зміна громадянства дітей.Підстави і...
Сучасний стан водного законодавства України
Стан сучасного водного законодавства України та його еколого-економічна роль. Відповідальність за порушення Водного законодавства України...
Акти державного управління
Поняття, ознаки та юридичне значення актів державного управління.Відмінність актів державного управління від інших правових актів та управлінських рішень.Вимоги, що ставляться до правових...
Порядок, умови укладання та припинення шлюбу в Україні
Поняття та ознаки шлюбу. Історія шлюбних відносин. Ознаки та умови укладання шлюбу. Умови шлюбного контракту. Розірвання та припинення шлюбу...
Спадкове правовідношення
Проблемам спадкування завжди приділялася певна увага в юридичній літературі. Але зазначені проблеми досліджувалися вченими - юристами здебільшого в період панування адміністративно -...
Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза
Завданням судово-медичної експертизи при кримінальному аборті.Кримінологічна характеристика потерпілої особи.Класифікація потерпілих...