Право
Антитерористичні заходи за Кримінальним кодексом Республіки Польща
У статті аналізується кримінальне законодавство Республіки Польща в частині боротьби з терористичними злочинами. Визначено основні терміни та поняття терористичного злочину, вказано на...
Удосконалення кримінально-правових норм щодо злочинів проти правосуддя
Проаналізовано склади злочинів, вчинюваних слідчими та особами, які проводять дізнання, на стадії дослідчої перевірки та досудового слідства. Наголошено на необхідності вдосконалення...
Поняття злочинів проти виборчих і референдних прав
Стаття присвячена проблемам відповідальності за порушення виборчих і референдних прав за новим кримінальним законодавством. Визначено поняття злочинів проти виборчих і референдних прав,...
Проблеми встановлення соціально-правової шкоди від злочину
У статті досліджуються проблеми встановлення соціально-правової шкоди від злочину, аналізується механізм функціонування суспільства та його складові, пропонуються визначення сутності та...
Поняття повторності та сукупності злочинів: особливості системно-структурних характеристик
У статті досліджується зміст окремих компонентів (елементів) повторності і сукупності злочинів та визначається їх вплив на ознаки складу злочину...
Специфіка юридичної помилки при вчиненні злочинів зі змішаною протиправністю
З´ясовано, що конституційна презумпція знання закону і легальна дефініція умислу не дають змогу повною мірою враховувати особливості психічного ставлення особи до вчиненого у складах...
Ознаки злочину та його складу в контексті підстави кримінальної відповідальності
У статті визначаються основні напрями наукового пошуку ролі поняття злочину та його складу у вирішенні проблеми підстави кримінальної відповідальності...
Кримінальна протиправність як ознака злочину
Розглядається поняття «кримінальна протиправність», його зв´язок і взаємозалежність із поняттями «кримінально-правова норма», «закон про кримінальну відповідальність»,...
Встановлення кримінальної відповідальності колективних суб’єктів у зарубіжних державах: до історії проблеми
У статті розглядається генезис та розвиток основних положень кримінальної відповідальності юридичних осіб за вчинення суспільно небезпечних діянь у законодавствах зарубіжних держав...
Злочин і кримінальна провина: проблеми нормативного закріплення
У статті розглядаються питання впровадження у національне законодавство інституту кримінальної провини. Аналізуються її основні ознаки, відмінності від злочину, вносяться пропозиції щодо...
Джерела кримінального права України: поняття, види
У статті досліджуються джерела кримінального права та їхні види, які застосовуються при кримінально-правовій оцінці вчиненого суспільно небезпечного діяння та застосуванні кримінального...
Кримінальне право і кримінальне законодавство: співвідношення понять
Критикуються підходи, згідно з якими поняття кримінального права як ототожнюються, так і протиставляються. Взаємодія цих соціальних і правових феноменів аналізується під кутом зору...
Десять років Кримінальному кодексу України: здобутки і проблеми застосування
Стаття присвячена десятиріччю Кримінального кодексу України. В ній розглядаються етапи створення КК, його значення і подальший вплив закладених у ньому ідей і принципів на формування...
Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування зґвалтування
У статті розглядаються поняття та значення типових слідчих ситуацій, їх роль під час провадження у справах про зґвалтування на початковому етапі розслідування. Здійснено узагальнення...
Невідповідність законопроекту Трудового кодексу України міжнародному досвіду: правовий аналіз положень, що стосуються права на страйк
Досліджено правові засади оголошення та проведення страйку, що встановлені у проекті Трудового кодексу України. Виявлено проблеми, недосконалості, які не ліквідовані в законопроекті та які...
Кримінально-правова характеристика зловживання впливом як виду злочину за міжнародними антикорупційними нормативно-правовими актами
Глобалізаційні процеси поставили міжнародне співтовариство перед необхідністю боротися з таким суспільно небезпечним явищем......
Невідповідність юридичних обов’язків і суб’єктивних прав як перешкода у реалізації рівності та рівноправності
Стаття присвячена дослідженню питання відповідності суб´єктивних прав і юридичних обов´язків. Проаналізовано негативний вплив невідповідності зазначених категорій на реалізацію...
Ідея прав людини у творчості Б. Кістяківського
Визначаються філософські основи та методологічні підходи Б. Кістяківського до дослідження політико-правових явищ. Розглядаються його погляди стосовно прав людини у правовій державі....
Історико-правовий аналіз розвитку та формування галузі цивільної авіації України
Досліджено процес розвитку та формування галузі цивільної авіації в Україні. Встановлено, що цей процес поділяється на два основні періоди (перший та другий етапи). Визначено характерні риси...
Кримінологічна характеристика корисливих злочинів, вчинених щодо осіб похилого віку
У статті надається кримінологічна характеристика корисливих злочинів, вчинених щодо осіб похилого віку...
Організована злочинність у сфері економіки України: проблеми припинення та шляхи їх вирішення
У статті обговорюються проблеми, пов´язані з поняттям «організована злочинність», розглядається кримінальне законодавство у боротьбі з організованою злочинністю, аналізуються...
Особенности мышления в математике
Математики – особенные люди, чтобы понять, в чем их отличие от других, рассмотрим характеристику математического мышления, данную А.Я....
Аналіз деяких спірних питань корпоративних правовідносин
У статті аналізуються окремі спірні питання корпоративних правовідносин. Зокрема, вказується на відсутність практичного значення у поділі підприємств на корпоративні та унітарні з огляду...
Немайнові абсолютні господарські правовідносини
Аналізуються немайнові абсолютні господарські правовідносини, які складаються у сфері господарської діяльності у зв´язку із захистом і використанням суб´єктами господарювання своїх...
Роль заходів адміністративного примусу в забезпеченні провадження у справах про адміністративні правопорушення
В даній статті розглянуто місце заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення в адміністративному примусі. Проаналізовані нормативні акти, які регулюють...
До проблеми визначення суспільної необхідності як конституційно-правової категорії
Статтю присвячено проблемі визначення суспільної необхідності як конституційно-правової категорії в механізмі примусового відчуження об´єктів права приватної власності для...
Структурні трансформації сучасного суспільства та реформування конституційних основ української держави
Реформи в організації публічної влади в Україні мають сприяти, з одного боку, функціональному збалансуванню національної системи державних органів, а з другого — узгодженню...
Проблеми конституційно-правового регулювання реалізації принципу народного суверенітету як фундаменту народовладдя в Україні
У статті розглядаються проблеми конституційно-правового регулювання реалізації принципу народного суверенітету, його співвідношення з народовладдям, встановлюються причини нечіткості...
Організаційно-правові аспекти функціонування спеціалізованих судових органів у країнах Європи
У статті досліджуються питання реалізації принципу спеціалізації судових органів у Великій Британії, ФРН, Франції, Італії та Польщі. Доводиться, що судові системи кожної з досліджених країн...
Універсальність і територіальність процедур банкрутства у праві Європейського Союзу
У статті автор здійснив історичний екскурс розробки уніфікованих норм щодо транскордонних банкрутств у ЄС і навів результати дослідження еволюції реалізації принципів універсальності й...